.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 16. 04. 2013 (1673 přečtení)                        Město Mladá Vožice

Z á p i s
                       

z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne10. dubna 2013 v zasedací síni MěÚ Mladá Vožice

Přítomno – 12 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina

Omluveni – Pavel Bartůněk, Pavel Flosman, Lubomír Mrázek

 

Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Záměr směny pozemků – oprava mostu v Blanici
  3. Různé
  4. Usnesení a závěr

 

 

k bodu 1/

Jednání 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 16.30 hodin starosta Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu z řad zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni MVDr. Ladislav Pavlík a Jiří Vrtiška – 10 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

 

k bodu 2/

Jak uvedl Mgr. Větrovský, dnešní jednání Zastupitelstva města Mladá Vožice bylo svoláno mimo program zasedání městského zastupitelstva k řešení stále se zhoršujícího technického stavu mostu v Blanici. Opravu připravuje SÚS Jihočeského kraje. U jednání je město přítomno od samého počátku příprav a je pro řešení nejen komunikace, ale z důvodu bezpečnosti chodců i pro vybudování chodníku. Pro realizaci výstavby tohoto chodníku je nutná směna pozemků mezi městem a Liho-Blanice, s.r.o. Protože na předmětných pozemcích ve vlastnictví Liho-Blanice, s.r.o. vázne zástavní právo pro Finanční úřad a Celní úřad, budou tato práva převedena na nově směňovaný pozemek parc.č. v KN 446. Město nechalo vypracovat geometrický plán dotčených pozemků, zadá zpracování konceptu směnné smlouvy pro potřeby jednání s Finančním úřadem a Celní správou. Rovněž město zajistí znalecký odhad směňovaných pozemků.      

Hlasováno o usnesení č. 17/2013 – 12 pro, přijato usnesení č. 17/2013

 

 

k bodu 3/

v bodě Různé zastupitelé projednali:

- starosta seznámil zastupitele s předběžným návrhem rozsahu EVL Vlašimská Blanice zaslané ing. Vláškem, pracovníkem Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví na Krajském úřadu JčK. V tomto návrhu je již vyjmuta část stávajícího území jižně od areálu KIN Mladá Vožice a naopak zařazena 2 lesní pozemky v majetku města Mladá Vožice v k.ú. Běleč, která je velmi důležitá pro rozvoj KIN. 

Hlasováno o usnesení č. 18/2013 – 12 pro, přijato usnesení č. 18/2013

 

- město Mladá Vožice podalo žádost o dotaci do 23. Výzvy ROP na akci „Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“. V případě, že naše žádost bude úspěšná, musí město Mladá Vožice doložit do 25 dnů způsob předfinancování, které bude řešeno úvěrem. 

Hlasováno o usnesení č. 19/2013 – 12 pro, přijato usnesení č. 19/2013 

 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi povinným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ve věci umístění kabelu NN pro stavbu : „Mladá Vožice přípojka p. Hniďák“ na pozemku parc. č. v KN 74/17 v k.ú. Mladá Vožice a to za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.

Hlasováno o usnesení č. 20/2013 – 12 pro, přijato usnesení č. 20/2013  

 

- starosta podal informace:

a) z důvodu naplnění kapacity MŠ nemohlo být po zápisu přijato 17 dětí. Stále probíhají jednání o možném rozšíření kapacity v I. patře budovy v Poplužní ulici. KHS v Táboře byla předána studie prostorového uspořádání, na JčK byla podána žádost o dotaci z Grantového programu Podpora venkovského školství. Dalším z požadavků KHS je vypracování hlukové studie a studie prašnosti. Proto vedení města jednalo na Zdravotním ústavu v Táboře. Podle posledních informací postačí namísto studie pouhé měření hluku a prašnosti. Starosta upozornil na to, že je ohrožen plánovaný termín otevření nové třídy od 1. září 2013. 

b) na Úřední desce, internetových stránkách města a Profilu zadavatele byla zveřejněna výzva na akci „ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení fasády“.  Město Mladá Vožice obdrželo několik žádostí firem o dodatečné informace k zadání parametrů oken. Z tohoto důvodu byl posunut termín otevírání obálek

c) další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 29. dubna 2013 od 17.00 hod

 

 

 

 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili.

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin

                                                         V Mladé Vožici 16. března 2013

                     

  Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                 Václav Slabý

            starosta                                                                                 místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Ladislav Pavlík

 

 

Jiří Vrtiška  

 

             Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je 

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice            

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice