1

Připravuje se změna č. 2 územního plánu Mladá Vožice

Připravuje se změna č. 2 územního plánu Mladá Vožice

V červnu 2018 nabyla účinnosti změna č. 1 Územního plánu Mladá Vožice z roku 2009. V poslední době přijalo město další žádosti o změnu územního plánu, a proto zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení jeho další – druhé změny. Vyzýváme proto, aby všichni občané, podnikatelé či firmy, kteří mají potřebu něco na svých pozemcích ve správním území města Mladá Vožice (patří sem i místní časti) změnit oproti stávajícímu schválenému stavu v územním plánu, aby své žádosti podali během měsíců dubna a května 2021 (nejpozději do 31.5.2021) na podatelnu Městského úřadu Mladá Vožice nebo zaslali poštou. Poté musí schválit zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání usnesením žádosti o změnu a pořizovatel odbor rozvoje MěÚ v Táboře je začne projednávat.  

Formulář žádosti a další informace poskytne stavební úřad – Ing. Blanka Malinová, 381201913, 606611022. Formulář je též ke stažení na https://www.mu-vozice.cz/samospráva/Územní plán Mladá Vožice.   
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO2 Z
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Mladá Vožice

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Mladá Vožice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-3/2021-308, že v katastrálním území Mladá Vožice obce Mladá Vožice bude zahájena

revize katastru nemovitostí,

která potrvá od 17.5.2021 přibližně do 30.9.2021.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru  nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyvěšeno dne:                                                                                                   Oznámení sňato dne:
Výzva pro nedostatečně určitě identifikované vlastníky

Výzva 

Informace pro veřejnost

Seznam
Mimořádné opatření Min. zdravotnictví – prodloužení doby izolace od 3. 3. 2021

Mimořádné-opatření-–-nařízení-izolace-a-karantény-s-účinností-od-3.-3.-2021-do-odvolání-1
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 1R /2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO1 R
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

Dne 17. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici (v třídírně plastů ze žlutých popelnic) svazek 11 klíčů s klíčenkou.

Dne 22. 2. 2021 byl nalezen v Mladé Vožici na Husově náměstí před poštou svazek 2 klíčů bez označení.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 17. 02. 2021 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 24. 02. 2021

Vyvěšeno: 24. 02. 2021                                 Sejmuto:
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – 2/2021 (bankovka 1.000,-Kč)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

 

 

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 15. 2. 2021 byla předána nalezená bankovka v hodnotě 1.000,- Kč.

Vlastník si ji může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  722 582 742, 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 15. 02. 2024.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 15. 02. 2021

Vyvěšeno: 15. 02. 2021

Sejmuto:
Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE – telefonní čísla na pracoviště FÚ

Mladá Vožice – Informace na zdaňovací období roku 2021
Seznam nalezených klíčů na území města – aktualizace k 11. 1. 2021

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 2. 10. 2020 byl předán svazek 4 klíčů s přívěsky.

Dne 8. 1. 2021 byl nalezen na Husově náměstí 1 klíč bez označení.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 03. 10. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 11. 01. 2021

Vyvěšeno: 11. 01. 2021                                 Sejmuto: