Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy
Vítání občánků

Fotografie z vítání občánků jsou k vyzvednutí na matrice Městského úřadu Mladá Vožice
Výpis z rejstříku trestů

Žádost o výpis z rejstříku trestů

K žádosti o výpis z rejstříku trestů občan předloží:

 • platný občanský průkaz
 • poplatek – 100,- KčObčanské průkazy a cestovní doklady

Osobní doklady

Kde řešit tuto situaci:

 • s pracovníky Městského úřad v Táboře, Husovo náměstí č.p. 2938, Tábor, odbor dopravně správních agend, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • tel.: 381 486 – linka 438 – 439, 441, 456 a 440

 

Cestovní doklady

Kde řešit tuto situaci:

 • s pracovníky Městského úřad v Táboře, Husovo náměstí č.p. 2938, Tábor, odbor dopravně správních agend, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • tel.: 381 486 – linka 433 – 435 a 440Evidence obyvatel – trvalý pobyt

Trvalý pobyt občanů

Občan může mít jen jedno místo pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Změna místa trvalého pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan ČR starší 15-ti let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15-ti let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním účinkům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Kde:

 • v místě nového trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu

Jaké doklady je nutné mít sebou:

Hlášení pobytu

 • vyplnění a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně)
 • platný občanský průkaz, u kterého není vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. (Doporučujeme vzít sebou rodný list, k odstranění nepřesností v informačním systému)
 • pokud občan ukončil pobyt v cizině, předkládá cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství
 • doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) nebo předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí nebo jiná nabývací listina, např. kupní smlouva opatřena registračním razítkem katastrálního úřadu) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním účinkům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (byt či obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
 • správní poplatek za hlášení k trvalému pobytu je – 50,- Kč; osoby mladší 15-ti let – bez poplatku

Ukončení pobytu

 • občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu a předkládá občanský průkaz, který je poté povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal do 15-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek
 • správní poplatek za správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je – 100,- Kč

      Zákonnými podmínkami jsou:

 • zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu
 • neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem
 • navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat listinnými důkazy, k podání předložit občanský průkaz společně s předložením listiny prokazující jeho vlastnictví nebo oprávnění užívat byt a písemným návrhem na zrušení údaje o místě trvalého pobytu konkrétní osoby

 

Formulář:

zadost-zuseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu
Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Podmínky, za kterých je možné změnit jméno a příjmení jsou stanoveny v § 72 – § 79 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Jméno a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky
 • zákonný zástupce nezletilého občana ČR
 • cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Podmínky a postup řešení:

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem

Kde lze podat žádost:

 • u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte u matričního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte

 

Jaké doklady musíte předložit:

 • písemnou žádost – podle § 75
 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel sňatek)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o osoby rozvedené)
 • úmrtní list (jde-li o osoby ovdovělé)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • průkaz totožnosti
 • souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (pokud je souhlas podepsaný před matričním úřadem, není třeba ověření podpisu)

Poznámka:

V řízení o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Správní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech – 1000,- Kč
 • změna příjmení na příjmení dřívější do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství – bez poplatku
 • změna příjmení na příjmení dřívější po uplynutí 6 měsíců po právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství – 100,- Kč

Formuláře:

zadost-zmena-jmena, prijmeni

zadost-zmena-prijmeni, jmena-nezletileho

zadost-oznameni-o-prijeti-drivejsiho-prijemni-po-rozvodu

zadost-o-zapis-prijmeni-v-muzskem-tvaru

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena

zados-prohlaseni-o-volbe-druheho-jmena-nezletile-dite

zadost-prohlaseni-o-volbe-druheho-jemna-zapsano-v-matricni-knize-do-r-1950

 
Vydání matričního dokladu – rodný list, oddací list, úmrtní list

Žádost o vydání matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a

dále zmocněncům těchto osob

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů

územních samosprávních celků

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční

knihy vedeno těmito církvemi do 31. prosince 1949

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu

nebo před orgány územních samosprávných celků

 

poplatek100,- Kč

zadost-matricni-doklad

 
Matrika

MATRIKA

Alena Šoulová matrikářka

Telefon: 381 20 19 14

Fax: 381 20 19 20

E-mail: matrika@mu-vozice.cz; soulova@mu-vozice.cz

Správní území: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov,

Pojbuky, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé

Vožice

Popis činností:

Matrika

 • vykonává komplexní agendy narození, sňatků, úmrtí
 • zajišťuje svatební obřady
 • vystavuje duplikáty matričních dokladů
 • vystavuje matriční doklady pro použití v cizině
 • provádění dodatečných záznamů do matričních knih
 • zprostředkuje zápisy matričních událostí do zvláštní matriky v Brně
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • vydává potvrzení o změně rodinného stavu
 • zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • zajišťuje vítání dětí do života, zlaté svatby, blahopřání k jubileu
 • zpracování statických hlášení
 • ověřuje podpisy a kopie dokumentů, vybírá poplatky
 • zprostředkuje žádosti o výpis z rejstříku trestů

 

Evidence obyvatel:

 • přihlašuje k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu
 • vystavuje potvrzení o pobytu
 • vede osobní údaje občanů v informačním systému
 • rozhoduje o správním řízení ve věci zrušení trvalého pobytu
 • plní úkoly související se sčítáním obyvatel a volbami
 • vydává nová popisná čísla domů a názvů ulic, vede evidenci domů
 • vydává potvrzení o ztrátě a nálezu občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zpracovává statistická hlášení

 

Kopírování

Agenda archivu MÚ

Agenda hřbitovů – vede evidenci, vystavuje smlouvy

Počet pracovníků: 1
Určení otcovství

Určení otcovství

Kdo je v této věci oprávněn jednat:

 • rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup:

 • rodiče se dostaví osobně na kterýkoli matriční úřad a učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k doposud nenarozenému dítěti
 • otcovství lze určit i k již narozenému dítěti

Jaké doklady je nutné předložit:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte:

 • platné občanské průkazy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka úmrtní list
 • pokud rodiče už mají spolu dítě/děti rodný list dítěte

Rodiče narozeného dítěte:

 • platné občanské průkazy
 • rodný list dítěte
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka úmrtní list

Aby mohlo být určeno otcovství u rozvedené matky, musí uplynout 300 dní od právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Rovněž u ovdovělé matky musí uplynout 300 dní od úmrtí manžela.
Uzavření manželství

DOKLADY potřebné k uzavření manželství

 1. Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Platný průkaz totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Výpis z údajů z ISEO o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 1. Občan ČR s trvalým pobytem v cizině (§ 34 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Platný průkaz totožnosti
 • Doklady uvedené v § 33 nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány

 

 1. Cizinec (§ 35 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáván
 • Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • Potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem
 • Doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

 

Poplatky:

– jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, poplatek se nevybírá

– vydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000 Kč

– vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč

– uzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč

– uzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč

foto obřadní síň dsc00488

Obřadní síň Městského úřadu v Mladé Vožici