1

Místostarosta města

Místostarosta
Telefony: 381 201 912,  734 462 170

E-mail:  mistostarosta@mu-vozice.cz

Jméno a příjmení: Tomáš Kukla

Datum narození: 03. 12. 1986

Bydliště: Mladá Vožice, Oty Bubeníčka 563

Vzdělání: 

 Zaměstnání:

Rodina:

Záliby:

Disponuji následujícím majetkem:
Vožičan – leden 2020
Městské kino

Provozuje Město Mladá Vožice.

Adresa: Husovo náměstí 99 (vstup ze dvora)

391 43 Mladá Vožice

Vedoucí: Simona Marešová

e-mail: kino@mu-vozice.cz

Více informací zde (na facebooku)

Ceny a platba

viz program


Otevírací doba

Červenec, srpen 2022 – NEHRAJEME

Promítá se zatím 4krát měsíčně – 3 páteční představení od 19.30 hod. a 1 nedělní představení pro děti od 16.00 hod.
Fotogalerie

Žižkovo náměstí

budova-radnice

Budova radnice


kostel-sv-martina-se-zvonici

Kostel sv. Martina se zvonicí


zamek

Zámek

zamek

1

zamek

3

zamek

5
Poučení pro občany

ZTRÁTY A NÁLEZY

Od 1.1.2014 dochází v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) ke změnám v oblasti ztrát a nálezů.

Je věc opuštěná nebo ztracená?

Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

Komu ji vrátit?

Pokud lze z okolností poznat, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Pokud nevíme, komu věc vrátit, odevzdáme věc  provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, banka, pojišťovna), ve kterém jsme ji našli. Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí na svých webových stránkách.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil nebo její vlastník do roka od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů za úschovu.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě, že se nálezce tohoto práva vzdá, stává se držitelem věci obec. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů za úschovu a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastníkem věci.

Jaké náleží nálezné?

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů (na cestu za vlastníkem, na údržbu věci apod.) a na nálezné.

Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností, a činí desetinu ceny nálezu .

Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Takovou věcí může být ztracený deník, fotografie či jiná věc, která objektivně pro ostatní nemá žádnou cenu, ale vlastník ji uchovává na památku či z jiných zvláštních osobních důvodů.

Co s nalezenými doklady?

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, zbrojní průkazy atd. odevzdejte kterému-koli obvodnímu oddělení Policie ČR nebo městskému úřadu v místě nálezu nebo úřadu, který doklad vydal.

Nedoporučujeme odevzdávat nebo posílat průkazy přímo jejich majitelům na uvedenou adresu. Je to opět kvůli možnosti zneužití. Odevzdáním na úřad uchráníte před nepříjemnostmi nejen majitele dokumentů, ale i sebe. Pokud by se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady zneužity, mohla by se snaha pomoci obrátit proti vám.

Zvláštní režim platí pro nalezená zvířata

Ztracené zvíře = „nález“, musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je obec svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat (§ 1059).

Věci nalezené na území města Mladá Vožice odevzdávejte na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 /sociální oddělení/. Zde bude věc zaevidována a uložena do doby, než si ji vlastník věci vyzvedne, nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.

Nebudeme však přebírat věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

Nalezené osobní doklady přebírá odd. matriky a evidence obyvatel, dveře č. 10, které zajistí jejich předání orgánu, který je vydal a jejich zneplatnění.

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit rovněž na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 či telefonicky na č. 381 201 918. Věc bude vydána pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a po úhradě případných nákladů za úschovu a nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

 
Památník Mladovožicka

Památník Mladovožicka

Adresa: Žižkovo náměstí 80

391 43  Mladá Vožice  (vstup z průjezdu, přes Infocentrum)

Komentované prohlídky zajišťuje pracovnice infocentra: Jana Wagnerová

Telefon: 381 201 921, 604 707 580

E-mail: infocentrum@mu-vozice.cz

Otevírací doba :

červenec – srpen 2022

PONDĚLÍ – PÁTEK  9 – 16 hod.

SOBOTA  9 – 13 hod.

Mimo letní prázdniny:

ÚTERÝ – PÁTEK 10 – 12   13 – 15

                                  SOBOTA   9 – 11

V roce 1912 založil prof. Václav Krch Městské národopisné muzeum. Na Památník Mladovožicka bylo muzeum přejmenované v roce 1978. Nachází se v patře historické budovy radnice.

Expozice:

Památník Mladovožicka je v současné době zaměřen na mladovožického rodáka – historika, profesora Augusta Sedláčka (1843 – 1926), zakladatele českého místopisu a rodopisu, tvůrce monumentálního díla – Hrady, zámky a tvrze Království českého.

V památníku je také expozice z tvorby akademického malíře Oty Bubeníčka (1871-1962), který v Mladé Vožici žil a tvořil. Byl předním českým malířem krajinářem a také žákem Julia Mařáka.

V síni umění jsou vystaveny obrazy českých a evropských malířů 17. – 19.století. Dále plastiky předních českých výtvarníků.

V muzeu jsou také památky na vlastence Jana Jeníka, rytíře z Bratřic, narozeného roku 1756 na zámku v nedalekém Radvánově.

Zajímavá je rovněž expozice historického nádobí z cínu, mědi, porcelánu, kameniny a skla.
Kontakty

Telefonní a mailové kontakty

 
     
Složka – pracovník email telefon
Podatelna podatelna@mu-vozice.cz 381 201 911
Starosta
Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta@mu-vozice.cz 381 201 910,
724 181 334
Místostarosta
Tomáš Kukla
mistostarosta@mu-vozice.cz 381 201 912,
734 462 170
Finanční odbor:
vedoucí
Jana Rašková
financni@mu-vozice.cz 381 201 915
účtárna
Ivana Řezníčková
uctarna@mu-vozice.cz 381 201 916
pokladna
Iva Matoušková
pokladna@mu-vozice.cz 381 201 920
Matrika, evidence obyvatel,
ověřování podpisů a listin
Alena Šoulová
matrika@mu-vozice.cz 381 201 914
Stavební úřad:
vedoucí + životní prostředí
Ing. Blanka Malinová
zivotni@mu-vozice.cz 381 201 913,
606 611 022
stavební a územní řízení
Ing. Michaela Růžičková
stavebni@mu-vozice.cz

 

ruzickova@mu-vozice.cz

381 201 917,

 

607 073 014

Dagmar Strnadová strnadova@mu-vozice.cz 381 201 917
Alena Šoulová soulova@mu-vozice.cz 381 201 917
Sociální oddělení, správa bytů,
pečovatelská služba:
vedoucí
Bc. Eva Novotná
socialni@mu-vozice.cz 381 201 918
pečovatelky:
Romana Mrázková, Radka Votápková, Michaela Hájková, Dis.
pecovatelky@mu-vozice.cz 381 215 255,
607 956 839, 602 946 644
Odborný lesní hospodář
Jan Babor, Dis.
babor23@seznam.cz 602 690 036
Infocentrum,
Památník Mladovožicka
Jana Wagnerová
infocentrum@mu-vozice.cz 381 201 921,

 

604 707 580

Technická skupina
vedoucí
Vladislav Votápek
  602 113 589
Správa sportovišť
Václav Struska
  722 512 786
Městská knihovna – odkaz
vedoucí
Hana Kuklová
knihovna.mv@centrum.cz 381 215 147
Kino Mladá Vožice – odkaz
vedoucí
Simona Marešová
 kino@mu-vozice.cz  
Významné osobnosti

Mistr Matěj z Janova

(narodil se v roce 1350 v Janově)

Vystudoval pařížskou univerzitu a stal se kanovníkem a zpovědníkem v chrámu sv. Víta v Praze. Velmi kritizoval poměry v katolické církvi. V písemné po-době (pět knih v latině) se zachovalo jeho kázání.

Zemřel v roce 1393 v Praze a je pochován v chrámu sv. Víta v Praze.

 

Jan Jeník z Bratřic

(narodil se v roce 1756 na zámku v Radvanově)

Studoval v Praze v jezuitské koleji. 25 let sloužil u Plzeňského pěšího pluku č. 35, s nímž prodělal několik válečných tažení proti Francii. Po odchodu z armády žil v Praze, kde opisoval staré kroniky, zapisoval významné události v Čechách a psal o významných osobách v zemi. Je nazýván „kroniká-řem národního obrození“. Napsal osmnáctisvazkové dílo Bohemika.

   Zemřel svobodný v roce 1845 v Praze a je pochován v hrobce Vratislavů z Mitrovic v Chotýšanech u Vlašimi společně se svojí sestrou, která byla manželkou Vratislava z Mitrovic.

 

 

August Sedláček

(narodil se 28. srpna 1843 v Mladé Vožici)

Do školy začal chodit v Mladé Vožici, později pokračoval v Počátkách. Gymnázium navštěvoval v Jindřichově Hradci, v Jihlavě a v Písku. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze         a stal se profesorem dějepisu a latiny. Učitelskou službu začínal v Litomyšli, dále učil v Gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a v Táboře.

Je zakladatelem českého místopisu a rodopisu, za což byl Karlovou univerzitou jmenován „Čestným doktorem filozofie – PhDr. h. c.“. Zpracovával životopisy a majetek české svobodné šlechty. Pro-bádal celou řadu archivů městských, panských a církevních.

Jeho prvním literárním dílem byla v roce 1870 Minulost města Mladá Vožice. Za největší díla jsou považovány  Hrady, zámky a tvrze Království českého (15 svazků, vycházelo v letech 1881 – 1927) a Úplný místopisný slovník historický Království českého (3 svazky, rok 1908).

Zemřel 15. ledna 1926 v Písku a pochován je na starém píseckém hřbitově u Nejsvětější Trojice.

 

Antonín Janů

(narodil se v roce 1852 v Mladé Vožici)

Studoval Gymnázium v Táboře a pak přešel na právě založený Učitelský ústav do Soběslavi, kde po vy-studování zastupoval cvičného učitele. Dále učil v Humpolci, kde se seznámil se svojí manželkou. Roku 1884 se stal ředitelem Měšťanské školy v Žamberku. Dále byl ředitelem měšťanských škol v Praze.

V roce 1898 přispěl prací Vyučování mluvnické a pravopisné opravené a zjednodušené do časopisu  Škola našeho venkova.

   Antonín Janů byl pedagogickým spisovatelem a reformátorem. Jeho hlavní spisy jsou: O sebevědomí učitelském, Jazyk mateřský a škola obecná a dále životopis jeho tchána Jan Sluníčko, národní učitel.

   Zemřel po těžké nemoci 14. července 1899 v Mladé Vožici, kde je také na hřbitově u kostela        sv. Mikuláše pochován.

 

 

Václav Krch

(narodil se 27. září 1853 v Krchově Lomném)

Studoval reálku v Táboře a techniku v Praze. V roce 1878 se stal učitelem kreslení při v. k. Akademic-kém gymnáziu v Praze a od roku 1883 působil jako odborný učitel při c. k. Sochařské a akademické škole v Hořicích. V letech 1875 – 76 studoval na Malířské akademii v Praze, v letech 1879 a 1880 ve škole elementární a škole antické. Napsal několik odborných článků a svými nákresy a popisy do-provodil v Národopisném sborníku okresu hořického v roce 1895 Památky výtvarného umění, zvláště sochařského okresu hořického.

   Podnikl studijní cestu do Itálie a Německa za účelem vydání Historie dějin plastiky.

   Po léta na Mladovožicku shromažďoval národopisné sbírky, ze kterých založil v roce 1913 náro-dopisné muzeum, které vedl až do konce svého života. Později bylo přejmenováno na Krchovo náro-dopisné muzeum, nyní je to Památník Mladovožicka.

Zemřel 14. dubna 1935 v Mladé Vožici a pochován je na hřbitově u kostela sv. Mikuláše.

 

Karel Kafka

(narodil se 18. srpna 1856 v Mladé Vožici)

Po vychození Základní školy v Mladé Vožici a vystudování obchodní školy se vypracoval na výz-namného činitele tehdejší rozvíjející se Prahy. Velké zásluhy měl především o rozvoj tehdy ještě samo-statných Královských Vinohrad.

S titulem komerční rada se stal jednak ředitelem tehdy největšího finančního ústavu v Rakousku–Uhersku – Vinohradské záložny. Dále se stal předsedou Jednoty záložen  a členem prezidia Obchodní a živnostenské komory v Praze a starostou Československé akademie obchodní. Měl pověst naprosto poctivého a spravedlivého člověka, například nikdy se nezúčastnil tehdejších pozemkových spekulací v oblasti zastavovaných Vinohrad. Byl naprosto neúplatný a přesný.

   Často zajížděl do svého rodiště a stále měl na mysli i jeho rozkvět. Mladé Vožici věnoval sochu sv. Václava od sochaře Antonína Poppa, která stojí na Žižkově náměstí. Pro místní ochotnické divadlo koupil oponu s alegorickým obrazem Vožicka a Podblanicka od divadelního malíře Václava Skružného. Akáty dal osázet obě vožická náměstí a opatřil na ně lavičky. Na přelomu 19. a 20. století financoval rekonstrukci vožické zvonice.

Kromě čestného občanství mladovožického byl jmenován i čestným občanem města Hudlic.

Zemřel 19. května 1922 v Praze a je pochován na zdejším hřbitově u kostela sv. Mikuláše.

 

František Pigl Vožický

(narodil se 28. června 1867 v Mladé Vožici)

Ve Vožici vychodil obecnou školu a vyučil se krejčím. Později se přestěhoval do Prahy, kde absol-voval obchodní učiliště a stal se soukromým úředníkem. Po nějakém čase se stal redaktorem a nakla-datelem. Na počátku své literární činnosti přispíval do listu mladovožické omladiny Potěr a do šib-řinkovského listu vinohradského Sokola Kání dráb.

   Jeho práce se poměrně často objevovaly v různých časopisech. Zvláště se jednalo o povídky a humoresky, převážně z rodného kraje. Redigoval dramatických děl. Pro ochotnická divadla napsal řadu her a zároveň v nich i hrál. Bojoval v I. světové válce. Když se vrátil, sepsal a

vydal pětisvazkové dílo Kronika světové války 1914 – 1918 s ilustracemi a mapami bojišť.

   Zemřel 22. prosince v Praze na Královských Vinohradech.

 

Richard Hrdlička

(narodil se 10. dubna 1868 v Mladé Vožici)

V roce 1878 se přestěhoval do Tábora. Vyučil se knihtiskařem a pracoval ve známé Frankově tis-kárně. Později se stal úředníkem táborské spořitelny, kde dosáhl významného postavení. Překládal z ruštiny, srbštiny, chorvatštiny, bulharštiny, němčiny a maďarštiny.

V roce 1908 začal vydávat hasičský časopis Oheň a světlo a od roku 1920 do roku 1937 vydával vlastním nákladem Staré a nové letopisy táborské, které byly jeho největší vydavatelskou prací. Otiskl v nich obsáhlou rodopisnou studii Hubátiové z Kotnova, Počátky národní hudby jihoslovanské, Žižkovi jmenovci či potomci, K dějinám těžby hor na Táborsku a Vožicku, K dějinám kostela v Klokotech, Kočující divadelní společnosti v kraji táborském v l. 1788 – 1830 a 1831 – 1851. Vlastním nákladem vydal a sám vytiskl Srovnávací přehled některých výrazů z oboru knihtisku ve všech nářečích slovanských.

   Z jeho všestranných zájmů se postupně dostalo na první místo historické–vlastivědné bádání, ve kterém se zaměřil hlavně na Táborsko a rodné Vožicko, popsal prvních 300 domů a domků vožických.

Zemřel 22. června 1967 v Táboře, kde je také pochován.

 

Karel Fišera

(narodil se 19. února 1876 v Mladé Vožici)

Akademický malíř Karel Fišera je typickým před-stavitelem generace učitelů – malířů první poloviny dvacátého století. Začíná ještě jako podučitel v Hrádku u Sušice v roce 1895 a od roku 1904 působil jako odborný učitel na různých školách v Praze.

Ve třicátých letech se stal ředitelem Měšťanské školy Pavla Országa Hviezdoslava v Praze.

Malířské vzdělání získal na Umělecko–průmys-lové škole v Praze a v různých státních a soukro-mých kurzech krajinářského a figurálního malířství v letech 1900 až 1906. Mezi jeho učiteli jedno z před-ních míst zaujímal Alois Kalvoda.

   První výstavu měl v roce 1912 v Praze – Libni a další potom v roce 1923 v Praze v uměleckém závodě Josefa Ročáka, kde také vystavoval své práce z pobytu v Jugoslávii. Následovaly výstavy v Mladé Vožici, Havlíčkově Brodě, Pardubicích, Rožmitále, Kladně, Třemošnici, Zbyšově na Čáslav-sku, Zruči a konečně v roce 1945 opět v Mladé Vožici, kde vystavoval naposledy.

Karel Fišera se věnoval také sochařství, ilustroval různé knížky, vytvořil několik plakátů a soubor pohlednic ze Sušicka. Namaloval téměř 900 obrazů krajin, zátiší a portrétů. Hlavním námětem byla pro něj vždy česká krajina, kterou zachytil s neobyčejnou jemností a citlivostí. Zejména maloval na rodném Vožicku, Šumavě a Pošumaví, v Železných horách, Posázaví a v Praze.

   Zemřel 27. srpna 1945 v Sušici a pochován je na vožickém hřbitově u kostela sv. Mikuláše.

 

Richard Pechek

(narodil se 1. dubna 1876 v Mladé Vožici)

Vyučil se v Mladé Vožici cukrářem. Jeho učební období nepatřilo mezi nejlehčí. Od jara do zimy mu-sel pracovat také na poli, v létě navíc musel skoro každou neděli jezdit prodávat cukrářské zboží po poutích.

Po vyučení odjel na zkušenou do Vídně. Když se vrátil, pracoval ve Vysokém Veselí, odkud opět odjel do Vídně. Po návratu do Čech vystřídal pracovní místa u několika cukrářů. Po absolvování vojenské služby se oženil s Vilemínou Novoveskou a osamostatnil se v Chýnově. V roce 1907 nastoupil jako nájemce hotelu na zlatodole Roudný u Louňovic pod Blaníkem. V roce 1911 koupil hostinec ve

Škvorci u Českého Brodu. Pak odešel bojovat do 1. světové války, odkud se vrátil v roce 1918.

   V roce 1920 koupil v Praze na Vinohradech dílnu a v roce 1921 si otevřel krám. V roce 1920 byl za Vinohrady zvolen do Pražského společenstva a dostal se do redakční rady časopisu Zájmy cukrářské a v roce 1922 byl zvolen odpovědným redaktorem a jednatelem Svazu cukrářů Československa. V roce 1923 se stal starostou největšího společenstva cukrářů v republice a začal prosazovat založení cukrářské odborné školy.

   V domě na rohu Řipské a Vinohradské, kde měl krám, začala paní domácí přestavovat dům a tím mu zlikvidovala živnost. V té době jeho paní onemocněla a poté zemřela. Richard Pechek si najal krám a dílnu v Heřmanově ulici u Veletržního paláce a po dohodě s dětmi se znovu oženil s Marií Kozlovou. V roce 1935, kdy slavil 60. narozeniny, přišlo mu na oslavu popřát 500 lidí.

V červenci 1935 byl opět zvolen starostou. tuto funkci vykonával až do roku 1941. Tím se uzavřela jeho práce ve svazu cukrářů. Jako odkaz na svoji práci zanechal autobiografickou knihu Co život dal.

Zemřel 12. dubna 1959 ve svém domku v Roztokách u Prahy.

 

Emanuel Karel Rosol

(narodil se 7. prosince 1876 v Mladé Vožici)

Po ukončení Základní školy v Mladé Vožici a absolvování Učitelského ústavu v Praze působil jako učitel češtiny a dějepisu ve školách v Praze – Braníku, Kostelci nad Černými lesy, Praze – Chodově, Praze – Hostivaři a nakonec v Praze – Nuslích.

Jako člen České strany lidové (později pokrokové) pracoval v jejím výkonném výboru v Praze          a pořádal pravidelné přednášky na venkově. Byly věnovány sociální otázce, aktuálním politickým udá-lostem, fungování místních organizací strany a slavným osobnostem českých dějin.

Za I. světové války se podílel na práci Maffie s T. G. Masarykem.

   Po vzniku republiky byl jmenován inspektorem sociální péče v Bratislavě. Podléhaly mu všechny ústavy sociální péče na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Tuto funkci zastával asi do roku 1925, kdy vstoupil do služeb Slovenského národního divadla v Bratislavě jako jeho administrativní (provozní) ředitel. V roce 1930 odešel na odpočinek a vrátil se do rodné Mladé Vožice.

I tady pokračoval v kulturní a politické činnosti. Od roku 1936 vedl spolek divadelních ochotníků (byl jeho předsedou a režisérem), věnoval se činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů a v Sokole.

Z tohoto okruhu také pocházeli lidé, kteří v roce 1939 vytvořili spolu s ním na Mladovožicku odbo-jovou organizaci, která navázala na spojení s politickým ústředím, k němuž zpočátku patřil i generál Slunečko (mladovožický rodák). V červnu 1942 za-chytily německé úřady dopis adresovaný E. K. Ro-solovi. Byla v něm zmínka o možnostech útěku hle-daných osob z Protektorátu přes Slovensko. Dopis se dostal do rukou táborského gestapa a E. K. Rosol byl 22. června 1942 zatčen. O několik dnů později, 29. června, byl v Táboře popraven.

 

Bedřich Váška

(narodil se 5. března 1879 v Mladé Vožici)

V letech 1879 – 1897 studoval na pražské konzer-vatoři pod znamenitým učitelem prof. H. Wihanem. Dva roky byl také u známého cellisty prof. Hugona Beckera ve Frankfurtu nad Mohanem. Poté jej po-volala pražská konzervatoř, aby se stal nástupcem svého učitele prof. Wihana. V létě roku 1900 byl sólistou symfonických koncertů v Sestrorecku u Petrohradu, odkud přešel do Lvova a po roce do Var-šavy jako sólový cellista a I. koncertní mistr Filharmonické společnosti, kde působil do roku 1905, kdy se svými druhy opustil Varšavu, vydávaje se jako člen „Ševčíkova kvarteta“ na koncertní

turné po Rusku.   Váškovou manželkou se v roce 1906 stala sestra slavných Ondříčků.

Po roce 1910 opustil Váška Evropu a vydal se do Ameriky, kde ho za-stihla válka. Působil hlavně v New Yorku a v Bostonu. Byl členem Eastmanova kvarteta v Rochesteru a roku 1919 založil New York Strung Quartet s O. Čadkem, J. Šiškovským a L. Schwabem. Po třech letech příprav a zkoušek vystoupilo kvarteto a mělo pronikavý úspěch. Po dvou letech zahájilo zájezdy do amerických a kanadských měst. Po náhlém úmrtí Čadka roku 1930 se kvarteto rozešlo. Váška pak hrál jako člen Worcester Quartet a pokračoval v kariéře sólové hry a ve vyučování.

Když v roce 1952 umřela jeho žena, oženil se podruhé, a to v roce 1959 se svojí žačkou – violon-cellistkou Lydií K. Kingovou.

Zemřel 9. prosince 1978 ve Worcesteru ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Urna s jeho popelem byla v roce 1980 převezena jeho manželkou do rodinné hrobky na hřbitově           u kostela sv. Mikuláše v Mladé Vožici.

 

Ing. František Novoveský

(narodil se 29. listopadu 1883 v Mladé Vožici)

Byl příbuzný s Karlem Kafkou, neboť manželka otce Karla Kafky, Marie, byla rozená Novoveská. Vystudoval stavitelství a oženil se s neteří Karla Kafky, Milkou Kafkovou, která v roce 1930 zemřela.

Mezi význačné stavby, které postavil, patří sanatorium ve Vyšné ve Vysokých Tatrách. V Mladé Vožici postavil několik vil.

Patřil mezi mladovožické mecenáše. Městu odkázal obrazy českých výtvarníků, především Oty Bubeníčka a řadu plastik českých sochařů, knihovnu beletrie a odborné literatury.

Zemřel 7. srpna 1943 v Mladé Vožici, kde je také, na hřbitově u kostela sv. Mikuláše pochován.

 

 

Fran (František) Lhotka

(narodil se 25. prosince 1883 v Mladé Vožici)

Nejranější dětství strávil na hraběcích statcích blízko Prahy, kde byl jeho otec zaměstnán jako dohlížitel koníren a parádní kočí. Zde vychodil obecnou školu a čtyři třídy gymnázia. Vystudoval pražskou konzervatoř a po tříleté vojenské službě byl v roce 1908 jmenován profesorem na Hudebním učilišti v Jekatěrinoslavi (Dněpropetrovsku – Ukrajina). Zde působil s hudebním skladatelem Jaroslavem Křičkou.

   V roce 1909 přijal místo prvního hornisty a korepetitora v opeře Chorvatského národního divadla v Záhřebu. Již následujícího roku se stal profesorem na Hudební škole Chorvatského hudebního ústavu v Záhřebu. V roce 1912 se oženil se svojí žačkou, klavíristkou Ivou Antolkovičovou a narodil se jim první syn Ivo, uznávaný skladatel Lhotka – Kalinský. Druhý syn, ing. Aleksander Lhotka, je dlouholetým hudebním filmovým poradcem a třetí, známý baletní mistr Nedad Lhotka, je jedním z prvních protagonistů mužských úloh v otcových baletech.

   Fran Lhotka byl řádným profesorem Hudební akademie a dvakrát byl rektorem této akademie. Projevil mimořádný zájem o hudební divadlo, zvláště o balet. Ve spolupráci s tanečními umělci Piem a Pinou Mlakarovovými vytvořil balety Čert a jeho švagr (1931) a Čert na vsi (1934). Skládal také hudbu pro filmy a vydal učebnici Harmonie.

   V životě skladatele Frana Lhotky určitou roli hrála i jeho kapelnická činnost. V letech 1912 – 1920 řídil pěvecký sbor Lisinský, s nímž nejen doma, ale i v zahraniční předvedl vysokou úroveň jugoslávské sborové produkce.

Zemřel 26. ledna 1962 v Záhřebu a pochován je na záhřebském hřbitově Mirogos.

 

 

Jan Klíma

(narodil se 25. dubna 1902 v Chocově)

Po absolvování Měšťanské školy v Mladé Vožici se učil dva roky u strýce Josefa Bárty v Jaroměři sochařem a kameníkem. Dále studoval čtyři roky na Sochařsko – kamenické škole v Hořicích, jeden rok na Umělecko – průmyslové škole u prof. Kafky v Praze a čtyři roky, rovněž v Praze, na Umělecké akademii u prof. Štursy, později u prof. Španiela. Po vystudování nejprve krátkou dobu pracoval u různých firem a poté si v Praze zřídil vlastní ateliér. Z jeho prací jmenujme: pamětní deska Jana Jeníka z Bratřic na zámku v Radvanově, dívčí akt (Památník Mladovožicka), pomník padlým v první světové válce ve Vrcholtovicích, socha Krista na hřbitově ve Strašnicích a čtyři sochy na novostavbě ministerstva obchodu v Praze.

Zemřel 1. února 1945 v Praze a pochován je v rodinné hrobce v Šebířově.

 

 
Rada města

Složení rady města:

  • Mgr. Jaroslav Větrovský (starosta)
  • Tomáš Kukla (místostarosta)
  • Ing. František Dobeš
  • Lubomír Mrázek
  • MUDr. Miroslav SmažíkPovinné informace

Povinně zveřejňované informace o městě Mladá Vožice dle § 5 odst. 1, 2 a 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název: Město Mladá Vožice

2. Důvod a způsob založení: Město Mladá Vožice je základní územně samosprávný celek na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 tohoto zákona je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Město Mladá Vožice vykonává na svém území samostatnou i přenesenou (výkon státní správy) působnost. Je obcí s pověřeným obecním úřadem, tedy přenesenou působnost jí svěřenou zvláštními zákony vykonává v určeném správním obvodu. Bližší informace jsou k nalezení u jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu. Nadřízeným správním, kontrolním a metodickým orgánem v přenesené působnosti (výkon státní správy) je Krajský úřad Jihočeského kraje. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodický orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura:

Starosta města

Místostarosta města

Zastupitelstvo obce – 15 členů

Kontrolní výbor – 5 členů

Finanční výbor – 5 členů

Rada města – 5 členů

Povodňová komise

Sbor pro občanské záležitosti

Městský úřad – finanční odbor

–  matrika, evidence obyvatel

stavební úřad, životní prostředí

sociální oddělení, správa bytů, pečovatelská služba

– odborný lesní hospodář

– podatelna

Komise pro projednávání přestupků města Mladá Vožice

Technická skupina – úklid veřejných prostranství, údržba zeleně, údržba městského

majetku, obsluha kotelen, sběrný dvůr

Správa sportovišť

Infocentrum, Památník Mladovožicka

Městská knihovna

Kino Mladá Vožice

Příspěvkové organizace zřizované městem – Základní a mateřská škola Mladá Vožice

4. Kontaktní spojení: telefonní a mailové kontakty

4.1  Kontaktní poštovní adresa – Městský úřad Mladá Vožice/ Město Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

391 43  Mladá Vožice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80

Mladá Vožice

(vchod ze dvora, 1. patro budovy)

  • Úřední hodiny: Pondělí, středa – 8.00 – 11.00, 11.30 – 17.00 hod.

      Pracovní doba: Pondělí, středa – 7.30 – 11.00, 11.30 – 17.00 hod.

Úterý – 7.00 – 11.00, 11.30 – 15.30 hod.

Čtvrtek, pátek – 7.00 – 11.00, 11.30 – 14.30 hod.

 4.4 Telefonní čísla a emailové adresy

 4.5   Číslo faxu: 381 201 920

4.6   Adresa internetové stránky: www.mu-vozice.cz

4.7   Adresa e-podatelny: mesto@mu-vozice.cz

Datová schránka: kpxbcqh

5. Případné platby lze poukázat: č. účtu 1422301/0100 u Komerční banky Tábor, platby v hotovosti lze uhradit v pracovní době v pokladně úřadu

6. IČ: 00252557

7. DIČ: CZ00252557

8. Dokumenty:

Zápisy a usnesení Zastupitelstva města

–  Obecně závazné vyhlášky města a nařízení

Územní plán města

– Strategie v investičních činnostech města

– Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku

– Povodňový plán města

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020-2022

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2017

  Rozpočet:

9. Žádosti o informace: Podávání žádostí o informace se řídí zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat. Město poskytne žadateli požadované informace do 15 dnů od doručení žádosti. V případě, že je žádost podána u městského úřadu a požadované informace nejsou v působnosti městského úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování je-li žadatelem fyzická osoba; název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování (i elektronická), je-li žadatelem právnická osoba) vyřízení žádosti, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je mu poskytnuta. Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek. Žádost o poskytnutí informace nebo její část může být odmítnuta z důvodů uvedených v zákoně (pokud se žadatel domáhá údajů, které zasahují do soukromí nebo osobních údajů fyzické osoby, pokud by bylo porušeno obchodní tajemství, pokud by byla porušena důvěrnost majetkových poměrů osoby atd.). Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost o informaci se podává ústně (na adrese 4.2), písemně (na adresu 4.1) či prostřednictvím systému datových  schránek nebo na adresu e-podatelny (viz 4.7),  předepsané formuláře nejsou stanoveny. Lze ale využít tohoto formuláře.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Ostatní žádosti a podání lze zaslat na adresu sídla městského úřadu (adresa 4.1), na e-podatelnu (viz 4.7) nebo podat ústně či zaslat na emailové adresy jednotlivým pracovníkům (viz 4.4). Způsob podání se řídí povahou vyřizované věci. Bližší informace jsou uvedeny zde.

11. Opravné prostředky: Ve vydaných rozhodnutích orgány města je vždy uvedeno poučení, kde je přesně stanoveno, zda je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání, odpor,…), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a který správní orgán o odvolání rozhoduje. Opravný prostředek se vždy podává u orgánu města, který rozhodnutí vydal. Bližší informace ke způsobu podání opravných prostředků jsou uvedeny zde

     Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí města nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, ale žadatel odvolání podává u Města Mladá Vožice. Pokud je městu doručeno odvolání žadatele, má povinnost toto odvolání spolu se spisovým materiálem předložit krajskému úřadu do 15 dnů od jeho doručení. Žadatel o informaci si může dále podat stížnost na postup při vyřizování jeho žádosti, podat ji může ústně i písemně. Pokud ji podá ústně a není na místě vyřízena, sepíše o ní příslušný pracovník města písemný záznam. Stížnost lze podat do 30 dnů od vyřízení žádosti, resp. Uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Rozhoduje o ní opět krajský úřad. Město předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne doručení, pokud jí samo zcela nevyhoví. Stížnost může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti tím způsobem, že byl odkázán na již zveřejněnou informaci, nebo kterému po uplynutí příslušných lhůt nebyla informace poskytnuta, nebo mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či mu byla žádost poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí a ten, který nesouhlasí s výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informace.

12. Formuláře – formuláře nutné k vyřízení jednotlivých životních situací, které jsou v kompetenci orgánů města,  jsou k dispozici u příslušných pracovníků města.

formuláře stavebního úřadu  a formuláře matriky

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 

      http://portal.gov.cz/portal/obcan/    Další postupy pro řešení naleznete v informacích

u jednotlivých odborů městského úřadu.

      – finanční, sociální, stavební, matrika

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Číslo předpisu v platném znění Název předpisu
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
vyhláška č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
zák č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vyhledávání v zákonech (zákony v platném znění):

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14.2 Vydané právní předpisy:

         obecně závazné vyhlášky města

15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad

 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace: nejsou

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Město Mladá Vožice neposkytuje žádné vzory licenčních smluv dle zák. č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence: Město Mladá Vožice neposkytuje žádné výhradní licence dle zák. č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014