Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Město Mladá Vožice stanoví podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 1

Náklady na pořízení kopií

(1) Za pořízení kopie, tisk na tiskárně – formátu A4

– černobíle                                                                              barevně

  1. a) jednostranná – 2,- Kč                                        a) jednostranná – 4,- Kč
  2. b) oboustranná – 3,- Kč                                         b) oboustranná – 6,- Kč

(2) Za pořízení kopie, tisk na tiskárně –  formátu A3

– černobíle                                                                              barevně

  1. a) jednostranná – 3,- Kč                                         a) jednostranná – 6,- Kč
  2. b) oboustranná – 4,- Kč                                          b) oboustranná – 8,- Kč

 

(3) Skenování – 1 stránka – 1.- Kč, každá další strana v souboru – + 0,50 Kč

(4) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným

subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 2

Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 10,- Kč.

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 15,- Kč

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné

pořizovací ceny.

 3

Náklady na odeslání informací žadateli

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.

(2) Náklady na balné se nehradí.

 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 150,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 5

Společná ustanovení

  • Starosta je zmocněn posoudit, zda v konkrétním případě úhrada nebude požadována.
  • V případě, že povinný subjekt za poskytnutí informace úhradu požadovat bude, písemně

oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

(3) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně

rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle bodu 4 sazebníku.

 6

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Schváleno Radou města dne 14.6.2018, usnesením č. : 208/2018

Mohlo by se vám líbit...