Nařízení města č. 1/2011, kterým se vydává tržní řád

image_pdfimage_print

Nařízení města Mladá Vožice č. 1/2011, kterým se vydává tržní řád

Rada obce se na své schůzi dne 7. dubna 2011 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):

 1. na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení
 2. b) v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1- 2 tohoto nařízení:

 1. podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,
 2. podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.

Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v přílohách č. 1- 2 tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej ovoce a zeleniny musí být vybavena tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.

Čl. 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 (1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 8.00 hodin do 16.00 hodin, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

(2) Restaurační zahrádky mohou být provozovány v období a době dle přílohy č. 2 tohoto nařízení.

Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

 1. zabezpečovat čistotu prodejních míst,
 2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená

Čl. 5

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

 1. zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu, popřípadě jméno správce, byl-li určen provozovatelem,
 2. prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
 3. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
 4. vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby,
 5. vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje.

Čl. 6

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.

Čl. 7

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území města Mladá Vožice a jejich místních částí se zakazuje podomní prodej.

Čl. 8

Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. 4. 2011.

 

..…………….                                                                         ………………

místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. dubna 2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy Nařízení města Mladá Vožice č. 1/2011,

Seznamy míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle jejich dočasnosti či stálosti, podle doby prodeje a poskytování služeb, kapacita těchto míst

Příloha č. 1

Seznam tržních míst

a)  Žižkovo náměstí, před nákupním střediskem Jednota

druh prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

b)   Žižkovo náměstí, před zámkem

druh prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

c) Žižkovo náměstí, parkoviště pod kostelem

druh prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

Příloha č.2

Seznam restauračních zahrádek

a)Restaurace Na Růžku

druh poskytovaných služeb: hostinská činnost

období a doba poskytování služeb: duben – září, 9.00 – 24.00 hod

kapacita míst: 20

b) Restaurace U Zvonice

druh poskytovaných služeb: hostinská činnost

období a doba poskytování služeb: duben – září, 9 .00 – 24.00 hod

kapacita míst: 20

1 zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Mohlo by se vám líbit...