.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 06. 05. 2013 (1870 přečtení)

 U S N E S E N Í  

ze  17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 29. 4. 2013 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

Usnesením č. 21/2013

schvaluje:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 15. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice 

Usnesením č. 22/2013

schvaluje:

Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 29. 4. 2013 

Usnesením č. 23/2013

schvaluje:

a) Zřízení zástavního práva na geometrickým plánem č. 187-170/2012 nově vytvořený pozemek parc. č. KN 392/16 o výměře 131 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice k zajištění pohledávek Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště v Táboře za dlužníkem – společností LIHO Blanice spol. s. r. o., IČ – 424 07 108, Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice, ve výši – 9.834.030,00 Kč s příslušenstvím, 2.033.485,00 Kč s příslušenstvím a 3.213.223,00 Kč s příslušenstvím ( k zajištění uvedených pohledávek již bylo zřízeno zástavní právo Rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Táboře – 197604/2012 110942303457 ze dne 26.9.2012, Rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Táboře – 201592/2012 – 110942303457 ze dne 15.10.2012 a Rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad v Táboře – 225730/2012 110942303457 ze dne 6.12.2012 k nemovitostem v majetku dlužníka, vše zapsáno a blíže specifikováno na LV č. 189 pro katastrální území Blanice u Mladé Vožice, obec Mladá Vožice vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor,

b) Zřízení zástavního práva pozemek parc. č. KN 392/16 o výměře 131 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice k zajištění pohledávky Celního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Tábor za dlužníkem – společností LIHO Blanice spol. s. r. o., IČ – 424 07 108, Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice, ve výši 12.597.395,00 Kč s příslušenstvím (k zajištění uvedené pohledávky již bylo zřízeno zástavní právo Rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního práva Celní úřad Tábor 10922-4/2011-036200-021 ze dne 29.8.2011, zapsané a blíže specifikované na LV č. 189 pro katastrální území Blanice u Mladé Vožice, obec Mladá Vožice vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor,

c) Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Mladá Vožice, IČ: 00252557, se sídlem Žižkovo náměstí 80, PSČ 391 43 Mladá Vožice a  LIHO - Blanice spol. s r. o., IČ: 42407109 se sídlem Blanice 11, p. Mladá Vožice, PSČ 391 43 – směna pozemků

dle geometrického plánu č. 187-170/2012 nově vzniklé p. č. 392/16 – zahrada o výměře 131 m2 ve výhradním vlastnictví Města Mladá Vožice, za dle geometrického plánu č. 187-170/2012 nově vzniklou p. č. 446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2 ve výhradním vlastnictví LIHO - Blanice spol. s r. o., vše v k. ú. Blanice u Mladé Vožice, se všemi právy a povinnostmi, tak, aby Město Mladá Vožice se stalo výhradním vlastníkem p. č. 446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice, a LIHO - Blanice spol. s r. o. se stala výhradním vlastníkem p. č. 392/16 – zahrada o výměře 131 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice.

d)        Směnnou smlouvu mezi Městem  Mladá Vožice, IČ: 00252557, se sídlem Žižkovo náměstí 80, PSČ 391 43 Mladá Vožice a LIHO - Blanice spol. s r. o., IČ: 42407109 se sídlem Blanice 11, p. Mladá Vožice, PSČ 391 43 – směna pozemků p. č. 392/16 – zahrada o výměře 131 m2 ve výhradním vlastnictví Města Mladá Vožice, za p. č. 446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2 ve výhradním vlastnictví LIHO - Blanice spol. s r. o., vše v k. ú. Blanice u Mladé Vožice, se všemi právy a povinnostmi, tak, aby Město Mladá Vožice se stalo výhradním vlastníkem p. č. 446 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a LIHO - Blanice spol. s r. o. se stala výhradním vlastníkem p. č. 392/16 – zahrada o výměře 131 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice.

 

Usnesením č. 24/2013

schvaluje:

zařazení akcí k realizaci a financování:

a)      Záchytné parkoviště v Plaňkově ulici – 604.847 Kč včetně DPH stavební část, 10.000 Kč bez DPH výkon TDI, 5.000 Kč výkon koordinátora BOZP (koordinátor není plátce DPH) 

b)      Oprava ulice Josefa Bricha – přiřazení 517.870 Kč na stavební část, 25.000 Kč bez DPH činnost TDI, 10.000 Kč výkon koordinátora BOZP  

Usnesením č. 25/2013

schvaluje:

a)     realizaci celé akce „Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“

b)      přijetí úvěru na předfinancování akce „Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ v částce 11.422.000 Kč dle nabídky Komerční banky Tábor z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a spolufinancování z rozpočtové rezervy města Mladá Vožice 

Usnesením č. 26/2013 

schvaluje:

prodej pozemku parc. č. v KN 10 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 140 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice za kupní cenu 21.090,- Kč dle znaleckého posudku Ludmily Votavové a pravidel prodeje Petře Kavkové, Blanice 25, 391 43 Mladá Vožice (sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, znalecký posudek a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující). 

Usnesením č. 27/2013

schvaluje:

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZP-014990000057/001 mezi povinným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ve věci umístění plynovodního potrubí liniové stavby „PF22102208033 Rek. NTL Mladá Vožice“ realizované na pozemcích parc. č. v KN 155/2, 155/3, 165/3, 175/5, st. 458, st. 460/1, 859/4, 859/5, 859/20, 859/23, 1068/2, 1174/1 1180/1, 1184, 1185/1, 1184/4, 1257 a 1267 v k. ú. a obci Mladá Vožice,a  to za jednorázovou úplatu v celkové výši 31 400,- Kč. 

Usnesením č. 28/2013

schvaluje:

účetní závěrku města Mladá Vožice za rok 2012 

Usnesením č. 29/2013

schvaluje:

žádost ZŠ a MŠ Mladá Vožice – IČ 70941912 o změnu závazného ukazatele odpisového plánu pro ZŠ a MŠ Mladá Vožice následovně v částce:

-          z 398.331,70 Kč na 130.372 Kč bez změny celkové výše příspěvku na rok 2013

Usnesením č. 30/2013

schvaluje:

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2012 – bez výhrad

Usnesením č. 31/2013

schvaluje:

rozpočet DSO Mikroregionu Venkov na rok 2013 jako vyrovnaný:

příjmy             -           535.000 Kč

výdaje             -           535.000 Kč 

Usnesením č. 32/2013

bere na vědomí:

Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27811/2013/34 – povolení k provozování loterie na Žižkově náměstí 194, Mladá Vožice 

Usnesením č. 33/2013

schvaluje:

a)      výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona na akci „Oprava Sokolského hřiště Mladá Vožice“ z důvodu jednoznačného uplatňování záruk a souladu používaných materiálů -  511.467  Kč včetně DPH

b)      Smlouvu o dílo mezi městem Mladá Vožice a Tubeco Sport, spol. s. r. o., Rynhlolec 364, 271 01 Nové Strašecí, IČ – 489 25 020, 511.467 Kč včetně DPH  

Usnesením č. 34/2013

konstatuje:

nepodání žádosti o převod pozemků parc. č. 1112/66, 1112/67 a 1112/79 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. A obci Mladá Vožice dle sdělení č. j. UZSVM/CTA/3319/2013-CTAM/1426 Mal. Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových  

Usnesením č. 35/2013

schvaluje:

rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu

 

V Mladé Vožici dne 29. dubna 2013

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav SlabýPočet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice