VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V listopadu proběhlo již 2. vítání občánků v roce 2017. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2017 do 30.06.2017. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové a Vlasty Kauerové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Vojtěch Psota, Jakub Kolomazník, Daniel Beneš, Valerie Maroušková, Linda a Samuel Hořejší, Václav Horáček, Sebastian Bíba, Adam Kalina, Gabriela Fučíková, Matyáš Fau, Matěj Zelenka, Tereza Brázdová, Jan Homola, Dominik Culek

Psotovi se synem Vojtěchem

Kolomazníkovi se synem Jakubem

Benešovi se synem Danielem

Marouškovi s dcerou Valerií

Hořejší s dcerou Lindou a synem Samuelem

Horáčkovi se synem Václavem

Bíbovi se synem Sebastianem

Kalinovi se synem Adamem

Fučíkovi s dcerou Gabrielou

Fauovi se synem Matyášem

Zelenkovi se synem Matějem

Brázdovi s dcerou Terezou

Homolovi se synem Janem

Culkovi se synem Dominikem

Zleva: Hořejší s dcerou Lindou a synem Samuelem, Psotovi se synem Vojtěchem, Marouškovi s dcerou Valerií, Benešovi se synem Danielem, Bíbovi se synem Sebastianem, Horáčkovi se synem Václavem, Kolomazníkovi se synem Jakubem

Zleva: Fauovi se synem Matyášem, Homolovi se synem Janem, Kalinovi se synem Adamem, Zelenkovi se synem Matějem, Culkovi se synem Dominikem, Fučíkovi s dcerou Gabrielou, Brázdovi s dcerou Terezou

žáci základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)
Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V květnu proběhlo 1. vítání občánků v roce 2017. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.06.2016 do 31.12.2016. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků mateřské školy pod vedením paní učitelky Lenky Kolaříkové a Jany Králové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Lucie Šalátová, Damián Hubert, Štěpán Geci, Richard Melena, Miluše Zelenková, David Benda, Ondřej Průša, Elen Krejčí, Eliška Říhová, Eliška Vrbová, Michal Mareš, Ema Šopejstalová, Katka Křepelková

Šalátovi s dcerou Lucií.

Hubertovi se synem Damiánem

Geci se synem Štěpánem

Melenovi se synem Richardem

Zelenkovi s dcerou Miluší

Bendovi se synem Davidem

Průšovi se synem Ondřejem

Krejčí s dcerou Elen

Říhovi s dcerou Eliškou

Vrbovi s dcerou Eliškou

Marešovi se synem Michalem

Šopejstalovi s dcerou Emou

Křepelkovi s dcerou Katkou

Zleva: Průšovi se synem Ondřejem, Zelenkovi s dcerou Miluší, Hubertovi se synem Damiánem, Melenovi se synem Richardem, Geci se synem Štěpánem, Šalátovi s dcerou Lucií, Krejčí s dcerou Elen, Bendovi se synem Davidem

 

Zleva: Říhovi s dcerou Eliškou, Vrbovi s dcerou Eliškou, Šopejstalovi s dcerou Emou, Marešovi se synem Michalem, Křepelkovi s dcerou Katkou

Děti z Mateřské školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka

(fotografie z vítání občánků si mohou rodiče vyzvednout na matrice)

 
Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci listopadu proběhlo již 2. vítání občánků v roce 2016. Při tomto slavnostním přivítání dětí do života byly přivítány děti narozené od 01.01.2016 do 31.05.2016. Děti obdržely drobné dárky a pamětní knížku, maminky dostaly květinu. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy Města Mladá Vožice. Zpestření pro děti a rodiče bylo vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Veroniky Matouškové. Přejeme Vám i celému Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě přinášelo jen samou radost a ono aby mohlo být pyšné na Vás – na svou matku a na svého otce. Ať krása, láska a radost provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým životem.

Byly přivítány tyto děti:       Martin Kukla, Sofie Reitschlägerová, Sofie Bidařová, Anna Bromová, Nina a Zita Křiklánovi, Adam Křemen, Lukáš Jechoutek, Filip Černý, Jindřich Novotný, Kristína Hladíková, Adam Fáček, Mikuláš a Barbora Kubálovi, Barbora Poláková, Julie Lamačová, Emílie Grundzová, Nikola Dorňáková, Václav Dvořák, Kristína Marešová, Vojtěch Čapek, Jakub Svatoš

 

Kuklovi se synem Martinem

Reitschlägerovi s dcerou Sofií

Bidařovi s dcerou Sofií

Bromovi s dcerou Annou

Křiklánovi s dcerami Ninou a Zitou

Křemenovi se synem Adamem

Jechoutkovi se synem Lukášem

Hladíkovi s dcerou Kristínou

Černí se synem Filipem

Novotní se synem Jindřichem

Fáčkovi se synem Adamem

Kubálovi s dcerou Barborou a synem Mikulášem

Polákovi s cerou Barborou

Lamačovi s dcerou Julií

Grundzovi s dcerou Emílií

Dorňákovi s dcerou Nikolou

Dvořákovi se synem Václavem

Marešovi s dcerou Kristínou

Čapkovi se synem Vojtěchem

Svatošovi se synem Jakubem

Společná fotografie

Zleva: Černí se synem Filipem, Kuklovi se synem Martinem, Novotní se synem Jindřichem, Jechoutkovi se synem Lukášem, Bromovi s dcerou Annou, Křemenovi se synem Adamem, Reitschlägerovi s dcerou Sofií, Bidařovi s dcerou Sofií, Křiklánovi s dcerami Ninou a Zitou, Hladíkovi s dcerou Kristínou

Zleva: Lamačovi s dcerou Julií, Polákovi s dcerou Barborou, Dorňákovi s dcerou Nikolou, Dvořákovi se synem Václavem, Svatošovi se synem Jakubem, Marešovi s dcerou Kristínou, Grundzovi s dcerou Emílií, Fáčkovi se synem Adamem, Čapkovi se synem Vojtěchem, Kubálovi s dcerou Barborou a synem Mikulášem.

Žáci základní školy

Všem děkujeme za účast.                                                    Alena Šoulová, matrikářka
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy
Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků jsou k vyzvednutí na matrice Městského úřadu Mladá Vožice
Výpis z rejstříku trestů

Žádost o výpis z rejstříku trestů

K žádosti o výpis z rejstříku trestů občan předloží:

 • platný občanský průkaz
 • poplatek – 100,- KčObčanské průkazy a cestovní doklady

Osobní doklady

Kde řešit tuto situaci:

 • s pracovníky Městského úřad v Táboře, Husovo náměstí č.p. 2938, Tábor, odbor dopravně správních agend, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • tel.: 381 486 – linka 438 – 439, 441, 456 a 440

 

Cestovní doklady

Kde řešit tuto situaci:

 • s pracovníky Městského úřad v Táboře, Husovo náměstí č.p. 2938, Tábor, odbor dopravně správních agend, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • tel.: 381 486 – linka 433 – 435 a 440Evidence obyvatel – trvalý pobyt

Trvalý pobyt občanů

Občan může mít jen jedno místo pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Změna místa trvalého pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan ČR starší 15-ti let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15-ti let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním účinkům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Kde:

 • v místě nového trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu

Jaké doklady je nutné mít sebou:

Hlášení pobytu

 • vyplnění a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně)
 • platný občanský průkaz, u kterého není vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. (Doporučujeme vzít sebou rodný list, k odstranění nepřesností v informačním systému)
 • pokud občan ukončil pobyt v cizině, předkládá cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství
 • doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) nebo předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí nebo jiná nabývací listina, např. kupní smlouva opatřena registračním razítkem katastrálního úřadu) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním účinkům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (byt či obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
 • správní poplatek za hlášení k trvalému pobytu je – 50,- Kč; osoby mladší 15-ti let – bez poplatku

Ukončení pobytu

 • občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu a předkládá občanský průkaz, který je poté povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal do 15-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek
 • správní poplatek za správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je – 100,- Kč

      Zákonnými podmínkami jsou:

 • zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu
 • neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem
 • navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat listinnými důkazy, k podání předložit občanský průkaz společně s předložením listiny prokazující jeho vlastnictví nebo oprávnění užívat byt a písemným návrhem na zrušení údaje o místě trvalého pobytu konkrétní osoby

 

Formulář:

zadost-zuseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu
Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Podmínky, za kterých je možné změnit jméno a příjmení jsou stanoveny v § 72 – § 79 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Jméno a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky
 • zákonný zástupce nezletilého občana ČR
 • cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Podmínky a postup řešení:

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem

Kde lze podat žádost:

 • u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte u matričního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte

 

Jaké doklady musíte předložit:

 • písemnou žádost – podle § 75
 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel sňatek)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o osoby rozvedené)
 • úmrtní list (jde-li o osoby ovdovělé)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • průkaz totožnosti
 • souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (pokud je souhlas podepsaný před matričním úřadem, není třeba ověření podpisu)

Poznámka:

V řízení o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Správní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech – 1000,- Kč
 • změna příjmení na příjmení dřívější do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství – bez poplatku
 • změna příjmení na příjmení dřívější po uplynutí 6 měsíců po právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství – 100,- Kč

Formuláře:

zadost-zmena-jmena, prijmeni

zadost-zmena-prijmeni, jmena-nezletileho

zadost-oznameni-o-prijeti-drivejsiho-prijemni-po-rozvodu

zadost-o-zapis-prijmeni-v-muzskem-tvaru

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena

zados-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena-nezletile-dite

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jemna-zapsano-v-matricni-knize-do-r-1950

 
Vydání matričního dokladu – rodný list, oddací list, úmrtní list

Žádost o vydání matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a

dále zmocněncům těchto osob

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů

územních samosprávních celků

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční

knihy vedeno těmito církvemi do 31. prosince 1949

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu

nebo před orgány územních samosprávných celků

 

poplatek100,- Kč

zadost-matricni-doklad