.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 19. 09. 2013 (1784 přečtení)

                       Město Mladá Vožice

Z á p i s
                       

z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 16. září 2013 v zasedací síni MěÚ Mladá Vožice

Přítomno – 14 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina

Omluven – Luboš Vávra 

Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
  3. Stav realizace akcí na rok 2013
  4. Příprava akcí na rok 2014
  5. Nemovitý majetek
  6. Různé – dary spolkům
  7. Rozpočtové opatření
  8. Usnesení a závěr 

k bodu 1/

Jednání 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 17 hodin starosta Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu z řad zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Pavel Bartůněk a František Pistulka – 12 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.  

k bodu 2/

Zastupitelé obdrželi v písemné formě předem Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné dotazy.

Hlasováno o usnesení č. 60/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 60/2013 

k bodu 3/

Starosta předložil zastupitelům důvodovou zprávu „Stav realizece akcí v roce 2013“. Komentář realizovaných akcí doplnil promítnutím fotodokumentace. Na dotaz Jiřího Vrtišky, který se týkal napojení zámecké zdi, odpověděl místostarosta. Uvedl, že stavební práce probíhají podle vypracované projektové dokumentace pod každodenním dohledem TDI ing. Káška. Na všech stavbách se pravidelně konají kontrolní dny. Na připomínku z řad občanů – pana Milana Maršálka, která se týkala vyrovnání obrubníků a úpravy vjezdů v ulici Josefa Bricha, reagoval Mgr. Větrovský. Situace bude řešena v součinnosti s TDI hned zítra.

Hlasováno o usnesení č. 61/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 61/2013 

k bodu 4/

Mgr. Větrovský seznámil zastupitele s přípravou akcí pro rok 2014. V rámci desetiletého plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury byl předán pracovníkem p. Tomáškem seznam ulic určených jako prioritní k opravě. Na tyto ulice bude zadáno vypracování projektové dokumentace, jednak na obnovu vodohospodářského majetku, jednak na opravu povrchu komunikací. Dále informoval o jednání s energetickým auditorem, který nedoporučil realizovat v rámci dotace zateplení budovy „B, ale pouze výměnu oken, ta je již projekčně připravena. Další připravovanou akcí se stane demolice a obnova správní budovy sportovní haly, kde proběhne výběrové řízen na dodavatele projektových prací včetně demolice.

Hlasováno o usnesení č. 62/2013 – 14 pro, přijato usnesení č.62/2013 

k bodu 5/

v tomto bodě bylo projednáno:

- žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp. č. 1063, pp. č. 1070 a pp. č. 1071 v k. ú. Stará Vožice, z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mladá Vožice. Město Mladá Vožice se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako účelové komunikace. Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. V případě, že město Mladá Vožice převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město Mladá Vožice převodem na třetí osobu získalo. V případě, že město Mladá Vožice nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Jedná se o nabídku bezúplatného převodu od ÚZSVM stávajících účelových komunikací – jedné ve Staré Vožici, druhé na Starý Cech, třetí od křižovatky na Starý Cech směrem k Blanici.

Hlasováno o usnesení č.  63/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 63/2013

- smlouva o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu ve prospěch pozemku parc. č. v KN 112/8 v k.ú.  Krchova Lomná  přes v budoucnu zatížené pozemky parc. č. v KN 673/1, parc. č. v KN 673/2, parc. č. 671/1 a parc. č. v KN 692/2 všechny v k. ú. Krchova Lomná pro účely zřízení a provozování kanalizačního potrubí z domovní ČOV umístěné na pozemku parc. č. v KN 112/8 v k. ú. Krchova Lomná, a to bezúplatně a na dobu neurčitou.  Jedná se o kanalizační potrubí vedoucí z domovní ČOV manželů Voříškových v Krchově Lomné č. ev. 61 přes obecní pozemky do obecního potoka.

Hlasováno o usnesení č. 64/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 64/2013 

- smlouva o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu ve prospěch pozemku parc. č. v KN st. 8/1 v k.ú. Mladá Vožice  přes v budoucnu zatížený pozemek parc. č. v KN 1261 v k. ú. Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování vodovodní přípojky, prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojky, a to bezúplatně a na dobu neurčitou. Jedná se o vodovodní přípojku, prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojku do nemovitosti čp. 705 Náměstí obětí nacismu vlastníků p. Vávry, p. Raška, p. Duška a p. Diviše, kteří podnikají jako sdružení REMONT, z řadů vedených na pozemku parc. č. v KN 1261 ( t.j. Náměstí obětí nacismu ). E.ON jako budoucí provozovatel plynovodu a plynovodní přípojky se stavbou souhlasí.

Hlasováno o usnesení č. 65/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 65/2013

- zveřejnění záměru prodat id.  ½ pozemku parc. č. v PK 841 ( PZE ) o výměře 605 m2  v k. ú. Ratibořice u Tábora a obci Ratibořské Hory. Žádost podala Marie Kášková, Hlasivo 66, která vlastní druhou polovinu. Polovina, kterou chce koupit od města  prý patrně připadla městu, protože dědic ( její příbuzný ) o ní nepožádal. Město Mladá Vožice v k. ú. Ratibořice u Tábora žádné jiné pozemky nevlastní a nyní probíhají v tomto katastrálním území komplexní pozemkové úpravy, bylo by nejvhodnější, aby pozemek vlastnila 1 osoba.

Hlasováno o usnesení č. 66/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 66/2013 

- zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 917/2 ( ostatní plocha-ostatní komunikace ) o výměře cca 80 m2  v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice. Žádost podala Pavla Ustrnulová, která vlastní pozemky okolní parc. č. v KN 234/1 a 234/28, které koupila od města za 150 Kč/m² ( za tuto cenu je město prodávalo pro stavbu rekreačních objektů-chat ), paní Ustrnulová je používá jako výběh pro koně a má ohradníkem zaplocenu i tuto část pozemku, kterou chce koupit a která má sloužit jako přístupová cesta k jejím pozemkům parc. č. v KN 234/1 a 234/28, ale i k pozemku 246, který vlastní její manžel. Navíc pozemek parc. č. v K 917/2 je zatížen věcným břemenem  E.ON Distribuce, a.s. – elektropřípojkou pro pozemek parc. č. v KN 234/27 manželů Čutových, kteří jej skutečně užívají k rekreačním účelům.

Hlasováno o usnesení č.67/2013 – 12 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi, přijato usnesení č. 67/2013

k bodu 6/

v bodě Různé zastupitelé projednali:

- poskytnutí finančního příspěvku spolkům a sportovním klubům na činnost dle předloženého návrhu.

Hlasováno o usnesení č.68/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 68/2013

- realizaci chodníku v Blanici. V souvislosti s opravou mostu v Blanici dojde i k vybudování pravostranného chodníku. Na JčK, který je investorem opravy mostu, již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. Vítězem se stal Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. Chýnov. Starosta poděkoval ing. Malinové za vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, a tím i k zásadnímu urychlení příprav celé akce.

Hlasováno o usnesení č.69/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 69/2013

- záměr zveřejnit prodej volné bytové jednotky 1 + 1 - č. 4 v panelovém domě v Táborské ulici č. p. 574  o výměře 43 m² obálkovou metodou s minimální cenou 250.000,- Kč.

Hlasováno o usnesení č.70/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 70/2013 

- prodej pozemku parc. č. v KN 1069/151 ( ostatní plocha-jiná plocha ) o výměře 138 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice odděleného dle  Geometrického plánu č. 1112-163/2013 ze dne 31. 7. 2013 č. 107/2013vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s. r. o. manželům Radkovi a Gabriele Hrůzovým, Doudlebská 639, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 15.285,- Kč dle znaleckého posudku Jana Peška a pravidel prodeje ( sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, znalecký posudek a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující ). Jedná se o část obecního pozemku p. č. 1062/31 zaploceného k zahradě p. č 1069/84 v ul. Lipová v Mladé Vožici, kterou kupují manželé Hrůzovi od manželů Richterových z Prahy.  Zveřejnění záměru prodeje pozemku bylo schváleno na 20. zasedání ZM a zveřejněno na úřední desce od 31. 7. 2013 do 20. 8. 2013. Kupní cena dle ZP 5.095,- Kč x 3 = 15.285,- Kč ( tj. 115,80 Kč/1 m2 ).

Hlasováno o usnesení č. 71/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 71/2013 

- uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcným břemenům pro zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního telekomunikačního vedení po pozemcích parc. č. 859/2, parc. č. 859/14 a parc. č. 859/19 v k. ú. a obci Mladá Vožice v rozsahu vymezeném Geometrickým plánem č. 1132-184/2013 ze dne 12. 8. 2013 č. 236/2013 vypracovaném Ing. Ivou Bolehovskou mezi oprávněným Telefónicou Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4 -Michle a povinným Městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice. Věcná břemena se zřizují za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou v částce 3.450,- Kč + platná DPH.  Jedná se o telekomunikační akci: 11010-044266 BH2C_C_TAMVO_ OK  – kabel pro panelový dům čp. 574, čp. 575, na kterou byla na v roce 2012 ZM schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a nyní se stavba dokončena a zřizuje se smlouva za účelem vkladu do KN.

Hlasováno o usnesení č. 72/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 72/2013 

- prodej pozemku parc. č. v KN 1256/2 ( ostatní plocha - ostatní komunikace ) o výměře 106 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice odděleného dle  Geometrického plánu č. 1127-421/2013 ze dne 1. 8. 2013 č. 1272/2013 vypracovaného GK Ing. Pavel Dvořáček manželům Karlu a Janě Kodadovým, K Lomu 677, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 6.360,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Michala Svatoně a pravidel prodeje ( sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, znalecký posudek a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující). Jedná se o pozemek kolem vstupního schodiště a nájezdu k RD manželů Kodadových v ul. K Lomu. Zveřejnění záměru prodeje pozemku bylo schváleno na 9. zasedání ZM 15. 5. 2012 a zveřejnění viselo na úřední desce od 21. 5. 2012 do 5. 6. 2012. Kupní cena dle ZP: 2.120,-Kč x 3 = 6.360,- Kč  ( tj. 60,- Kč/1 m2 ).

Hlasováno o usnesení č. 73/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 73/2013 

Mgr. Větrovský předložil Návrh Rozpočtového opatření č. 5, informace doplnila ing. Jechoutková. Z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný dotaz nebo připomínka.

Hlasováno o usnesení č. 74/2013 – 14 pro, přijato usnesení č.74/2013 

Z řad občanů byly vzneseny tyto připomínky:

- p. Kočí upozornil na neutěšený stav vozovky v Blanici. V odpovědi starosta uvedl, že již písemně odpověděl na podnět občanů Blanice. Město Mladá Vožice podá žádost o dotaci na opravu místní komunikace do POV.

- na dotaz p. Kotka z Radvanova, který se týkal rovněž stavu komunikací v obci, odpověděl Mgr. Větrovský. Vedení města si je vědomo, že vše není ideální, ale snaží se postupně obnovovat místní komunikace v místních částech. Letos byla např. opravena silnice v Noskově.    

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin

V Mladé Vožici 19. září 2013                     

  Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                 Václav Slabý

            starosta                                                                                   místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Bartůněk

 

František Pistulka

 

             Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je 

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice            

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice