Aukční vyhláška – el. aukce pozemků v k. ú. Blanička – od 19. 4. do 7. 5. 2021

Aukční vyhláška č. CTA_062A_2021 k.ú. Blanička
Rozhodnutí – Společné povolení na stavbu Mladá Vožice – Sluneční ulice, technická vybavenost II. etapa, SO 06 místní komunikace

Veřejná vyhláška
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – provoz školských zařízení od 19. 4. 2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví od 12. 4. 2021 do odvolání

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani

Zmena-mimoradneho-opatreni-k-omezeni-obchodu-a-sluzeb-ze-dne-10-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021

Mimořádné-opatření-návštěvy-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání

 
Sčítání 2021 – aktuální informace

Informace_ke_zveřejnění  – aktualizace

Informační_leták 
Připravuje se změna č. 2 územního plánu Mladá Vožice

Připravuje se změna č. 2 územního plánu Mladá Vožice

V červnu 2018 nabyla účinnosti změna č. 1 Územního plánu Mladá Vožice z roku 2009. V poslední době přijalo město další žádosti o změnu územního plánu, a proto zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení jeho další – druhé změny. Vyzýváme proto, aby všichni občané, podnikatelé či firmy, kteří mají potřebu něco na svých pozemcích ve správním území města Mladá Vožice (patří sem i místní časti) změnit oproti stávajícímu schválenému stavu v územním plánu, aby své žádosti podali během měsíců dubna a května 2021 (nejpozději do 31.5.2021) na podatelnu Městského úřadu Mladá Vožice nebo zaslali poštou. Poté musí schválit zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání usnesením žádosti o změnu a pořizovatel odbor rozvoje MěÚ v Táboře je začne projednávat.  

Formulář žádosti a další informace poskytne stavební úřad – Ing. Blanka Malinová, 381201913, 606611022. Formulář je též ke stažení na https://www.mu-vozice.cz/samospráva/Územní plán Mladá Vožice.   
Aukční vyhláška – el. aukce pozemku v k. ú. Mladá Vožice 21. 4. – 23. 4. 2021

Aukční vyhláška
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO 2Z/2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO2 Z
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Mladá Vožice

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Mladá Vožice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-3/2021-308, že v katastrálním území Mladá Vožice obce Mladá Vožice bude zahájena

revize katastru nemovitostí,

která potrvá od 17.5.2021 přibližně do 30.9.2021.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru  nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyvěšeno dne:                                                                                                   Oznámení sňato dne:
Seznam sčítacích obvodů v Mladé Vožici a příslušných sčítacích komisařů

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítací obvody a sčítací komisaři – odkaz na web České pošty