Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Mladá Vožice

image_pdfimage_print

O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Mladá Vožice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-3/2021-308, že v katastrálním území Mladá Vožice obce Mladá Vožice bude zahájena

revize katastru nemovitostí,

která potrvá od 17.5.2021 přibližně do 30.9.2021.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru  nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyvěšeno dne:                                                                                                   Oznámení sňato dne:

Mohlo by se vám líbit...