.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 06. 05. 2013 (1230 přečtení)

                         Město Mladá Vožice

Z á p i s
                       

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 29. dubna 2013 v zasedací síni MěÚ Mladá Vožice.

Přítomno – 15 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina

Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
  3. Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
  4. Směna pozemků – most v Blanici
  5. Financování akcí
  6. Nemovitý majetek
  7. Různé
  8. Rozpočtové opatření
  9. Usnesení a závěr

k bodu 1/

Jednání 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 17 hodin starosta Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu z řad zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. František Dobeš a Ing. František Valenta  – 12 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Hlasování nebyl přítomen zastupitel Jiří Vrtiška. 

k bodu 2/

Zastupitelé obdrželi v písemné formě předem Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 72. do 75. schůze. Dále doplnil informace ze 76. schůze. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny žádné dotazy. Hlasování nebyl přítomen zastupitel Jiří Vrtiška. 

Hlasováno o usnesení č. 21/2013 – 14 pro, přijato usnesení č. 21/2013

 

k bodu 3/

Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice přednesl jeho předseda Jaromír Dvořák. Jednání se uskutečnilo 29. dubna 2013. Bylo projednáno financování výstavby Odlehčovacího parkoviště v ulici Plaňková a Opravy ulice Josefa Bricha , financování projektu Rozšíření sportovně - relaxační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku a návrh Rozpočtového opatření č. 2. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Mladá Vožice dokumenty schválit.

Hlasováno o usnesení č.22/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 22/2013 

k bodu 4/

V souvislosti s výstavbou chodníku na opravovaném mostě v Blanici je nutná směna pozemků mezi městem Mladá Vožice a LIHO-Blanice spol. s r.o. Protože na předmětných pozemcích ve vlastnictví LIHO-Blanice spol. s r.o. vázne zástavní právo pro Finanční úřad a Celní úřad, budou tato práva převedena na nově směňovaný pozemek. Dále byl předložen návrh Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a Směnná smlouva mezi městem Mladá Vožice a LIHO-Blanice spol. s r.o. 

Hlasováno o usnesení č.23/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 23/2013 

k bodu 5/

V podkladech pro jednání Zastupitelstva města Mladá Vožice byla předána zastupitelům  důvodová zpráva „Financování akcí 2013“ vypracovaná starostou. Ve zprávě jsou uvedeny disponibilní zdroje města Mladá Vožice a přehled připravovaných akcí s návrhem jejich zařazení k financování.

Hlasováno o usnesení č.24/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 24/201 

Z ROP byla podpořena realizace projektu Sportovně relaxační centrum. Celou akci je třeba nejprve předfinancovat, až potom žádat o proplacení dotace. Financování bude řešeno úvěrem. Bylo zrealizováno výběrové řízení a přijetí tohoto úvěru projednal Finanční výbor. Tento úvěr bude čerpán pouze při podepsání smlouvy o přidělení dotace.

Hlasováno o usnesení č.25/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 25/2013 

k bodu 6/

v tomto bodě bylo projednáno:

prodej pozemku parc. č. v KN 10 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 140 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice za kupní cenu 21.090,- Kč dle znaleckého posudku Ludmily Votavové a pravidel prodeje Petře Kavkové, Blanice 25, 391 43 Mladá Vožice (sepsání kupní smlouvy a daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, znalecký posudek a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující). Jedná se o pozemek v Blanici, jeho zveřejnění záměru prodat bylo schváleno na 15. zasedání ZM a viselo na úřední desce města od 11. 3. do 28. 3.2013. Jiný zájemce se nepřihlásil. Kupní cena dle ZP: 7.030,- Kč x 3 = 21.090 ,- Kč (tj. 150,60 Kč za 1m2)

Hlasováno o usnesení č.26/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 26/2013 

uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZP-014990000057/001 mezi povinným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice a oprávněným  E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ve věci umístění plynovodního potrubí liniové stavby „PF22102208033 Rek. NTL Mladá Vožice“ realizované na pozemcích parc. č. v KN 155/2, 155/3, 165/3, 175/5, st. 458, st. 460/1, 859/4, 859/5, 859/20, 859/23, 1068/2, 1174/1 1180/1, 1184, 1185/1, 1184/4, 1257 a 1267 v k. ú. a obci Mladá Vožice, a  to za jednorázovou úplatu v celkové výši 31.400,- Kč. Jedná se zřízení věcného břemene na plynovodní potrubí položené při rekonstrukci nejstarší plynovodní sítě v Mladé Vožici před cca 2 roky. Věcné břemeno je zřizováno úplatně.

Hlasováno o usnesení č.27/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 27/2013 

k bodu 7/

v bodě Různé zastupitelé projednali:

Zastupitelé se měli možno seznámit s podklady pro schválení účetní závěrky města Mladá Vožice za rok 2012, které obdrželi spolu s materiály pro jednání Zastupitelstva. Prováděcí vyhláška zatím není v platnosti, ale v jejím návrhu je ustanovení o možnosti schválení závěrky ještě před nabytím účinnosti a toto je považováno, jako by byla schválena dle vyhlášky.

Hlasováno o usnesení č. 28/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 28/2013 

Zastupitelé projednali Žádost Základní školy a Mateřské školy Mladá Vožice o změnu závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2013 podle ČÚS 708.

Hlasováno o usnesení č. 29/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 29/2013 

Místostarosta přednesl návrhu rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2013, příjmy celkem – 535.000,- Kč, výdaje celkem – 535.000,- Kč. Předložený návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 18. 2. 2013 do 5. 3. 2013 na Úřední desce i internetových stránkách města Mladá Vožice a nebyla vznesena žádná připomínka. 

Hlasováno o usnesení č. 30/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 30/2013 

Jak dále uvedl místostarosta, Závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2012 byl rovněž řádně zveřejněn od 19. 2. 2013 do 6. 3. 2013 na Úřední desce i internetových stránkách města Mladá Vožice a nebyla vznesena žádná připomínka.  Součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rizika podle §10. Drobné závady byly v daném termínu odstraněny.

Hlasováno o usnesení č. 31/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 31/2013 

Mgr. Větrovský seznámil zastupitele s rozhodnutím Ministerstva financí čj: MF-27811/2013/34, které nerespektovalo připomínku města Mladá Vožice na omezení doby povolení k provozování loterií do 31. 12. 2013 s tím, že dosud omezující vyhláška nebyla Zastupitelstvem města Mladá Vožice schválena

Hlasováno o usnesení č. 32/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 32/2013 

Po desetiletém intenzivním provozu sokolského hřiště je nutná generální oprava umělého travnatého povrchu i běžeckých drah. Podle Směrnice č.4/2009 by mělo u stavebních prací nad 200.000,- Kč proběhnout výběrové řízení. Z důvodu dodržení záručních podmínek je potřeba, aby tuto opravu provedla firma, která umělé povrchy vybudovala.

Hlasováno o usnesení č. 33/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 33/2013 

Žádost ÚZSVM o vyjádření zájmu o převod pozemků pp č. 1112/66, pp č. 1112/67 a pp č. 1112/79 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vedených na LV 600000 v k.ú. Mladá Vožice. Jedná se o pozemky pod účelovou komunikací od Žahourova mlýna k areálu Agrospol Mladá Vožice a.s., který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal o prodej. Město Mladá Vožice má k uvedeným pozemkům předkupní právo.

Hlasováno o usnesení č. 34/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 34/2013 

k bodu 8/

Mgr. Větrovský předložil Návrh Rozpočtového opatření č. 2, který byl doplněn a projednané akce.

Hlasováno o usnesení č. 35/2013 – 15 pro, přijato usnesení č. 35/2013

 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin

V Mladé Vožici 3. května 2013

                     

  Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                 Václav Slabý

            starosta                                                                                  místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Dobeš 

Ing. František Valenta 

             Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice            Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice