Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 – Zimní údržba místních komunikací

 

Město Mladá Vožice

 

Vyhláška č. 1/99

Zimní údržba místních komunikací

 

Rada města Mladá Vožice schválila dne 10.11.1999 podle ustanovení § 16, odst. 2 a 4, § 24 a § 45, odst. 1 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 27. odst. 6 a 7 zákona č. 13/97 sb., o pozemních komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1

Předmět úpravy

 1. Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovím § 27, odst.6 zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 2. Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27, odst.7 zákona č.13/97 Sb. rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.

Čl.2

Vymezení některých pojmů.

Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této vyhlášky se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

V zastavěném území města jsou místní komunikace schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickém stavu a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Čl.3

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve shůdnosti na chodnících, které přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí se silnicí nebo místní komunikací.

 1. Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v nočních hodinách provedou vlastníci sousedních nemovitostí de 7,00 hodin ráno.
 2. Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v průběhu dne provedou vlastníci sousedních nemovitostí bez z b y t e č n é h o odkladu.
 3. Zmírňování závad ve schůdnosti na dopravně důležitých chodnících se provádí v celé jejich délce a šířce. Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací. Na ostatních chodnících se závady ve schůdnosti zmírňují minimálně v šířce 1,5 metru.
 4. Závady ve schůdnosti na chodnících se zmírňují, pokud vznikly znečištěním náledím nebo sněhem, odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím materiálem. Jako zdrsňovací materiál se smí používat p o u z e písek nebo štěrk. Tento materiál bude k dispozici na skládce MěÚ. Je z a k á z á n o používat k posypu jiný materiál (např. popel, škváru a pod.).
 5. Sníh se shrnuje na okraj chodníků, přičemž nesmí být ztížena jeho eventuelní nakládka přihrnutím ke stromům, sloupům apod., nesmí být znepřístupněny poklopy sloužící jako přístupy k sítím ( zařízením ) pod povrchem chodníku.
 6. Sněhem nesmí být zahrnuty přístupy k přechodům pro chodce na jízdních pruzích komunikací, k nástupištím hromadné osobní dopravy, vjezdy do objektů.

Čl.4

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, na místních komunikacích IV.třídy na průjezdních úsecích silnic.

Rozsah a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na těchto komunikacích je uveden v plánu zimní údržby místních komunikací, který schválila rada města.

Tento plán je přílohou k této vyhlášce.

Pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic, které jsou ve správě Správy a údržby silnic v Táboře, na těchto průjezdních úsecích se zajišťuje pouze zmírňování závad ve sjízdnosti. Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí pouze na těchto p ř e c h o d e c h průjezdních úseků silnic : Husovo nám., Žižkovo nám., Trčkova ul., J.J.z Bratřic.

Čl.5

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto místních komunikacích : schody u zámku a kostela , ul.Onešova a Purkrabská.

Označení těchto komunikací se provede způsobem ve městě obvyklým, t.j. umístnění výstražné tabule.

Čl.6

Zimním obdobím se rozumí období od l. listopadu do 31. března.

Čl.7

Sankce

Kontrolu plnění této vyhlášky provádějí pověření pracovníci MěÚ a porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a to podle § 42 zákona č.13/97 Sb. vůči právnickým osobám a podle zákona č.200/90 Sb. vůči fyzickým osobám.

Čl.8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení, to je první den jejího vyvěšení na úřední desce, t.j. 10. listopadu 1999.

Příloha k vyhlášce:

Plán zimní údržby místních komunikací města Mladá Vožice

 

1) Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem města na straně druhé.

2) Základní pojmy

Obecně závaznými předpisy se rozumí
a) zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích
b) vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
c) vyhláška rady města Mladá Vožice č. 1/99, o zimní údržbě místních komunikací

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Vlastníkem místních komunikací je obec.

Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem vlastnických práv.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec za svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimně neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou možnost zimní údržby.

Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti.

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

3) Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období

 1. a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

– zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

– uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

– kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

 1. b) Základní povinnosti správce místních komunikací

– zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou

– v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

– řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

– úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány

– kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou.

 1. c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

– přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

– při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

– při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

– při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

4) Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

 1. a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní.

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 1,5 metru. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

 1. b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutnělé vrstvy sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět pouze na místních komunikacích využívaných autobusovou dopravou, zásobováním, výjezdem požárních vozidel a vozidel policie na příjezdech ke školám a na největších kopcích.

 1. c) Údržba chodníků. Povinnostmi vlastníků sousedních nemovitostí, které přiléhají k průjezdnímu úseku silnice nebo k místní komunikaci pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na přilehlých chodnících jsou stanoveny ve vyhlášce města č. 1/99.

Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce, ostatní pouze v šířce 1,5 m.

Na průjezdním úseku silnice obcí se závady ve schůdnosti zmírňují pouze na těchto přechodech:

* Husovo náměstí – autobusové nádraží

* Žižkovo náměstí – u radnice

* Trčkova ulice – u zrcadel

* ulice J.J. z Bratřic – u Růžku

Na ostatních částech průjezdních úseků silnic zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je správa a údržba silnic. Závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti.

 1. d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou řádně osvětleny. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

5) Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

 1. a) Při odstraňování sněhu v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků v čase od 5,00 do 23,00 hodin do 120 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, v době od 23,00 do 5,00 s výjezdem nejpozději v 5,00 hodin.
 2. b) Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti v době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků v čase od 5,00 do 23,00 hodin do 120 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti, v době od 23,00 do 5,00 s výjezdem nejpozději v 5,00 hodin.

6) Stanovení pořadí údržby místních komunikací (pořadí tras dle důležitosti)

trasa a) místní komunikace využívané autobusovou dopravou, zásobováním, výjezdem požárních vozidel a vozidel policie v pořadí * Husovo náměstí * Žižkovo náměstí * Obětí nacismu * Židovská * Plaňková * A. Mareše * Souhradí * Obránců míru

trasa b) příjezdy ke školám v pořadí * Milady Jungmanové * Mincovní * Sedláčkova * Morávkovo náměstí * Majora Boháče * Poplužní

trasa c) největší kopce v pořadí * Nad pilou * Ronovská * Purkrecht * 17. listopadu * Josefa Bricha

trasa d) ostatní vnitřní ulice v pořadí * Četaře Duška * V Suchdolci * 28. října * Oty Bubeníčka * Janovská * Matěje z Janova * Zahradní * Lipová * Doudlebská * U hřiště * Krátká * Spytihněvova * Pod baštou

trasa e) ostatní vnější ulice v pořadí * Voračického předměstí * U brodu * Cihelna * K lomu * Pod hradem * Pavlov

trasa f) Blanice v pořadí * komunikace Blanice – Krchova Lomná * Blanice – Bendovo Zahoří * Blanice

trasa g) Stará Vožice v pořadí * Stará Vožice – Výlevy * Stará Vožice

trasa h) Janov v pořadí * Janov – Dolní Kouty – Horní Kouty – Bostov * Horní Kouty * Dolní Kouty * Janov

trasa i) Radvanov v pořadí * Radvanov * Ústějov

trasa j) Noskov v pořadí * Noskov * Chocov

7) Seznam dopravně důležitých chodníků

* chodníky na Žižkově náměstí * chodníky na Husově náměstí * chodníky v ulici E.K.Rosola * chodníky v Táborské ulici * chodníky v ulici J.J. z Bratřic * chodníky ve Vanišově ulici

8) Prvotní evidence o provádění zimní údržby místních komunikací

Každý mechanizační prostředek vede samostatně sešit zimní údržby kde se uvádí:

* typ mechanizačního prostředku a SPZ

* typ připojeného zařízení

* datum

* čas (v hodinách a minutách) zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, nebo čas zjištění, že na se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti

* důvod výjezdu

* čas výjezdu

* označení udržované trasy, čas zahájení a čas dokončení prováděných prací na uvedené trase

* jiné záznamy mající vliv na postup provádění zimní údržby s uvedením času (například oprava mechanizačního prostředku, pomoc při autohavárii, apod.)

Po ukončení zimního období se tyto sešity archivují u vlastníka místních komunikací po dobu 3 let.

9) Schvalovací doložka

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 1999-2000 byl schválen radou města Mladá Vožice dne 10.11.1999 usnesením č. 75/99. Oznámení o schválení tohoto plánu bylo vyvěšeno na úřední desce města dne 11.11.1999 na dobu 15ti dnů s tím, že uživatelé místních komunikací se mohou s plánem seznámit na Městském úřadě v Mladé Vožici.

V Mladé Vožici dne 11.11.1999