.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 19. 09. 2013 (1831 přečtení)

 U S N E S E N Í  

z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 16. 9. 2013 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: 

Usnesením č. 60/2013

schvaluje:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice  

Usnesením č. 61/2013

bere na vědomí:

důvodovou zprávu „Stav realizace akcí v roce 2013“ dle předloženého podkladu  

Usnesením č. 62/2013

schvaluje:

přípravu akcí pro rok 2014 dle předloženého návrhu:

-          Projektová příprava obnovy vodohospodářského majetku a obnovy povrchu komunikací – 17.listopadu, Obětí nacismu, Židovská + Lipová

-          Projektová příprava – „Demolice a obnova správní budovy sportovní haly“

-          Výměna oken v budově „B“ ZŠ Mladá Vožice – realizace výběrového řízení na dodavatele díla  

Usnesením č. 63/2013

projednalo a schválilo:

žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp. č. 1063, pp. č. 1070 a pp. č. 1071 v k. ú. Stará Vožice, z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mladá Vožice.

Město Mladá Vožice se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako účelové komunikace. Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

V případě, že město Mladá Vožice převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město Mladá Vožice převodem na třetí osobu získalo.

V případě, že město Mladá Vožice nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 

Usnesením č. 64/2013

schvaluje:

smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu ve prospěch pozemku parc. č. v KN 112/8 v k.ú.  Krchova Lomná  přes v budoucnu zatížené pozemky parc. č. v KN 673/1, parc. č. v KN 673/2, parc. č. 671/1 a parc. č. v KN 692/2 (v majetku města Mladá Vožice), všechny v k. ú. Krchova Lomná pro účely zřízení a provozování kanalizačního potrubí z domovní ČOV umístěné na pozemku parc. č. v KN 112/8 (manželů Voříškových) v k. ú. Krchova Lomná, a to bezúplatně a na dobu neurčitou. 

Usnesením č. 65/2013

schvaluje:

smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu ve prospěch pozemku parc. č. v KN st. 8/1 (v majetku Luboše Vávry, Jana Raška, Zdeňka Duška, Romana Diviše) v k.ú. Mladá Vožice  přes v budoucnu zatížený pozemek parc. č. v KN 1261(v majetku města Mladá Vožice) v k. ú. Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování vodovodní přípojky, prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojky, a to bezúplatně a na dobu neurčitou.  

Usnesením č. 66/2012

schvaluje:

zveřejnění záměru prodat id.  ½ pozemku parc. č. v PK 841 (PZE) o výměře 605 m2  v k. ú. Ratibořice u Tábora a obci Ratibořské Hory

Usnesením č. 67/2012

neschvaluje:

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 917/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 80 m2  v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice  

Usnesením č. 68/2013

schvaluje:

příspěvky na činnost spolkům v Mladé Vožici následovně:

- TJ Sokol Mladá Vožice           -           100.000 Kč

- CK Mladá Vožice                   -            30.000 Kč

- JK Mladá Vožice                     -           30.000 Kč

- HC Mladá Vožice                   -            30.000 Kč

- Kiwanis Club Mladá Vožice   -           10.000 Kč 

- Divadelní soubor Voživot       -           10.000 Kč

 

Usnesením č. 69/2013

schvaluje:

Realizaci pravostranného chodníku v Blanici v rámci akce „Most čv. č. 137 – 004, přestavba mostu na

 propustek“ dle nabídky firmy Dřevotvar – řemesla a stavby s. r. o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov,

 IČ – 26071584 – 949.513,46 Kč včetně DPH a financování z rozpočtu města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 70/2013

schvaluje:

zveřejnit záměr prodat byt č.4 v domě čp. 574 v Táborské ulici o výměře 43 m2 (1 + 1)

obálkovou metodou  minimální cena 250.000 Kč 

 

Usnesení č. 71/2013

schvaluje:

prodej pozemku parc. č. v KN 1069/151 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 138 m2 v k. ú. a obci

 Mladá Vožice odděleného dle  Geometrického plánu č. 1112-163/2013 ze dne 31.7.2013 č. 107/2013

 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s. r. o. manželům Radkovi a Gabriele Hrůzovým,

 Doudlebská 639, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 15 285,- Kč dle znaleckého posudku Jana Peška a

 pravidel prodeje (sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, znalecký

 posudek a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující)  

Usnesení č. 72 /2013

schvaluje:

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcným břemenům pro zřízení, provozování, údržbu a

 opravy podzemního telekomunikačního vedení po pozemcích parc. č. 859/2, parc. č. 859/14 a parc. č.

 859/19 v k. ú. a obci Mladá Vožice v rozsahu vymezeném Geometrickým plánem č. 1132-184/2013 ze

dne 12.8.2013 č. 236/2013 vypracovaném Ing. Ivou Bolehovskou mezi oprávněným Telefónicou Czech

 Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4-Michle a povinným Městem Mladá Vožice,

 Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice. Věcná břemena se zřizují za jednorázovou náhradu

 stanovenou dohodou v částce 3 450,- Kč + platná DPH.   

Usnesením č. 73/2013

schvaluje:

prodej pozemku prac. Č. v KN 1256/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 106 m2 v k. ú. a

 obci Mladá Vožice odděleného dle Geometrického plánu č. 1127-421/2013 ze dne 1. 8. 2013 č.

 1272/2013 vypracovaného GK Ing. Pavel Dvořáček manželům Karlu a Janě Kodadovým, K Lomu 677

, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 6.360 Kč dle znaleckého posudku Ing. Michala Svatoně a pravidel

 prodeje (sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, znalecký posudek a

 správní poplatek za vklad do KN hradí kupující)  

Usnesením č. 74/2013

schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu

 

V Mladé Vožici dne 16. září 2013

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý

 

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice