Poučení pro občany

image_pdfimage_print

ZTRÁTY A NÁLEZY

Od 1.1.2014 dochází v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) ke změnám v oblasti ztrát a nálezů.

Je věc opuštěná nebo ztracená?

Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

Komu ji vrátit?

Pokud lze z okolností poznat, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Pokud nevíme, komu věc vrátit, odevzdáme věc  provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, banka, pojišťovna), ve kterém jsme ji našli. Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí na svých webových stránkách.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil nebo její vlastník do roka od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů za úschovu.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě, že se nálezce tohoto práva vzdá, stává se držitelem věci obec. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů za úschovu a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastníkem věci.

Jaké náleží nálezné?

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů (na cestu za vlastníkem, na údržbu věci apod.) a na nálezné.

Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností, a činí desetinu ceny nálezu .

Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Takovou věcí může být ztracený deník, fotografie či jiná věc, která objektivně pro ostatní nemá žádnou cenu, ale vlastník ji uchovává na památku či z jiných zvláštních osobních důvodů.

Co s nalezenými doklady?

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, zbrojní průkazy atd. odevzdejte kterému-koli obvodnímu oddělení Policie ČR nebo městskému úřadu v místě nálezu nebo úřadu, který doklad vydal.

Nedoporučujeme odevzdávat nebo posílat průkazy přímo jejich majitelům na uvedenou adresu. Je to opět kvůli možnosti zneužití. Odevzdáním na úřad uchráníte před nepříjemnostmi nejen majitele dokumentů, ale i sebe. Pokud by se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady zneužity, mohla by se snaha pomoci obrátit proti vám.

Zvláštní režim platí pro nalezená zvířata

Ztracené zvíře = „nález“, musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je obec svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat (§ 1059).

Věci nalezené na území města Mladá Vožice odevzdávejte na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 /sociální oddělení/. Zde bude věc zaevidována a uložena do doby, než si ji vlastník věci vyzvedne, nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu.

Nebudeme však přebírat věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

Nalezené osobní doklady přebírá odd. matriky a evidence obyvatel, dveře č. 10, které zajistí jejich předání orgánu, který je vydal a jejich zneplatnění.

Vlastníci ztracených věcí se o své věci mohou hlásit rovněž na Městském úřadě v Mladé Vožici, dveře č. 13 či telefonicky na č. 381 201 918. Věc bude vydána pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a po úhradě případných nákladů za úschovu a nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

 

Mohlo by se vám líbit...