Evidence obyvatel – trvalý pobyt

Trvalý pobyt občanů

Občan může mít jen jedno místo pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Změna místa trvalého pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan ČR starší 15-ti let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15-ti let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním účinkům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Kde:

 • v místě nového trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu

Jaké doklady je nutné mít sebou:

Hlášení pobytu

 • vyplnění a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně)
 • platný občanský průkaz, u kterého není vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. (Doporučujeme vzít sebou rodný list, k odstranění nepřesností v informačním systému)
 • pokud občan ukončil pobyt v cizině, předkládá cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství
 • doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) nebo předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí nebo jiná nabývací listina, např. kupní smlouva opatřena registračním razítkem katastrálního úřadu) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním účinkům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (byt či obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
 • správní poplatek za hlášení k trvalému pobytu je – 50,- Kč; osoby mladší 15-ti let – bez poplatku

Ukončení pobytu

 • občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu a předkládá občanský průkaz, který je poté povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal do 15-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek
 • správní poplatek za správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je – 100,- Kč

      Zákonnými podmínkami jsou:

 • zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu
 • neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem
 • navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat listinnými důkazy, k podání předložit občanský průkaz společně s předložením listiny prokazující jeho vlastnictví nebo oprávnění užívat byt a písemným návrhem na zrušení údaje o místě trvalého pobytu konkrétní osoby

 

Formulář:

zadost-zuseni-udaje-o-mistu-trvaleho-pobytu