Základní informace k 2. 5. 2017

image_pdfimage_print

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice

Poskytovatel: Město Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ 00252557,  statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města 

Pracoviště (zázemí) PS: Dům s pečovatelskou službou, Husovo nám. 640, Mladá Vožice, tel. 381 215 255

Personální zajištění: 2 pečovatelky na plný úvazek + 1 pečovatelka na poloviční úvazek (tel. 607 956 839, 381 215 255), sociální pracovnice a vedoucí sociálního oddělení Bc. Eva Novotná (tel.  381 201 918)

Všichni pracovníci v přímé péči splňují stanovené kvalifikační předpoklady.

Služba je řádně registrována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 14. 7. 2016 č.j. KUJCK98115/2016/OSVZ, které nahradilo původní rozhodnutí č.j. KUJCK/14989/07/OSVZ/Špr ze dne 18. 6. 2007, identifikátor služby:  3022700.

Odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb vedený MPSV

Služba je podpořena peněžními prostředky Jihočeského kraje.                Nové logo Jihočeského kraje (15.22 KB)

Zázemí PS se nachází v DPS č. p. 640 na Husově náměstí (u autobusového nádraží a pošty)

Město Mladá Vožice jako poskytovatel pečovatelské služby je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR). 

Poslání:

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (PS) poskytuje osobám se sníženou soběstačností, které patří do cílové skupiny – viz níže, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.

Cíle:

Všem klientům:

  • umožnit důstojný život v domácnosti, poskytnutím přiměřené podpory a  pomoci a to dle jejich individuálních plánů,
  • umožnit využívání místních institucí, služeb a přirozených vztahových sítí, tím zabránit jejich sociálnímu vyloučení
  • pravidelným kontaktem zajistit dle potřeby dohled a pocit bezpečí,
  • poskytovat podporu v jejich samostatnosti, příp. i rozvíjet schopnosti osob
  • pomoci v orientaci v jejich právech a povinnostech a dalších možnostech řešení jejich nepříznivé situace,
  • poskytovat odbornou a bezpečnou službu

Zajistit stálou dostupnost služby pro cílovou skupinu osob, v případě potřeby navyšovat kapacitu.

Široké veřejnosti zajistit aktuální informace o službě.

Zásady (principy):

–       klient si sám rozhodne, jaké úkony bude využívat a to dle svého individuálního plánu a cíle – zásada svobodného rozhodování

–        klient je pro nás partnerem- podporujeme jeho aktivní přístup

–        ke klientům přistupujeme s úctou, ohleduplně, laskavě a vstřícně, tak aby byla zachována jejich lidská důstojnost

–       respektujeme individualitu klienta,

–       respektujeme zvyklosti a denní režim klienta,

–       soukromí klienta je nedotknutelné – pracovníci PS vstupují do soukromí klientů jen do té  míry, která je nezbytná pro provedení domluveného úkonu,

–       zásada rovného přístupu ke klientům, nikdo nesmí být zvýhodňován nebo naopak,

–       všichni pracovníci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost,

–       všichni pracovníci PS se neustále průběžně vzdělávají, čímž upevňují, prohlubují a doplňují  svou odbornost a potažmo i kvalitu poskytované služby,

–       každá stížnost a připomínka ke kvalitě a fungování PS je chápána jako podnět  k dalšímu zkvalitnění služby.

Cílová skupina, kapacita

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

a)      věku (senioři),

b)      chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou III. stupně)

c)      rodiny s dětmi, (např., kde se narodila trojčata či vícerčata, či v průběhu 2 let dvakrát dvojčata atd.),

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud žijí na území města Mladá Vožice a v jeho místních částech, příp. ve smluvních obcích (na základě smlouvy mezi Městem Ml. Vožice a další obcí, která by na provoz PS přispívala).

Negativní vymezení – pečovatelská služba není určena osobám, které nejsou osobami se sníženou soběstačností z výše uvedených důvodů nebo osobám, které naopak vyžadují celodenní pomoc jiné fyzické osoby a jiná pomoc (např. ze strany rodiny) jim není poskytována. PS není schopna z kapacitních důvodů zajistit pomoc většího rozsahu.

Kapacita – okamžitá  – 2 uživatelé (PS může poskytnout službu nejvýše 2 uživatelům v jednom okamžiku).

Místo poskytování

Pečovatelská služba v Mladé Vožici je terénní služba, je poskytována v domácnostech klientů včetně 2 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111), ale i mimo tyto domácnosti – v prádelně PS, v místnosti  pečovatelek (obojí v DPS Husovo nám. 640) a rovněž i ve venkovním prostředí, na území města Mladá Vožice, včetně jeho místních částí, příp. na území smluvní obce.

Poskytované úkony, způsob poskytování a výše úhrad

PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

–       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

–       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

–       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

–       pomoc při zajištění chodu domácnosti

–       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

–       základní sociální poradenství – bezplatné

PS nemá vlastní vývařovnu, stravu zajišťujeme ze 3 stravoven ve městě /ZŠ, Agrospol a. s., Koh-i-noor a. s./, případně z restaurací, bohužel žádná z nich není schopna zajistit dietní stravu. Poskytujeme také fakultativní (nepovinné) činnosti, jejich provedení lze odmítnout  v případě překročení momentální kapacity a nelze je poskytovat samostatně bez zajištění některé ze základních činností. Výše úhrad („sazebník“) s kompletním přehledem všech poskytovaných úkonů náležejících k základním či fakultativním činnostem je přílohou k tomuto materiálu.

Řádné provedení úkonu klient stvrzuje podpisem na pracovním výkaze. Úhradu za provedené úkony vybírají pečovatelky počátkem následujícího měsíce dle provedeného vyúčtování. K tomuto účelu mají uzavřenu hmotnou odpovědnost.

Čas poskytování

Veškeré úkony se poskytují v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod, v případě velmi naléhavé potřeby, lze individuálně domluvit poskytnutí základního úkonu i mimo tuto obvyklou pracovní dobu. Taková situace může nastat pouze u osoby zcela osamělé v případě akutního zdravotního problému, která čeká na umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb a  která nemá nikoho, kdo by ji potřebné úkony mohl zajistit, příp. i v dalších obdobných situacích – živelné katastrofy a havárie, obětem trestných činů atd.

Uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem

Veškeré úkony PS jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem. Podkladem pro uzavření smlouvy je písemná žádost a individuální plán průběhu poskytování úkonů pečovatelské služby (IP), kde jsou domluveny konkrétní úkony, jejich rozsah a četnost, které mu budou prováděny v závislosti na jeho schopnostech a možnostech za účelem splnění jeho osobního cíle. IP je po té průběžně aktualizován a vyhodnocován. Klientovi jsou rovněž předány vnitřní pravidla. Do složky – karty klienta mají kromě klienta samotného přístup pouze pečovatelky, sociální pracovnice a pracovníci provádějící inspekci. Všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Řešení stížností na pečovatelskou službu

S veškerými stížnostmi, připomínkami a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno se obrátit ústně či písemně na pečovatelku, sociální pracovnici nebo  přímo na vedení města Mladá Vožice a to buď osobně či prostřednictvím blízkých klienta, příp. i anonymně. Lze využít i schránek v obou DPS. Veškeré významné stížnosti, tedy stížnosti v pravém slova smyslu, budou zaznamenány do knihy stížností vedené v podatelně městského úřadu, bude popsáno, jak byly řešeny a s jakým výsledkem. Dále bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byl s výsledkem stěžovatel srozuměn. Stížnosti musí být řešeny bezodkladně. Stížnost lze směřovat také ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Totéž platí v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na místní úrovni. Tyto stížnosti, ale i veškeré další „méně významné“ připomínky a podněty ke kvalitě a způsobu poskytování PS budou rovněž zaznamenány do knihy stížností a připomínek umístěné v místnosti pečovatelek v DPS na Husově náměstí. Všechny stížnosti, připomínky a podněty jsou pro nás jako poskytovatele PS velmi vítané, protože slouží k rozvoji a zvyšování kvality služby.

Tento informační materiál je každému k dispozici na chodbě městského úřadu, na sociálním oddělení či přímo u pracovnic PS, dále v čekárnách praktických lékařů či na internetových stránkách města – www.mu-vozice.cz.

V Mladé Vožici dne 20. 1. 2014 (aktualizace k 2. 5. 2017)

Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta města

Mohlo by se vám líbit...