Základní informace o pečovatelské službě – aktualizace

image_pdfimage_print

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (dále jen „PS“)

= terénní služba sociální péče

Poskytovatel: Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,

IČ 00252557, statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města 

Pracoviště (zázemí) PS: Dům s pečovatelskou službou, Husovo nám. 640, Mladá Vožice, tel. 381 215 255

Personální zajištění: 3 pečovatelky na plný úvazek (tel. 607 956 839, 602 946 644, 381 215 255, pecovatelky@mu-vozice.cz), sociální pracovnice a vedoucí sociálního oddělení Bc. Eva Novotná (tel.  381 201 918, socialni@mu-vozice.cz, kancelář č. 13 v budově Městského úřadu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80)

Všichni pracovníci v přímé péči splňují stanovené kvalifikační předpoklady.

Služba je řádně registrována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 14. 7. 2016 č.j. KUJCK98115/2016/OSVZ, které nahradilo původní rozhodnutí č.j. KUJCK/14989/07/OSVZ/Špr ze dne 18. 6. 2007, identifikátor služby:  3022700.
Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV

Služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 Zázemí PS se nachází v DPS č. p. 640 na Husově náměstí (u autobusového nádraží a pošty)

Město Mladá Vožice jako poskytovatel pečovatelské služby je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR).

Poslání:

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (PS) poskytuje osobám se sníženou soběstačností, příp. rodinám s dětmi, které patří do cílové skupiny poskytovatele – viz níže, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.

Cíle:

    Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit.

    Posilovat sociální začleňování uživatelů.

    Umožnit uživatelům důstojné dožití v domácnosti.

Zásady (principy):

–       uživatel si sám rozhodne, jaké úkony bude využívat a to dle svého individuálního plánu a cíle – zásada svobodného rozhodování

–        uživatel je pro nás partnerem- podporujeme jeho aktivní přístup

–        k uživatelům přistupujeme s úctou, ohleduplně, laskavě a vstřícně, tak aby byla zachována jejich lidská důstojnost

–       respektujeme individualitu uživatele,

–       respektujeme zvyklosti a denní režim uživatele,

–       soukromí uživatele je nedotknutelné – pracovníci PS vstupují do soukromí uživatelů jen do té  míry, která je nezbytná pro provedení domluveného úkonu,

–       zásada rovného přístupu k uživatelům, nikdo nesmí být zvýhodňován nebo naopak,

–       všichni pracovníci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost,

–       všichni pracovníci PS se neustále průběžně vzdělávají, čímž upevňují, prohlubují a doplňují  svou odbornost a potažmo i kvalitu poskytované služby,

–       každá stížnost a připomínka ke kvalitě a fungování PS je chápána jako podnět  k dalšímu zkvalitnění služby.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

1. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

a)      věku (senioři),

b)      chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou III. stupně)

2.  rodiny s dětmi, (např., kde se narodila trojčata či vícerčata, či v průběhu 2 let dvakrát dvojčata atd.),

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud žijí na území města Mladá Vožice a v jeho místních částech, příp. v okolních obcích.  

Negativní vymezení – pečovatelská služba není určena osobám, které nejsou osobami se sníženou soběstačností z výše uvedených důvodů nebo osobám, které naopak vyžadují celodenní pomoc jiné fyzické osoby a jiná pomoc (např. ze strany rodiny) jim není poskytována. PS není schopna z kapacitních důvodů zajistit pomoc většího rozsahu.

Kapacita služby:

– okamžitá – 2 – 3 uživatelé (PS může poskytnout službu nejvýše 2 uživatelům v jednom okamžiku, pouze v čase, kdy jsou přítomny 3 pečovatelky, lze službu poskytnout maximálně 3 uživatelům v jednom okamžiku).

Místo poskytování:

PS je terénní služba, je poskytována v domácnostech uživatelů včetně 3 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111, Husovo náměstí 125), ale i mimo tyto domácnosti – v prádelně PS, v místnosti pečovatelek (obojí v DPS Husovo nám. 640) a rovněž i ve venkovním prostředí, na území města Mladá Vožice, včetně jeho místních částí, příp. na území okolní obce, v níž uživatel žije.

Poskytované úkony, způsob poskytování a výše úhrad:

PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

–       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

–       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

–       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

–       pomoc při zajištění chodu domácnosti

–       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

–       základní sociální poradenství – bezplatné

PS nemá vlastní vývařovnu, obědy zajišťuje ze stravovny Koh-i-noor Mladá Vožice a. s., lze je dovážet / donášet také z vývařovny Agrospol Mladá Vožice a. s. , školní stravovny v Mladé Vožici, případně z restaurací, bohužel žádná z nich není schopna zajistit léčebnou (dietní) stravu.

Pro zajištění osobní hygieny musí být domácnost uživatele přizpůsobena (přístup k lůžku, do koupelny, sprch. koutu, na WC apod.), uživatel musí mít i vlastní hygienické prostředky, příp. i pomůcky tak, aby bylo provedení této činnosti bezpečné jak pro uživatele, tak i pro pečovatelky. Podmínky budou řešeny vždy individuálně během sjednání úkonu.

Pečovatelka může odmítnout provedení činností, je-li při své práci ohrožena na zdraví a životě, např. pokud je nucena používat poškozené či jinak nebezpečné elektropřístroje uživatele, pokud má uživatel nezajištěné agresivní zvíře apod.

Poskytujeme také fakultativní (nepovinné) činnosti, jejich provedení lze odmítnout v případě překročení momentální kapacity a nelze je poskytovat samostatně bez zajištění některé ze základních činností. Výše úhrad („sazebník“) s kompletním přehledem všech poskytovaných úkonů náležejících k základním či fakultativním činnostem je přílohou k tomuto materiálu.

Řádné provedení úkonu uživatel stvrzuje podpisem na pracovním výkaze. Úhradu za provedené úkony vybírají pečovatelky počátkem následujícího měsíce dle provedeného vyúčtování. K tomuto účelu mají uzavřenu hmotnou odpovědnost.

Čas poskytování:

Veškeré úkony se poskytují v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod, v případě velmi naléhavé potřeby, lze individuálně domluvit poskytnutí základního úkonu i mimo tuto obvyklou pracovní dobu. Taková situace může nastat pouze u osoby zcela osamělé v případě akutního zdravotního problému, která čeká na umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb a  která nemá nikoho, kdo by ji potřebné úkony mohl zajistit, příp. i v dalších obdobných situacích – živelné katastrofy a havárie, obětem trestných činů atd.

Uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem:

Veškeré úkony PS jsou poskytovány na základě smlouvy (vzor smlouvy o poskytování PS) uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Podkladem pro uzavření smlouvy je písemná žádost a individuální plán průběhu poskytování úkonů pečovatelské služby (IP), kde jsou domluveny konkrétní úkony, jejich rozsah a četnost, které mu budou prováděny v závislosti na jeho schopnostech a možnostech za účelem splnění jeho osobního cíle. IP je poté průběžně aktualizován a vyhodnocován. IP je spolu s platným „sazebníkem“ přílohou smlouvy. Uživateli jsou rovněž předány vnitřní pravidla. Do složky – karty uživatele mají kromě uživatele samotného přístup pouze pečovatelky, sociální pracovnice a pracovníci provádějící inspekční a kontrolní činnost. Všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Řešení stížností na pečovatelskou službu:

S veškerými stížnostmi, připomínkami a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno se obrátit ústně či písemně na pečovatelku, sociální pracovnici nebo přímo na vedení města Mladá Vožice a to buď osobně či prostřednictvím blízkých klienta, příp. i anonymně. Lze využít i zvláštních schránek v DPS. Veškeré písemné stížnosti budou zaevidovány podatelnou městského úřadu, po té budou sociální pracovnicí zaznamenány do Knihy stížností a připomínek, bude popsáno, jak byly řešeny a s jakým výsledkem. Dále bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byl s výsledkem stěžovatel srozuměn. Stížnosti musí být řešeny bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Stížnost lze směřovat také ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Totéž platí v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na místní úrovni. Do Knihy stížností a připomínek budou zaznamenány i veškeré ústní stížnosti, připomínky a podněty ke kvalitě a způsobu poskytování PS. Všechny stížnosti, připomínky a podněty jsou pro nás jako poskytovatele PS velmi vítané, protože slouží k rozvoji a zvyšování kvality služby.

Tento informační materiál je každému k dispozici na chodbě městského úřadu, na sociálním oddělení či přímo u pracovnic PS, dále v čekárnách praktických lékařů či na internetových stránkách města – https//: www.mu-vozice.cz.

V Mladé Vožici dne 02.01.2024

Mohlo by se vám líbit...