Povinné informace

Povinně zveřejňované informace o městě Mladá Vožice dle § 5 odst. 1, 2 a 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název: Město Mladá Vožice

2. Důvod a způsob založení: Město Mladá Vožice je základní územně samosprávný celek na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 tohoto zákona je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Město Mladá Vožice vykonává na svém území samostatnou i přenesenou (výkon státní správy) působnost. Je obcí s pověřeným obecním úřadem, tedy přenesenou působnost jí svěřenou zvláštními zákony vykonává v určeném správním obvodu. Bližší informace jsou k nalezení u jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu. Nadřízeným správním, kontrolním a metodickým orgánem v přenesené působnosti (výkon státní správy) je Krajský úřad Jihočeského kraje. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodický orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura:

Starosta města

Místostarosta města

Zastupitelstvo obce – 15 členů

Kontrolní výbor – 5 členů

Finanční výbor – 5 členů

Rada města – 5 členů

Povodňová komise

Sbor pro občanské záležitosti

Městský úřad – finanční odbor

–  matrika, evidence obyvatel

stavební úřad, životní prostředí

sociální oddělení, správa bytů, pečovatelská služba

– odborný lesní hospodář

– podatelna

Komise pro projednávání přestupků města Mladá Vožice

Technická skupina – úklid veřejných prostranství, údržba zeleně, údržba městského

majetku, obsluha kotelen, sběrný dvůr

Správa sportovišť

Infocentrum, Památník Mladovožicka

Městská knihovna

Kino Mladá Vožice

Příspěvkové organizace zřizované městem – Základní a mateřská škola Mladá Vožice

4. Kontaktní spojení: telefonní a mailové kontakty

4.1  Kontaktní poštovní adresa – Městský úřad Mladá Vožice/ Město Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

391 43  Mladá Vožice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

Mladá Vožice

(vchod ze dvora, 1. patro budovy)

  • Úřední hodiny: Pondělí, středa – 8.00 – 11.00, 11.30 – 17.00 hod.

      Pracovní doba: Pondělí, středa – 7.30 – 11.00, 11.30 – 17.00 hod.

Úterý – 7.00 – 11.00, 11.30 – 15.30 hod.

Čtvrtek, pátek – 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30 hod.

 4.4 Telefonní čísla a emailové adresy

 4.5   Číslo faxu: 381 201 920

4.6   Adresa internetové stránky: www.mu-vozice.cz

4.7   Adresa e-podatelny: mesto@mu-vozice.cz

Datová schránka: kpxbcqh

5. Případné platby lze poukázat: č. účtu 1422301/0100 u Komerční banky Tábor, platby v hotovosti lze uhradit v pracovní době v pokladně úřadu

6. IČ: 00252557

7. DIČ: CZ00252557

8. Dokumenty:

Zápisy a usnesení Zastupitelstva města

–  Obecně závazné vyhlášky města a nařízení

Územní plán města

– Strategie v investičních činnostech města

– Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku

– Povodňový plán města

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020-2022

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2017

  Rozpočet:

9. Žádosti o informace: Podávání žádostí o informace se řídí zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat. Město poskytne žadateli požadované informace do 15 dnů od doručení žádosti. V případě, že je žádost podána u městského úřadu a požadované informace nejsou v působnosti městského úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování je-li žadatelem fyzická osoba; název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování (i elektronická), je-li žadatelem právnická osoba) vyřízení žádosti, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je mu poskytnuta. Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek. Žádost o poskytnutí informace nebo její část může být odmítnuta z důvodů uvedených v zákoně (pokud se žadatel domáhá údajů, které zasahují do soukromí nebo osobních údajů fyzické osoby, pokud by bylo porušeno obchodní tajemství, pokud by byla porušena důvěrnost majetkových poměrů osoby atd.). Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost o informaci se podává ústně (na adrese 4.2), písemně (na adresu 4.1) či prostřednictvím systému datových  schránek nebo na adresu e-podatelny (viz 4.7),  předepsané formuláře nejsou stanoveny. Lze ale využít tohoto formuláře.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Ostatní žádosti a podání lze zaslat na adresu sídla městského úřadu (adresa 4.1), na e-podatelnu (viz 4.7) nebo podat ústně či zaslat na emailové adresy jednotlivým pracovníkům (viz 4.4). Způsob podání se řídí povahou vyřizované věci. Bližší informace jsou uvedeny zde.

11. Opravné prostředky: Ve vydaných rozhodnutích orgány města je vždy uvedeno poučení, kde je přesně stanoveno, zda je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání, odpor,…), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a který správní orgán o odvolání rozhoduje. Opravný prostředek se vždy podává u orgánu města, který rozhodnutí vydal. Bližší informace ke způsobu podání opravných prostředků jsou uvedeny zde

     Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí města nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, ale žadatel odvolání podává u Města Mladá Vožice. Pokud je městu doručeno odvolání žadatele, má povinnost toto odvolání spolu se spisovým materiálem předložit krajskému úřadu do 15 dnů od jeho doručení. Žadatel o informaci si může dále podat stížnost na postup při vyřizování jeho žádosti, podat ji může ústně i písemně. Pokud ji podá ústně a není na místě vyřízena, sepíše o ní příslušný pracovník města písemný záznam. Stížnost lze podat do 30 dnů od vyřízení žádosti, resp. Uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Rozhoduje o ní opět krajský úřad. Město předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne doručení, pokud jí samo zcela nevyhoví. Stížnost může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti tím způsobem, že byl odkázán na již zveřejněnou informaci, nebo kterému po uplynutí příslušných lhůt nebyla informace poskytnuta, nebo mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či mu byla žádost poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí a ten, který nesouhlasí s výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informace.

12. Formuláře – formuláře nutné k vyřízení jednotlivých životních situací, které jsou v kompetenci orgánů města,  jsou k dispozici u příslušných pracovníků města.

formuláře stavebního úřadu  a formuláře matriky

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 

      http://portal.gov.cz/portal/obcan/    Další postupy pro řešení naleznete v informacích

u jednotlivých odborů městského úřadu.

      – finanční, sociální, stavební, matrika

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Číslo předpisu v platném znění Název předpisu
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
vyhláška č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
zák č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vyhledávání v zákonech (zákony v platném znění):

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14.2 Vydané právní předpisy:

         obecně závazné vyhlášky města

15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad

 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace: nejsou

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Město Mladá Vožice neposkytuje žádné vzory licenčních smluv dle zák. č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence: Město Mladá Vožice neposkytuje žádné výhradní licence dle zák. č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014