Povinná informace – dle zákona č. 514/2020 Sb., o odpadech
Oznámení o zveřejnění nálezu věci – 11/2021 (klíče)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 22. 11. 2021 byl nalezen na Žižkově náměstí pod OD Jednota v Mladé Vožici svazek 3 klíčů s přívěskem.

Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel.  722 582 742, 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 25. 11. 2024.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 25.11. 2021

 

Vyvěšeno: 25. 11. 2021

Sejmuto:
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2020

Závěrečný účet 2020_schválený

1_1_Zpráva – konečné PH 2020 – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

1_2_Prohlášení kontrolované osoby – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

2_FIN_2_12_202012

3_Rozvaha k 31.12.2020

4_výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

5_příloha k 31.12.2020

6_A_ZŠ a MŠ_Rozvaha

7_A_ZŠ a MŠ_výkaz zisku a ztráty

8_A_ZŠ a MŠ_příloha

9_A_VM_Rozvaha 1

0_A_VM_Výkaz zisku a ztrát

11_A_VM_Výroční zpráva

12_A_VM_Příloha k účet_závěrce
Oprava místní komunikace Nový Bostov

Akce  „Oprava místní komunikace Nový Bostov“

 byla spolufinancována v roce 2020 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Aktuální stav nákazy koronavirem na Mladovožicku

Aktuální stav k 3. 8. 2020 ráno

  • po konzultaci s KHS je pozitivně testováno na Mladovožicku 12 lidí, počet se stále může vyvíjet
  • testy vedení města jsou negativní, přesto musí být v domácí karanténě, vše řešeno telefonicky
  • KHS zejména radí: dodržovat odstupy, dezinfikovat si ruce, ve vnitřních prostorech používat roušky (viz. zveřejněné nařízení KHS)
  • dle sdělení vedení Jednoty je nákupní středisko otevřeno v omezeném provozu ve všední dny od 7.00 do 14.00 hodin, v sobotu 7.00 – 11.00 hodin, nedělní prodej zatím zrušen

Všem držíme palce, situaci zvládneme.

Radní města Mladá Vožice, MUDr. Miroslav Smažík
Mladovožický elektromobil

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
„Rozšíření lékárny“ Mladá Vožice

Akce byla realizována za finančního přispění Jihočeského kraje.

 

 
Svoz odpadu

 
Načítám... Načítám...

Provozní doba sběrného dvora odpadů

  • středa 12:00 – 17:00 hod.
  • pátek 14:00 – 17:00 hod.
  • sobota 8:00 – 11:00 hod.

Obsluha: Pavel Matějka, mobil: 723 434 590
Budova občanské vybavenosti Radvanov

„Budova
občanské vybavenosti Radvanov“

byla spolufinancována v roce 2019 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 (Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova).
Základní informace o pečovatelské službě – aktualizace

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (dále jen „PS“)

= terénní služba sociální péče

Poskytovatel: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,

IČ 00252557, statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města 

Pracoviště
(zázemí) PS: Dům s pečovatelskou službou, Husovo nám. 640, Mladá Vožice,
tel. 381 215 255

Personální zajištění: 3 pečovatelky na plný úvazek (tel. 607 956 839, 602 946 644, 381 215 255, pecovatelky@mu-vozice.cz), sociální pracovnice a vedoucí sociálního oddělení Bc. Eva Novotná (tel.  381 201 918, socialni@mu-vozice.cz, kancelář č. 13 v budově Městského úřadu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80)

Všichni pracovníci
v přímé péči splňují stanovené kvalifikační předpoklady.

Služba je řádně
registrována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
rozhodnutím ze dne 14. 7. 2016 č.j. KUJCK98115/2016/OSVZ, které nahradilo
původní rozhodnutí č.j. KUJCK/14989/07/OSVZ/Špr ze dne 18. 6. 2007,
identifikátor služby:  3022700.
Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 Zázemí PS se nachází v DPS č. p. 640 na Husově náměstí (u autobusového nádraží a pošty)

Město Mladá Vožice jako poskytovatel pečovatelské služby je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR).

Poslání:

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (PS) poskytuje osobám se sníženou soběstačností, příp. rodinám s dětmi, které patří do cílové skupiny poskytovatele – viz níže, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.

Cíle:

    Umožnit
uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez
nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do
těchto zařízení oddálit.

    Posilovat
sociální začleňování uživatelů.

    Umožnit uživatelům
důstojné dožití v domácnosti.

Zásady (principy):

–       uživatel si sám rozhodne, jaké úkony bude využívat a to dle svého individuálního plánu a cíle – zásada svobodného rozhodování

–        uživatel je pro nás partnerem- podporujeme jeho aktivní přístup

–        k uživatelům přistupujeme s úctou, ohleduplně, laskavě a vstřícně, tak aby byla zachována jejich lidská důstojnost

–       respektujeme individualitu uživatele,

–       respektujeme zvyklosti a denní režim uživatele,

–       soukromí uživatele je nedotknutelné – pracovníci PS vstupují do soukromí uživatelů jen do té  míry, která je nezbytná pro provedení domluveného úkonu,

–       zásada rovného přístupu k uživatelům, nikdo nesmí být zvýhodňován nebo naopak,

–       všichni pracovníci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost,

–       všichni pracovníci PS se neustále průběžně vzdělávají, čímž upevňují, prohlubují a doplňují  svou odbornost a potažmo i kvalitu poskytované služby,

–       každá stížnost a připomínka ke kvalitě a fungování PS je chápána jako podnět  k dalšímu zkvalitnění služby.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

1. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

a)     
věku (senioři),

b)     
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou
III. stupně)

2.  rodiny
s dětmi
, (např., kde se narodila trojčata či vícerčata, či
v průběhu 2 let dvakrát dvojčata atd.),

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud žijí na území města
Mladá Vožice a v jeho místních částech, příp. v okolních obcích.
 

Negativní vymezení – pečovatelská služba není určena osobám, které nejsou osobami se sníženou soběstačností z výše uvedených důvodů nebo osobám, které naopak vyžadují celodenní pomoc jiné fyzické osoby a jiná pomoc (např. ze strany rodiny) jim není poskytována. PS není schopna z kapacitních důvodů zajistit pomoc většího rozsahu.

Kapacita služby:

– okamžitá – 2 – 3 uživatelé (PS může poskytnout službu nejvýše 2 uživatelům v jednom okamžiku, pouze v čase, kdy jsou přítomny 3 pečovatelky, lze službu poskytnout maximálně 3 uživatelům v jednom okamžiku).

Místo poskytování:

PS je terénní služba, je poskytována v domácnostech uživatelů včetně 3 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111, Husovo náměstí 125), ale i mimo tyto domácnosti – v prádelně PS, v místnosti pečovatelek (obojí v DPS Husovo nám. 640) a rovněž i ve venkovním prostředí, na území města Mladá Vožice, včetně jeho místních částí, příp. na území okolní obce, v níž uživatel žije.

Poskytované úkony, způsob poskytování a výše úhrad:

PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

–       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

–       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

–       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

–       pomoc při zajištění chodu domácnosti

–       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

–       základní sociální poradenství – bezplatné

PS nemá vlastní vývařovnu, obědy zajišťuje ze stravovny Koh-i-noor Mladá Vožice a. s., lze je dovážet / donášet také z vývařovny Agrospol Mladá Vožice a. s. , školní stravovny v Mladé Vožici, případně z restaurací, bohužel žádná z nich není schopna zajistit léčebnou (dietní) stravu.

Pro zajištění osobní hygieny musí být domácnost uživatele přizpůsobena (přístup k lůžku, do koupelny, sprch. koutu, na WC apod.), uživatel musí mít i vlastní hygienické prostředky, příp. i pomůcky tak, aby bylo provedení této činnosti bezpečné jak pro uživatele, tak i pro pečovatelky. Podmínky budou řešeny vždy individuálně během sjednání úkonu.

Pečovatelka může odmítnout provedení činností, je-li při své práci ohrožena
na zdraví a životě, např. pokud je nucena používat poškozené či jinak
nebezpečné elektropřístroje uživatele, pokud má uživatel nezajištěné agresivní
zvíře apod.

Poskytujeme také fakultativní (nepovinné) činnosti, jejich provedení lze odmítnout v případě překročení momentální kapacity a nelze je poskytovat samostatně bez zajištění některé ze základních činností. Výše úhrad („sazebník“) s kompletním přehledem všech poskytovaných úkonů náležejících k základním či fakultativním činnostem je přílohou k tomuto materiálu.

Řádné provedení úkonu uživatel stvrzuje podpisem na pracovním výkaze. Úhradu za provedené úkony vybírají pečovatelky počátkem následujícího měsíce dle provedeného vyúčtování. K tomuto účelu mají uzavřenu hmotnou odpovědnost.

Čas poskytování:

Veškeré úkony se poskytují v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod, v případě velmi naléhavé potřeby, lze individuálně domluvit poskytnutí základního úkonu i mimo tuto obvyklou pracovní dobu. Taková situace může nastat pouze u osoby zcela osamělé v případě akutního zdravotního problému, která čeká na umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb a  která nemá nikoho, kdo by ji potřebné úkony mohl zajistit, příp. i v dalších obdobných situacích – živelné katastrofy a havárie, obětem trestných činů atd.

Uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem:

Veškeré úkony PS jsou poskytovány na základě smlouvy (vzor smlouvy o poskytování PS) uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Podkladem pro uzavření smlouvy je písemná žádost a individuální plán průběhu poskytování úkonů pečovatelské služby (IP), kde jsou domluveny konkrétní úkony, jejich rozsah a četnost, které mu budou prováděny v závislosti na jeho schopnostech a možnostech za účelem splnění jeho osobního cíle. IP je poté průběžně aktualizován a vyhodnocován. IP je spolu s platným „sazebníkem“ přílohou smlouvy. Uživateli jsou rovněž předány vnitřní pravidla. Do složky – karty uživatele mají kromě uživatele samotného přístup pouze pečovatelky, sociální pracovnice a pracovníci provádějící inspekční a kontrolní činnost. Všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Řešení stížností na pečovatelskou službu:

S veškerými stížnostmi, připomínkami a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno se obrátit ústně či písemně na pečovatelku, sociální pracovnici nebo přímo na vedení města Mladá Vožice a to buď osobně či prostřednictvím blízkých klienta, příp. i anonymně. Lze využít i zvláštních schránek v DPS. Veškeré písemné stížnosti budou zaevidovány podatelnou městského úřadu, po té budou sociální pracovnicí zaznamenány do Knihy stížností a připomínek, bude popsáno, jak byly řešeny a s jakým výsledkem. Dále bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byl s výsledkem stěžovatel srozuměn. Stížnosti musí být řešeny bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Stížnost lze směřovat také ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Totéž platí v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na místní úrovni. Do Knihy stížností a připomínek budou zaznamenány i veškeré ústní stížnosti, připomínky a podněty ke kvalitě a způsobu poskytování PS. Všechny stížnosti, připomínky a podněty jsou pro nás jako poskytovatele PS velmi vítané, protože slouží k rozvoji a zvyšování kvality služby.

Tento informační materiál je každému k dispozici na chodbě městského úřadu, na sociálním oddělení či přímo u pracovnic PS, dále v čekárnách praktických lékařů či na internetových stránkách města – https//: www.mu-vozice.cz.

V Mladé Vožici dne 01.07.2024