Uzavření manželství

DOKLADY potřebné k uzavření manželství

 1. Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Platný průkaz totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Výpis z údajů z ISEO o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 1. Občan ČR s trvalým pobytem v cizině (§ 34 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Platný průkaz totožnosti
 • Doklady uvedené v § 33 nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány

 

 1. Cizinec (§ 35 zákona č. 301/2000 Sb.)
 • Rodný list
 • Doklad o státním občanství
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáván
 • Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • Potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem
 • Doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

 

Poplatky:

– jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, poplatek se nevybírá

– vydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000 Kč

– vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč

– uzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč

– uzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč

foto obřadní síň dsc00488

Obřadní síň Městského úřadu v Mladé Vožici