1

Duben 2016

Vožičan – 1604_1101.qxd
Březen 2016

Vožičan – 1603_1101.qxd
Únor 2016

Vožičan – 1602_1101.qxd
Leden 2016

Vožičan – 1601_1101.qxd
Poučení pro občany

ZTRÁTY A NÁLEZY

Od 1.1.2014 dochází v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) ke změnám v oblasti ztrát a nálezů.

Je věc opuštěná nebo ztracená?

Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

Komu ji vrátit?

Pokud lze z okolností poznat, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Pokud nevíme, komu věc vrátit, odevzdáme věc  provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, banka, pojišťovna), ve kterém jsme ji našli. Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí na svých webových stránkách.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil nebo její vlastník do roka od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů za úschovu.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě, že se nálezce tohoto práva vzdá, stává se držitelem věci obec. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů za úschovu a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastníkem věci.

Jaké náleží nálezné?

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů (na cestu za vlastníkem, na údržbu věci apod.) a na nálezné.

Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností, a činí desetinu ceny nálezu .

Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Takovou věcí může být ztracený deník, fotografie či jiná věc, která objektivně pro ostatní nemá žádnou cenu, ale vlastník ji uchovává na památku či z jiných zvláštních osobních důvodů.

Co s nalezenými doklady?

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, zbrojní průkazy atd. odevzdejte kterému-koli obvodnímu oddělení Policie ČR nebo městskému úřadu v místě nálezu nebo úřadu, který doklad vydal.

Nedoporučujeme odevzdávat nebo posílat průkazy přímo jejich majitelům na uvedenou adresu. Je to opět kvůli možnosti zneužití. Odevzdáním na úřad uchráníte před nepříjemnostmi nejen majitele dokumentů, ale i sebe. Pokud by se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady zneužity, mohla by se snaha pomoci obrátit proti vám.

Zvláštní režim platí pro nalezená zvířata

Ztracené zvíře = „nález“, musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je obec svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat (§ 1059).

Věci nalezené na území města Mladá Vožice odevzdávejte na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 /sociální oddělení/. Zde bude věc zaevidována a uložena do doby, než si ji vlastník věci vyzvedne, nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.

Nebudeme však přebírat věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

Nalezené osobní doklady přebírá odd. matriky a evidence obyvatel, dveře č. 10, které zajistí jejich předání orgánu, který je vydal a jejich zneplatnění.

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit rovněž na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 či telefonicky na č. 381 201 918. Věc bude vydána pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a po úhradě případných nákladů za úschovu a nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

 
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených s výskytem sucha složku integrovaného záchranného systému jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe tak bude chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí a zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základní složky integrovaného záchranného systému a její soběstačnost, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami jednotku sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice a zvýšit tak připravenost k řešení rizikových situací, které nastávají v důsledku klimatických změn, aby byla lépe chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost základní složky integrovaného záchranného systému, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena dopravním automobilem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Program kina září 2016

program kina září 2016
Sociální oddělení

Sociální oddělení, správa bytů

Bc. Eva Novotná – sociální pracovnice a vedoucí oddělení, referentka správy bytů

tel. 381 201 918 e-mail: socialni@mu-vozice.cz

Sociální práce dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi /přenesená působnost/:
Správní území: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé Vožice.

 1. Vyhledávání osob ohrožených hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejících.
 2. Posouzení životní situace klientů, sociální šetření v domácnostech klientů
 3. Základní sociální poradenství.
 4. Vedení klientů k vlastní odpovědnosti, používání vhodných postupů a metod sociální práce, ochrana práv a zájmů osob.
 5. Spolupráce s Úřadem práce ČR, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají a s obcemi, kde se osoby zdržují, dále s Policií ČR, soudy, příp. dalšími orgány veřejné a státní správy.
 6. Vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Sociální práce pro další ohrožené skupiny osob:
Základní sociální poradenství i pro další skupiny osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci – osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, senioři, osoby jinak sociálně ohrožené

Žádosti o dávky pro zdravotně postižené
Žádosti o dávky státní sociální podpory

Sociální práce pro občany Mladé Vožice včetně místních částí:

 1. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 2. Úkoly stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – vyhledávání ohrožených dětí, působení na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednávání odstranění nedostatků ve výchově dítěte s rodiči, projednávání nedostatků v chování s dítětem, sledování, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytování nebo zprostředkování poradenství při uplatňování nároků dítěte rodičům na jejich žádost, oznamování Městskému úřadu v Táboře skutečností, které nasvědčují tomu, že jde o dítě ohrožené, na žádost tohoto úřadu sledování, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl.

Pečovatelská služba /pro občany Města Mladá Vožice včetně místních částí a smluvní obce/:

 1. Depistážní činnost /vyhledávání osob se sníženou soběstačností/.
 2. Podávání informací zájemcům a to i v písemné podobě, vydávání žádosti.
 3. Jednání se zájemci, příprava podkladů k uzavření smlouvy mezi občanem a městem o poskytování úkonů pečovatelské služby, sociální šetření v domácnosti, se zájemcem o PS provedení prvotního naplánování průběhu poskytování PS, dále pak s klientem hodnocení průběhu poskytování PS, přehodnocování individuálního plánu, výkon pečovatelské služby, měsíční zúčtování úhrad.
 4. Metodické vedení pečovatelek, kontrola a podíl na hodnocení jejich činnosti, zajišťování jejich dalšího vzdělávání, přijímání a vyřizování stížnosti občanů na kvalitu pečovatelské služby, podíl na vytváření a naplňování standardů kvality této sociální služby.
 5. Příprava žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu a zabezpečení jejího podání. Příprava podkladů pro zpracování rozpočtu města na tomto úseku a odpovědnost za jeho plnění.

Další informace k pečovatelské službě naleznete v záložce Pečovatelská služba.

Další činnosti na sociálním oddělení:
Vydávání žádostí o byt v domech s pečovatelskou službou.
Podíl na procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.
Spolupráce s Klubem seniorů, dohled nad jeho činností, příprava rozpočtu.
Organizace Virtuální univerzity třetího věku v konzultačním středisku v zasedací místnosti.

Správa městských bytů:

 1. Vydávání žádostí o byt v majetku města.
 2. Vedení dokumentace k jednotlivým bytům a bytovým domům
 3. Příprava podkladů pro uzavření nájemní smlouvy a ukončení nájemního vztahu, vyhotovování a aktualizace výpočtových listů.
 4. Předávání a přebírání bytů, převod elektřiny a plynu.
 5. Přebírání požadavků nájemců na opravy v bytech a výměnu inventáře, spolupráce s odbornými firmami.
 6. Sledování plateb nájemců, vyzývání neplatičů, vymáhání dlužných plateb.
 7. Roční vyúčtování nájemného a služeb.
 8. Příprava podkladů pro rozpočet.Formuláře

Stavební úřad

 Silniční správní úřad

 Životní prostředí