Nabídka sociální služby – terénní Osobní asistence pro osoby s postižením a seniory – od 1. 7. 2024

Popis sociální služby Terénní osobní asistence – vysvětlení pro zájemce

Tiskový dotazník terénní osobní asistence
Výše úhrad za úkony pečovatelské služby od 1. 1. 2024

Cenik od 1. 1. 2024
Žádost o podporovaný pečovatelský byt – Husovo náměstí 125, Mladá Vožice + aktuální nabídka volných bytů

Nové pečovatelské byty v Mladé Vožici

Na Husově náměstí č. p. 125 vzniklo 12 pečovatelských bytů, zkolaudovány byly počátkem roku 2023. Jedná se o byty 1 + kk s koupelnou vybavenou sprchovým koutem a WC, součástí je i předsíň. Velikost bytů se pohybuje od 49,8 m2 do 30,9 m2.  Dům je vybaven venkovním výtahem, vytápěn vlastní plynovou kotelnou. Je zde i zázemí pro pečovatelskou službu. K domu přiléhá dvorek a zahrada.

Protože je výstavba částečně financovaná z dotace MMR ČR, jsou zde stanoveny podmínky, které musí zájemce o byt splňovat:

  1. Musí být osobou v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem – 65 let a více nebo zdravotním stavem (tedy osobou, která již není plně soběstačná, potřebuje pomoc jiné osoby, pobírá příspěvek na péči).
  2. Musí prokázat, že jeho průměrný čistý měsíční příjem v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy (jednočlenná domácnost) nebo 1,0 násobek (2 členná domácnost). Nyní průměrná měsíční mzda činí 40 317 Kč (pro nájemní smlouvy uzavírané v období od 7/2023 do 6/2024).
  3. Nesmí mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a ani mít družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i případný druhý člen domácnosti.

Dle dotačních podmínek je výše nájemného limitována.

Žádosti jsou k dispozici u Bc. Evy Novotné, správa bytů – tel. č. 381 201 918, socialni@mu-vozice.cz a také  viz níže.

Žádost o podporovaný byt v DPS

Aktuálně není volný žádný byt (k 20. 11. 2023)
Vzory smluv s uživatelem služby

VZOR smlouva s uživatelem +úhrada 3. osobou
Nabídka terénní odlehčovací služby – Domácí hospic Jordán o. p. s.

Letáček
Základní informace o pečovatelské službě – aktualizace

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (dále jen „PS“)

= terénní služba sociální péče

Poskytovatel: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,

IČ 00252557, statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města 

Pracoviště
(zázemí) PS: Dům s pečovatelskou službou, Husovo nám. 640, Mladá Vožice,
tel. 381 215 255

Personální zajištění: 3 pečovatelky na plný úvazek (tel. 607 956 839, 602 946 644, 381 215 255, pecovatelky@mu-vozice.cz), sociální pracovnice a vedoucí sociálního oddělení Bc. Eva Novotná (tel.  381 201 918, socialni@mu-vozice.cz, kancelář č. 13 v budově Městského úřadu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80)

Všichni pracovníci
v přímé péči splňují stanovené kvalifikační předpoklady.

Služba je řádně
registrována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
rozhodnutím ze dne 14. 7. 2016 č.j. KUJCK98115/2016/OSVZ, které nahradilo
původní rozhodnutí č.j. KUJCK/14989/07/OSVZ/Špr ze dne 18. 6. 2007,
identifikátor služby:  3022700.

Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 Zázemí PS se nachází v DPS č. p. 640 na Husově náměstí (u autobusového nádraží a pošty)

Město Mladá Vožice jako poskytovatel pečovatelské služby je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR).

Poslání:

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (PS) poskytuje osobám se sníženou soběstačností, příp. rodinám s dětmi, které patří do cílové skupiny poskytovatele – viz níže, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.

Cíle:

    Umožnit
uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez
nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do
těchto zařízení oddálit.

    Posilovat
sociální začleňování uživatelů.

    Umožnit uživatelům
důstojné dožití v domácnosti.

Zásady (principy):

–       uživatel si sám rozhodne, jaké úkony bude využívat a to dle svého individuálního plánu a cíle – zásada svobodného rozhodování

–        uživatel je pro nás partnerem- podporujeme jeho aktivní přístup

–        k uživatelům přistupujeme s úctou, ohleduplně, laskavě a vstřícně, tak aby byla zachována jejich lidská důstojnost

–       respektujeme individualitu uživatele,

–       respektujeme zvyklosti a denní režim uživatele,

–       soukromí uživatele je nedotknutelné – pracovníci PS vstupují do soukromí uživatelů jen do té  míry, která je nezbytná pro provedení domluveného úkonu,

–       zásada rovného přístupu k uživatelům, nikdo nesmí být zvýhodňován nebo naopak,

–       všichni pracovníci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost,

–       všichni pracovníci PS se neustále průběžně vzdělávají, čímž upevňují, prohlubují a doplňují  svou odbornost a potažmo i kvalitu poskytované služby,

–       každá stížnost a připomínka ke kvalitě a fungování PS je chápána jako podnět  k dalšímu zkvalitnění služby.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

1. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

a)     
věku (senioři),

b)     
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou
III. stupně)

2.  rodiny
s dětmi
, (např., kde se narodila trojčata či vícerčata, či
v průběhu 2 let dvakrát dvojčata atd.),

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud žijí na území města
Mladá Vožice a v jeho místních částech, příp. v okolních obcích.
 

Negativní vymezení – pečovatelská služba není určena osobám, které nejsou osobami se sníženou soběstačností z výše uvedených důvodů nebo osobám, které naopak vyžadují celodenní pomoc jiné fyzické osoby a jiná pomoc (např. ze strany rodiny) jim není poskytována. PS není schopna z kapacitních důvodů zajistit pomoc většího rozsahu.

Kapacita služby:

– okamžitá – 2 – 3 uživatelé (PS může poskytnout službu nejvýše 2 uživatelům v jednom okamžiku, pouze v čase, kdy jsou přítomny 3 pečovatelky, lze službu poskytnout maximálně 3 uživatelům v jednom okamžiku).

Místo poskytování:

PS je terénní služba, je poskytována v domácnostech uživatelů včetně 3 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111, Husovo náměstí 125), ale i mimo tyto domácnosti – v prádelně PS, v místnosti pečovatelek (obojí v DPS Husovo nám. 640) a rovněž i ve venkovním prostředí, na území města Mladá Vožice, včetně jeho místních částí, příp. na území okolní obce, v níž uživatel žije.

Poskytované úkony, způsob poskytování a výše úhrad:

PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

–       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

–       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

–       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

–       pomoc při zajištění chodu domácnosti

–       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

–       základní sociální poradenství – bezplatné

PS nemá vlastní vývařovnu, obědy zajišťuje ze stravovny Koh-i-noor Mladá Vožice a. s., lze je dovážet / donášet také z vývařovny Agrospol Mladá Vožice a. s. , školní stravovny v Mladé Vožici, případně z restaurací, bohužel žádná z nich není schopna zajistit léčebnou (dietní) stravu.

Pro zajištění osobní hygieny musí být domácnost uživatele přizpůsobena (přístup k lůžku, do koupelny, sprch. koutu, na WC apod.), uživatel musí mít i vlastní hygienické prostředky, příp. i pomůcky tak, aby bylo provedení této činnosti bezpečné jak pro uživatele, tak i pro pečovatelky. Podmínky budou řešeny vždy individuálně během sjednání úkonu.

Pečovatelka může odmítnout provedení činností, je-li při své práci ohrožena
na zdraví a životě, např. pokud je nucena používat poškozené či jinak
nebezpečné elektropřístroje uživatele, pokud má uživatel nezajištěné agresivní
zvíře apod.

Poskytujeme také fakultativní (nepovinné) činnosti, jejich provedení lze odmítnout v případě překročení momentální kapacity a nelze je poskytovat samostatně bez zajištění některé ze základních činností. Výše úhrad („sazebník“) s kompletním přehledem všech poskytovaných úkonů náležejících k základním či fakultativním činnostem je přílohou k tomuto materiálu.

Řádné provedení úkonu uživatel stvrzuje podpisem na pracovním výkaze. Úhradu za provedené úkony vybírají pečovatelky počátkem následujícího měsíce dle provedeného vyúčtování. K tomuto účelu mají uzavřenu hmotnou odpovědnost.

Čas poskytování:

Veškeré úkony se poskytují v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod, v případě velmi naléhavé potřeby, lze individuálně domluvit poskytnutí základního úkonu i mimo tuto obvyklou pracovní dobu. Taková situace může nastat pouze u osoby zcela osamělé v případě akutního zdravotního problému, která čeká na umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb a  která nemá nikoho, kdo by ji potřebné úkony mohl zajistit, příp. i v dalších obdobných situacích – živelné katastrofy a havárie, obětem trestných činů atd.

Uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem:

Veškeré úkony PS jsou poskytovány na základě smlouvy (vzor smlouvy o poskytování PS) uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Podkladem pro uzavření smlouvy je písemná žádost a individuální plán průběhu poskytování úkonů pečovatelské služby (IP), kde jsou domluveny konkrétní úkony, jejich rozsah a četnost, které mu budou prováděny v závislosti na jeho schopnostech a možnostech za účelem splnění jeho osobního cíle. IP je poté průběžně aktualizován a vyhodnocován. IP je spolu s platným „sazebníkem“ přílohou smlouvy. Uživateli jsou rovněž předány vnitřní pravidla. Do složky – karty uživatele mají kromě uživatele samotného přístup pouze pečovatelky, sociální pracovnice a pracovníci provádějící inspekční a kontrolní činnost. Všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Řešení stížností na pečovatelskou službu:

S veškerými stížnostmi, připomínkami a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno se obrátit ústně či písemně na pečovatelku, sociální pracovnici nebo přímo na vedení města Mladá Vožice a to buď osobně či prostřednictvím blízkých klienta, příp. i anonymně. Lze využít i zvláštních schránek v DPS. Veškeré písemné stížnosti budou zaevidovány podatelnou městského úřadu, po té budou sociální pracovnicí zaznamenány do Knihy stížností a připomínek, bude popsáno, jak byly řešeny a s jakým výsledkem. Dále bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byl s výsledkem stěžovatel srozuměn. Stížnosti musí být řešeny bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Stížnost lze směřovat také ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Totéž platí v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na místní úrovni. Do Knihy stížností a připomínek budou zaznamenány i veškeré ústní stížnosti, připomínky a podněty ke kvalitě a způsobu poskytování PS. Všechny stížnosti, připomínky a podněty jsou pro nás jako poskytovatele PS velmi vítané, protože slouží k rozvoji a zvyšování kvality služby.

Tento informační materiál je každému k dispozici na chodbě městského úřadu, na sociálním oddělení či přímo u pracovnic PS, dále v čekárnách praktických lékařů či na internetových stránkách města – https//: www.mu-vozice.cz.

V Mladé Vožici dne 02.01.2024
Žádost o zavedení úkonů pečovatelské služby
Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor

Katalog
Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb na Táborsku

Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb

V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí

Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918, https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/      (dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní prádla, běžný úklid atd.)

Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 204 560, 721 088 364, https://www.gcentrum.cz/ (denní pobyt v kolektivu po dobu, kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu, aktivit, stravy)

Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255, 734 571 439, http://www.gcentrum.cz/ (pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních záležitostí)

___________________________________________________________________________

Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):

Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501, 774 819 758, https://www.nemta.cz/

Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.  773 506 123,

http://www.sestrytabor.cz,  možno objednat i bez doporučení lékaře – po té úhrada pacientem

Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 725 414 931, https://www.hospicjordan.cz/

(domácí hospicová péče – není hrazeno zdravotní pojišťovnou; dále půjčovna kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací služba, podpůrné skupiny, poradna)

___________________________________________________________________________

Domovy pro seniory (pobytová služba):

Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 213, 734 256 407, https://www.dschynov.cz/

– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou demencí

Domov pro seniory Bechyně – tel. 381 211 024, https://www.ddbechyne.cz/

Domov pro seniory Budislav – tel. 381 594 288, https://www.dschynov.cz/domov-pro-seniory-budislav/

Domov pro seniory G-centrum Tábor – tel. 381 478 211 https://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory

SONS Tábor  – tel. 381 231 447, 775 085 124 (poradna, sociálně aktivizační služby a půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené)

Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 104 920, https://www.imy-sdruzeni.cz/ (podpora rodiny s postiženým dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)

APLA Tábor – tel. 608 666 108 – https://www.aplajc.cz/    (raná péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby pro osoby s poruchou autistického spektra)

Fokus Tábor – tel. 739 203 363, http://www.fokustabor.cz/  (služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně schizofrenie)

Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží – tel. 381 281 619, http://www.stacionarklicek.cz/    (sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)

___________________________________________________________________________

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel. 381 261 575

Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 735 171 585, 735 171 588

Auritus Tábor – tel. 381 255 999, https://tabor.charita.cz/jak-pomahame/auritus-centrum-adiktologickych-sluzeb/ – centrum adiktologických služeb pro lidi ohrožené drogou, alkoholismem a patologické hráče

Diecézní charita České Budějovice:

 

 Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918.

 Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor http://www.tabor-kpss.cz/   a

Registr poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb