Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – sklad zahradního nářadí vč. opěrné zdi – Hlasivo

sdělení
Opatření obecné povahy – změna a doplnění OOP vydaného Min. zemědělství 2. 4. 2020

Veřejná vyhláška – OOP

OOP  – Příloha č. 1_

 
Výzva k podání nabídek – odkup 2 nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka v k. ú. Blanice u Mladé Vožice

Inzerát Nemovitost na cizím pozemku a pozemek s cizí budovou
COVID-19 – Nařízení mimořádného opatření KHS JčK č. 1/2020 – účinné od 29. 7. 2020

Mimořádné opatření KHS Jčk č.1
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za r. 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice_ZÚ města 2019
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Černý, Havlová

novostavba rodinnému domu včetně příslušenství: stodoly, oplocení, přístřešku pro parkování osobních automobilů, dešťové kanalizace zaústěné do retenční nádrže s přepadem do podmoku, splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, kanalizačního potrubí s revizními šachtami zaústěnými do veřejné kanalizace a zpevněných ploch pro přístup a příjezd
Zhoř u Mladé Vožice

na pozemcích parc. č. v KN 370/20, 1123/2 v katastrálním území a obci Zhoř u Mladé Vožice.
Zápis a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice – 29.06.2020

zápis

usnesení
Soupis nalezených klíčů na území města – aktualizace

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

Dne 2. 8. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

Dne 5. 12. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

Dne 5. 4. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez označení.

Dne 27. 5. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

Dne 11. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky s ulicí Trčkova klíč FAB.

Dne 27. 6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově náměstí svazek 5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

Dne 5. 8. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným rozlišovačem.

Dne 1. 1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez označení.

Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

Dne 16. 7. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na sokolském hřišti klíč od automobilu s přívěskem.

Dne 30. 9. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 7 klíčů.

Dne 15. 10. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. Purkrecht svazek 2 klíčů.

Dne 25. 11. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ul. E. K. Rosola svazek 3 klíčů.

Dne 12. 2. 2020 byl nalezen na Morávkově náměstí 1 klíč s přívěskem.

Dne 20. 3. 2020 byl nalezen na autobusovém nádraží  svazek 3 klíčů.

Dne 9. 6. 2020 byl nalezen v ul. Obránců míru svazek 3 klíčů s přívěskem.

Dne 26. 6. 2020 byl nalezen v ul. Purkrabská svazek 6 klíčů.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 10. 06. 2020 pouze bylo aktualizováno o nový nález.

V Mladé Vožici dne 01. 07. 2020

Vyvěšeno: 01. 07. 2020                                 Sejmuto:

 

 
Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace

Soupis nalezených věcí -oznámení na desku
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2 Z /2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 2 Z