.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 07. 03. 2012 (2333 přečtení)Město Mladá Vožice

Z á p i s
                       

z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 27. února 2012 v  zasedací síni MěÚ Mladá Vožice

Přítomno – 14 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina

Omluven – Luboš Vávra

 

Program:

  1. Úvod a zahájení
  2. Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
  3. Nemovitý majetek
  4. Rozpočtové opatření
  5. Různé
  6. Usnesení a závěr

 

k bodu 1/

Jednání 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 17.00 hodin starosta Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu z řad zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jaromír Dvořák a Jiří Vrtiška – 12 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

k bodu 2/

Starosta předložil Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, kterou obdrželi zastupitelé v písemné formě předem (zpráva o činnosti rady je rovněž zastupitelům zasílána průběžně e-mailem). Vyzval zastupitele k rozpravě nad zprávou, kdy žádné dotazy nebyly vzneseny.

Hlasováno o usnesení č. 1/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 1/2012

 

k bodu 3/

v tomto bodě bylo projednáno:

darování části pozemku parc. č. v KN 1069/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) díl „d“ o výměře 3 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice určeném Geometrickým plánem č. 95-58/2011 ze dne 13.7.2011 vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. Romaně Mrázkové, Stará Vožice  15, 391 43 Mladá Vožice (všechny náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy a správní poplatek za vklad do KN hradí dárce, daň darovací hradí obdarovaná). Jedná se o 3 m2, které je nutno dle GP přisloučit k pozemku Romany Mrázkové, aby mohl být zapsán celý GP a uzavřena kupní smlouva se všemi vlastníky pozemků pod cestou ke Smetanovům ve Staré Vožici.

Hlasováno o usnesení č. 2/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 2/2012

 

prodej pozemku parc. č. v KN st. 1331 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice určeného Geometrickým plánem č. 122-282/2011 ze dne 19.9.2011 č. 340/2011 MVDr. Ladislavu Pavlíkovi, V Suchdolci 578, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 7 920,- Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující). Jedná se o pozemek pod objektem u bytovky čp. 379 -bývalé veterinární garáže- ve vlastnictví MVDr. L. Pavlíka, který si nechal pozemek zaměřit a chce jej odkoupit. Záměr zveřejnění prodeje schválilo 5. ZM dne 5.9.2011 usnesením č. 52/2011 a záměr visel na úřední desce od 12.9. do 27.9.2011 a jiný zájemce se nepřihlásil.

Hlasováno o usnesení č. 3/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 3/2012

 

 

 

prodej pozemku parc. č. v KN 1072/116 (zahrada) o výměře 862 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Michalovi a Ivaně Vaňkovým, Fibichova 357/1, 390 02 Tábor za cenu za pozemek 426 690,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající,  daň

z převodu nemovitosti a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) . Jedná se o další prodej pozemku (patnáctý) pro stavbu RD v lokalitě „Pacovská“.

Hlasováno o usnesení č. 4/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 4/2012

 

koupi pozemku parc. č. v KN 63 (vodní plocha-vodní nádrž umělá) o výměře 763 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří a obci Mladá Vožice od Marie Zemanové, Sudoměřice u Bechyně 120, 391 72 Sudoměřice u Bechyně za dohodnutou kupní cenu 9 919,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující, daň z převodu nemovitosti a znalecký posudek hradí prodávající).  Jedná se o pozemek před Bendovým Záhořím, kam jsou svedeny odpadní vody z této místní části, proto jej chce obec koupit z důvodu řešení jejich budoucího čištění. Kupní cena byla s prodávající městem domluvena na 13,- Kč za 1 m2 (předběžná cena dle znalce by činila 10 m2).

Hlasováno o usnesení č. 5/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 5/2012

 

smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným Romanem Čapkem, Jana Jeníka z Bratřic 89, 391 43 Mladá Vožice ve věci práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby, oprav, revizí  a odstraňování poruch na přípojce plynu na pozemku parc. č. v KN 1174/1 v k. ú. a obci Mladá Vožic, jak je určeno Geometrickým plánem č. 1031-1425/2011 ze dne 5.12.2011 č. 2209/2011 vypracovaným GK Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně (náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí povinný, daň darovací a správní poplatek za vklad do KN oprávněný. Jedná se o přípojku plynu do RD čp. 89 v ul. J. J. z Bratřic, kde bydlí mladí manželé Čapkovi. Vypracování GP hradili sami, stejně tak budou platit daň darovací (tj. 3% z 10.000 Kč, když se břemeno zřizuje bezúplatně) a správní poplatek za vklad do KN, který je od 1.1.2012 zvýšen na 1000,- Kč.

Hlasováno o usnesení č. 6/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 6/2012

 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN na části zatížených nemovitostí – pozemků parc. č. v KN 51 a 668/1 v k. ú. Krchova Lomná a obci Mladá Vožice  (stavba „Krchova Lomná, přípojka NN, p. Havel“), a to za jednorázovou úplatu 600,- Kč + platná DPH . Jedná se o položení přípojky NN po návsi v Krchově Lomné pro Jiřího Havla ke stp. 32 v k. ú. Krchova Lomná.

Hlasováno o usnesení č. 7/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 7/2012

 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a manželi Veronikou Kodžamanovou, Blatnice 1, 391 43 Mladá Vožice a Davidem Kodžamanem, Na Libuši 684, 391 65 Bechyně na pozemek parc. č. v KN 1082/20 orná půda o výměře 892 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice za smluvní kupní cenu 441 540,- Kč  (náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek na vklad do KN hradí kupující). Jedná se o 16. pozemek určený k prodeji v lokalitě „Pacovská“. Zveřejnění záměru prodeje bylo vyvěšeno na úřední desce města od 28.5.do 16.6.2010 a schváleno usnesením č. 18/2010 ze dne 17.5.2010. Až zájemci uhradí plnou kupní cenu, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek na vklad, bude prodej schválen na některém z příštích zasedání zastupitelstva.

Hlasováno o usnesení č. 8/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 8/2012

 

zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. v KN 1174/14 (ostatní plocha-manipulační plocha)

o výměře 83 m2, parc. č. v KN 1174/15 (ostatní plocha-manipulační plocha) o výměře 16 m2 a parc. č. v KN 1174/16 (ostatní plocha-zeleň) o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Mladá Vožice. Jedná se o pozemky u RD čp. 151 manželů Marešových (bývalé Polesí) v Ronovské ul. , kdy vlastníci zjistili, že od „Lesů s.p.“ převzali a užívají pozemky dvora a předzahrádky, které nejsou v jejich vlastnictví, ale ve vlastnictví města, a proto by je chtěli od města odkoupit a nadále užívat.

Hlasováno o usnesení č. 9/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 9/2012 

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN st. 1330 (zastavěná plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice určený Geometrickým plánem č. 1019-992/2011 ze dne 4.8.2011 pod  č. 1362/2011. Jedná se o žádost  E.ON Česká republika, s.r.o., která by chtěla odkoupit pozemek pod novou trafostanicí vybudovanou pro lokalitu RD „Pacovská“, která je v jejím vlastnictví. Předložila už i návrh kupní smlouvy a cenu 2 250,- Kč za 9 m2 plochy (tj. 250 Kč za 1 m2), ale nejprve musí být schváleno zveřejnění záměru pozemek prodat a na dalším zasedání zastupitelstva schválit jeho prodej.

Hlasováno o usnesení č. 10/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 10/2012

 

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 392/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 300 m2 v k. ú. v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice.

Jedná se o žádost pana Jaroslava Smetany ml., Blanice 17, který chce dokoupit pozemek před RD, kde bydlí.   

Hlasováno o usnesení č. 11/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 11/2012

 

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 295/12 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře cca 100 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice. Jedná se pozemek zaplocený již v minulosti k RD čp. 15 na Pavlově. Poté, co dům koupili manželé Koňovi, by si tento pozemek chtěli koupit do svého vlastnictví, neboť jej chtějí také užívat.

Hlasováno o usnesení č. 12/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 12/2012

 

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 252/12 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře

74 m2 oddělený  Geometrickým plánem č. 183/399/2011 ze dne 2.2.2011 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. od pozemku parc. č. 252/1 oba v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice. Jedná se o pozemek v chatové osadě Lipka u Blanice, kde má chatu č. ev. 97 žadatelka a chtěla by tuto část pozemku koupit a užívat k této chatě.

Hlasováno o usnesení č. 13/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 13/2012 

 

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 859/21 a část pozemku parc. č. v KN 859/8 o celkové výměře cca 216 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice. Jedná se o pozemek pro výstavbu 12 řadových garáží soukromých osob v ul. Doudlebská, jejíž záměr výstavby už město projednalo s vybranými zájemci.  

Hlasováno o usnesení č. 14/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 14/2012

 

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 1041/4 (vodní plocha-zamokřená plocha) o

výměře 808 m2 v k.ú. a obci Smilovy Hory. Jedná se o zarostlý „rybníček“ mezi poli východně od Obrátic. Žádá majitel bývalé hospody ve Smilových Horách podnikatel Josef Taks.

Hlasováno o usnesení č. 15/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 15/2012

 

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 231/21 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 583 m2 a část pozemku parc. č. v KN 456/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice. Jedná se o pozemky – mez a cestu nad Radvanovem směrem Dolním Koutům. Žádost podali pouze ústně u starosty JUDr. Miroslav Smrž, Havlíčkova 2209, Tábor a manželé Miroslav a Marie Turanovi, Slavníkovců 502, Chýnov za účelem oplocení pozemků a chovu daňků. Jelikož se jedná i o obecní cestu, nedoporučuje se zejména ppč. 456/1 prodávat. Hlasování nebyl přítomen zastupitel Jaromír Dvořák.

Hlasováno o usnesení č. 16/2012 – 13 pro, přijato usnesení č. 16/2012 

 

zveřejnění záměru směnit pozemek Města Mladá Vožice parc. č. v KN – část 392/1 za pozemky – část 13/1, část 13/2 a část st. 11 ve vlastnictví LIHO-Blanice s.r.o.  všechny v k. ú

Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice. Jedná se o směnu pozemků za účelem vybudování chodníku podél silnice II. tř. v Blanici v souvislosti s budováním nového mostu po  

dohodě s firmou LIHO-Blanice spol. s r.o., která navrhla směnu pozemků. Starosta ocenil přístup firmy LIHO – Blanice ke celé záležitosti, ten byl velmi vstřícný a konstruktivní.

Hlasováno o usnesení č. 17/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 17/2012

 

žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků parc. č. 25/3, parc. č. 25/16, parc. č. 25/17, parc. 25/19 a parc. č. 1203/10 v k. ú. Mladá Vožice z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro  zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mladá Vožice. Město Mladá Vožice se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je následovně: pozemek parc. č. 25/3 jako komunikaci, pozemky parc. č. 25/16, parc. č. 25/17, 25/19 a par. č. 1203/10 jako veřejnou zeleň. Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. V případě, že město Mladá Vožice převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město Mladá Vožice převodem na třetí osobu získalo. V případě, že město Mladá Vožice nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

Hlasováno o usnesení č. 18/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 18/2012

 

zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky v  ulici Souhradí čp. 405 (3 + 1) obálkovou metodou za vyvolávací cenu 500.000,- Kč.

Hlasováno o usnesení č. 19/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 19/2012

 

k bodu 4/

Návrh rozpočtového opatření č. 1 byl zastupitelům předán v podkladech pro dnešní zasedání Zastupitelstva města, z řad zastupitelů nebyl vznesen žádný dotaz nebo připomínka.

Hlasováno o usnesení č. 20/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 20/2012

 

k bodu 5/

v bodu Různé zastupitelé projednali:

- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Od 1. 1. 2012 nejsou obce oprávněny dle sdělení Ministerstva vnitra vybírat místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů.

Hlasováno o usnesení č. 21/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 21/2012

  

- návrh rozpočtu DSMO Mikroregionu Venkov. Jak informoval místostarosta, Valná hromada  DSMO Mikroregionu Venkov schválila vypracování návrhu rozpočtu na rok 2011v paragrafové podobě, příjmy celkem – 296.000,- Kč, výdaje celkem – 296.000,- Kč. Návrh byl řádně zveřejněn na Úřední desce i internetových stránkách města Mladá Vožice a nebyla vznesena žádná připomínka. Starosta i místostarosta uvedli, že činnosti mikroregionu je formální a největší přínos je bodové ohodnocení za členství v mikroregionu v dotačních řízeních.

Hlasováno o usnesení č. 22/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 22/2012

 

- Mgr. Mezerová (předsedkyně Kontrolního výboru) podala zastupitelům informace o provedených kontrolách, kterou uskutečnil Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mladá Vožice v prosinci 2011 a v lednu letošního roku na Městském úřadu Mladá Vožice. Předmětem kontroly bylo vyúčtování příspěvků za rok 2011, hospodaření Základní školy a Mateřské školy za rok 2011. Starosta poděkoval předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Mezerové za svědomitou práci celého kontrolního výboru.  

Hlasováno o usnesení č. 23/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 23/2012

 

- starosta podal informace o stavební akci výměny oken a zateplení budovy ZŠ Mladá Vožice, na kterou byl vypracován energetický audit a projektová dokumentace. Ve středu bude možné

podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto programu již město Mladá Vožice čerpalo dotaci na zateplení zdravotního střediska a rekonstrukci ČOV.

- zastupitel Pavel Bartůněk vznesl dotaz, které budovy školského areálu budou předmětem akce. Starosta vysvětlil, že předmětem akce je zateplení budovy I. stupně, jídelny a tělocvičny a nové přístavby, dále výměna oken v celém areálu. V budově II. stupně není možno zateplovat fasádu z důvodu historického vzhledu budovy.

Hlasováno o usnesení č. 24/2012 – 14 pro, přijato usnesení č. 24/2012

 

- Mgr. Větrovský přednesl zastupitelům záměr integrace Základní školy a Mateřské školy. Novela školského zákona, platná od 1. 1. 2012, stanovuje funkční období ředitelů škol na šest let. Současný ředitel Základní školy Mladá Vožice Mgr. Stanislav Balík podal ke dni 31. 7. 2012 rezignaci. Rada města Mladá Vožice na své 41. schůzi schválila vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ Mladá Vožice. Integrace škol pod jedno vedení přinese jednotný systém řízení, koncepci, partnera pro jednání. Nemusí přinést úspory v provozních výdajích. Tento krok je běžný ve větších městech a celcích. Návrh počítá s platností integrace od 1. 1. 2013. Nástupnickou organizací se stane ZŠ Mladá Vožice.   

Hlasováno o usnesení č. 25/2012 – 12 pro, 2 se zdrželi, přijato usnesení č. 25/2012

 

 

 

  

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin

V Mladé Vožici 29. února 2012

 

 

 

 

 

 

                     

  Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                 Václav Slabý

            starosta                                                                                      místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaromír Dvořák

 

 

Jiří Vrtiška

 

 

             Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je 

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice

            

 

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice