Nabídka sociální služby – terénní Osobní asistence pro osoby s postižením a seniory – od 1. 7. 2024

Popis sociální služby Terénní osobní asistence – vysvětlení pro zájemce

Tiskový dotazník terénní osobní asistence
Nabídka pomoci znevýhodněným i talentovaným dětem – nadační fond Férové dětství

Tisková zpráva – NF Férové dětství 01_2024
Sleva v dopravě NOVĚ i pro osoby s invaliditou III. stupně

Sleva v dopravě pro osoby s invaliditou III. stupně

 Od 1. července 2022 je stanovena nová sleva ve veřejné drážní a silniční dopravě. Na základě této slevy jsou cestující, kteří pobírají invalidní důchod s invaliditou ve třetím stupni, oprávněni pořizovat jízdní doklady na pravidelné spoje v oblasti veřejné drážní a veřejné linkové dopravy (s výjimkou městské hromadné dopravy) za cenu 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód od ČSSZ a při nákupu jízdenky OneTicket vybrat příslušný tarif pro invalidy třetího stupně.

Více informací ke generování QR kódů na www.cendis.cz

 
Nabídka terénní odlehčovací služby – Domácí hospic Jordán o. p. s.

Letáček
Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor

Katalog
Sociální oddělení

Sociální oddělení, správa bytů

Bc. Eva Novotná – sociální pracovnice a vedoucí oddělení, referentka správy bytů

tel. 381 201 918 e-mail: socialni@mu-vozice.cz

Sociální práce dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi /přenesená působnost/:
Správní území: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé Vožice.

 1. Vyhledávání osob ohrožených hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejících.
 2. Posouzení životní situace klientů, sociální šetření v domácnostech klientů
 3. Základní sociální poradenství.
 4. Vedení klientů k vlastní odpovědnosti, používání vhodných postupů a metod sociální práce, ochrana práv a zájmů osob.
 5. Spolupráce s Úřadem práce ČR, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají a s obcemi, kde se osoby zdržují, dále s Policií ČR, soudy, příp. dalšími orgány veřejné a státní správy.
 6. Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Sociální práce pro další ohrožené skupiny osob:
Základní sociální poradenství i pro další skupiny osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci – osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, senioři, osoby jinak sociálně ohrožené

Žádosti o dávky pro zdravotně postižené
Žádosti o dávky státní sociální podpory

Sociální práce pro občany Mladé Vožice včetně místních částí:

 1. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 2. Úkoly stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – vyhledávání ohrožených dětí, působení na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednávání odstranění nedostatků ve výchově dítěte s rodiči, projednávání nedostatků v chování s dítětem, sledování, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytování nebo zprostředkování poradenství při uplatňování nároků dítěte rodičům na jejich žádost, oznamování Městskému úřadu v Táboře skutečností, které nasvědčují tomu, že jde o dítě ohrožené, na žádost tohoto úřadu sledování, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl.

Pečovatelská služba /pro občany Města Mladá Vožice včetně místních částí a smluvní obce/:

 1. Depistážní činnost /vyhledávání osob se sníženou soběstačností/.
 2. Podávání informací zájemcům a to i v písemné podobě, vydávání žádosti.
 3. Jednání se zájemci, příprava podkladů k uzavření smlouvy mezi občanem a městem o poskytování úkonů pečovatelské služby, sociální šetření v domácnosti, se zájemcem o PS provedení prvotního naplánování průběhu poskytování PS, dále pak s klientem hodnocení průběhu poskytování PS, přehodnocování individuálního plánu, výkon pečovatelské služby, měsíční zúčtování úhrad.
 4. Metodické vedení pečovatelek, kontrola a podíl na hodnocení jejich činnosti, zajišťování jejich dalšího vzdělávání, přijímání a vyřizování stížnosti občanů na kvalitu pečovatelské služby, podíl na vytváření a naplňování standardů kvality této sociální služby.
 5. Příprava žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu a zabezpečení jejího podání. Příprava podkladů pro zpracování rozpočtu města na tomto úseku a odpovědnost za jeho plnění.

Další informace k pečovatelské službě naleznete v záložce Pečovatelská služba.

Další činnosti na sociálním oddělení:
Vydávání žádostí o byt v domech s pečovatelskou službou.
Podíl na procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.
Spolupráce s Klubem seniorů, dohled nad jeho činností, příprava rozpočtu.
Organizace Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku v zasedací místnosti.

Správa městských bytů:

 1. Vydávání žádostí o byt v majetku města.
 2. Vedení dokumentace k jednotlivým bytům a bytovým domům
 3. Příprava podkladů pro uzavření nájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu, vyhotovování a aktualizace výpočtových listů.
 4. Předávání a přebírání bytů, převod elektřiny a plynu.
 5. Přebírání požadavků nájemců na opravy v bytech a výměnu inventáře, spolupráce s odbornými firmami.
 6. Sledování plateb nájemců, vyzývání neplatičů, vymáhání dlužných plateb.
 7. Roční vyúčtování nájemného a služeb.
 8. Příprava podkladů pro rozpočet.Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb na Táborsku

Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb

V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí

Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918, https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/      (dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní prádla, běžný úklid atd.)

Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 204 560, 721 088 364, https://www.gcentrum.cz/ (denní pobyt v kolektivu po dobu, kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu, aktivit, stravy)

Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255, 734 571 439, http://www.gcentrum.cz/ (pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních záležitostí)

___________________________________________________________________________

Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):

Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501, 774 819 758, https://www.nemta.cz/

Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.  773 506 123,

http://www.sestrytabor.cz,  možno objednat i bez doporučení lékaře – po té úhrada pacientem

Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 725 414 931, https://www.hospicjordan.cz/

(domácí hospicová péče – není hrazeno zdravotní pojišťovnou; dále půjčovna kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací služba, podpůrné skupiny, poradna)

___________________________________________________________________________

Domovy pro seniory (pobytová služba):

Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 213, 734 256 407, https://www.dschynov.cz/

– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou demencí

Domov pro seniory Bechyně – tel. 381 211 024, https://www.ddbechyne.cz/

Domov pro seniory Budislav – tel. 381 594 288, https://www.dschynov.cz/domov-pro-seniory-budislav/

Domov pro seniory G-centrum Tábor – tel. 381 478 211 https://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory

SONS Tábor  – tel. 381 231 447, 775 085 124 (poradna, sociálně aktivizační služby a půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené)

Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 104 920, https://www.imy-sdruzeni.cz/ (podpora rodiny s postiženým dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)

APLA Tábor – tel. 608 666 108 – https://www.aplajc.cz/    (raná péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby pro osoby s poruchou autistického spektra)

Fokus Tábor – tel. 739 203 363, http://www.fokustabor.cz/  (služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně schizofrenie)

Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží – tel. 381 281 619, http://www.stacionarklicek.cz/    (sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)

___________________________________________________________________________

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel. 381 261 575

Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 735 171 585, 735 171 588

Auritus Tábor – tel. 381 255 999, https://tabor.charita.cz/jak-pomahame/auritus-centrum-adiktologickych-sluzeb/ – centrum adiktologických služeb pro lidi ohrožené drogou, alkoholismem a patologické hráče

Diecézní charita České Budějovice:

 

 Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918.

 Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor http://www.tabor-kpss.cz/   a

Registr poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb