Kalendář svozu odpadu 2020

V papírové podobě si kalendář můžete vyzvednout na městském úřadě.
Jak správně třídit odpady v Mladé Vožici

Po otevření ve formátu .pdf je možno text zvětšit.

Letáček v papírové podobě je k dispozici na městském úřadě.
Jarní úklid – rozmístění velkoobjemových kontejnerů 2019

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2019

na jarní úklid budou rozmístěny dle tohoto
harmonogramu :

Po 29.4. –
Ne 12.5.2019 :

MLADÁ VOŽICE  : Náměstí obětí nacismu, ul. Mincovní, ul. V Suchdolci,
ul. Jana Jeníka
z Bratřic

Po 13.5. –
Ne 26.5.2019 :

Stará Vožice, Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice

Po 27.5. –
Ne 9.6.2019 :
 
Blanice, Dolní Kouty, Horní Kouty, Bendovo Záhoří, Krchova Lomná

Celoročně jsou
velkoobjemové kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Mladé Vožici

a u hřbitova
v Janově.
Upozornění na splatnost místních poplatků

upozornění na splatnost poplatků
Centrum služeb Mladá Vožice

 „Stavební úpravy objektu Centrum služeb Mladá Vožice“

 byla spolufinancována v roce 2016 z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje z dotačního programu: ROZVOJ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

 

 

Celý text naleznete ZDE
STAVEBNÍ ÚŘAD – NÁPLŇ ČINNOSTI

Městský úřad Mladá Vožice, Stavební úřad

 

Vykonává agendu spojenou s územním a stavebním řízením. Řeší přestupky a správní delikty spojené se stavebním řízením. Vykonává působnost silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu.

 

Struktura stavebního úřadu:

Vedoucí stavebního úřadu: Ing. Blanka Malinová, tel. 381 201913

 • Samostatný referent stavebního úřadu: Ing. Michaela Růžičková, tel. 381 201917
 • Samostatný referent stavebního úřadu: Alena Šoulová, tel. 381 201917

   

Umístění: Žižkovo nám. č.p, 80, 31 43 Mladá Vožice – číslo dveří 20

 

Na úseku územního řízení:

 • vede územní řízení  a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků nebo jiné opatření o dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlasy
 • vydává územně plánovací informace

 

Na úseku stavebního řádu:

 • povoluje stavby, jejich změny a udržovací práce
 • provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i změny, pokud stavební zákon, prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak
 • vydává sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací
 • vydává kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí, provádí kontrolní prohlídky staveb a závěrečné prohlídky stavby
 • vydává  časově omezené povolení k předčasnému užívání staveb
 • povoluje zkušební provoz a změny v užívání staveb
 • nařizuje povinnou údržbu staveb
 • nařizuje nezbytné úpravy staveb
 • nařizuje odstranění staveb, vydává dodatečné povolení staveb, povoluje odstranění staveb
 • nařizuje zabezpečovací práce
 • nařizuje vyklizení staveb
 • vykonává státní dozor a kontrolní prohlídky staveb
 • provádí ověřování staveb
 • ve spojeném řízení podle zák. č. 416/2009 Sb. umisťuje a povoluje stavby dopravní infrastruktury

 

Na úseku ukládaných sankcí:

 • řeší správní delikty právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvl. předpisů
 • řeší přestupky občanů proti stavebnímu řádu

 

Další úkoly:

 • vydává souhlas stavebního úřadu příslušného k vydávání územního rozhodnutí s vydáním stavebního povolení pro speciální stavební úřad
 • eviduje a zabezpečuje ukládání dokumentace
 • plní a sleduje další úkoly související s výkonem státní správy na úseku stavebního zákona i v návaznosti na  výše uvedené
 • vede archivní dokumentace staveb
 • vyřizuje stížnosti a oznámení směřující proti stavbám, změnám  staveb, stavebním či jiným pozemkům v návaznosti na stavební zákon a také stížnosti tohoto charakteru postoupené kanceláři starosty, předsedou kontrolního výboru nebo jiným orgánem či subjektem
 • zpracovává příslušná statistická hlášení o stavbách
 • přiděluje popisná čísla a čísla evidenční

 

Speciální stavební úřad a silniční správní úřad pro místní komunikace:

 • ohlášení, povolování a kolaudace dopravních staveb
 • povolování zvláštního užívání komunikací (zábory, překopy, umísťování reklamních zařízení, vyhrazené parkování, předzahrádky, stánky)
 • povolování uzavírek a objížděk komunikací
 • povolování připojení komunikací navzájem nebo připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace
 • vydávání stanovisek ke stavební činnosti z titulu dopravy

 

 

Kontakty:

vedoucí stavebního úřadu, na úseku životní prostředí

– na úseku stavebního úřadu a silničního správního úřadu

– na úseku stavebního úřadu a matričního úřadu