.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 02. 03. 2012 (2335 přečtení)U S N E S E N Í 

 

z  8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 27. 2. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

Usnesením č. 1/2012

schvaluje:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 2 /2012

schvaluje :

darování části pozemku parc. č. v KN 1069/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) díl „d“ o výměře 3 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice určeném Geometrickým plánem č. 95-58/2011 ze dne 13.7.2011 vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. Romaně Mrázkové, Stará Vožice  15, 391 43 Mladá Vožice (všechny náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy a správní poplatek za vklad do KN hradí dárce, daň darovací hradí obdarovaná).

 

Usnesením č. 3 /2012

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN st. 1331 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice určeného Geometrickým plánem č. 122-282/2011 ze dne 19.9.2011 č. 340/2011 MVDr. Ladislavu Pavlíkovi, V Suchdolci 578, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 7 920,- Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující).

 

Usnesením č. 4 /2012

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN 1072/116 (zahrada) o výměře 862 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Michalovi a Ivaně Vaňkovým, Fibichova 357/1, 390 02 Tábor za cenu za pozemek 426 690,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající,  daň z převodu nemovitosti a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

 

Usnesením č. 5 /2012

schvaluje :

koupi pozemku parc. č. v KN 63 (vodní plocha-vodní nádrž umělá) o výměře 763 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří a obci Mladá Vožice od Marie Zemanové, Sudoměřice u Bechyně 120, 391 72 Sudoměřice u Bechyně za dohodnutou kupní cenu 9 919,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující, daň z převodu nemovitosti a znalecký posudek hradí prodávající). 

 

Usnesením č. 6/2012

schvaluje :

smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným Romanem Čapkem, Jana Jeníka z Bratřic 89, 391 43 Mladá Vožice ve věci práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby, oprav, revizí  a odstraňování poruch na přípojce plynu na pozemku parc. č. v KN 1174/1 v k. ú. a obci Mladá Vožic, jak je určeno Geometrickým plánem č. 1031-1425/2011 ze dne 5.12.2011 č. 2209/2011 vypracovaným GK Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně (náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí povinný, daň darovací a správní poplatek za vklad do KN oprávněný.

 

Usnesením č. 7/2012

schvaluje :

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN na části zatížených nemovitostí – pozemků parc. č. v KN 51 a 668/1 v k. ú. Krchova Lomná a obci Mladá Vožice  (stavba „Krchova Lomná, přípojka NN, p. Havel“), a to za jednorázovou úplatu 600,- Kč + platná DPH.).

 

Usnesením č. 8/2012

schvaluje :

smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a manželi Veronikou Kodžamanovou, Blatnice 1, 391 43 Mladá Vožice a Davidem Kodžamanem, Na Libuši 684, 391 65 Bechyně na pozemek parc. č. v KN 1082/20 orná půda o výměře 892 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice za smluvní kupní cenu 441 540,- Kč  (náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek na vklad do KN hradí kupující).

 

Usnesením č. 9/2012

schvaluje :

 zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. v KN 1174/14 (ostatní plocha-manipulační plocha) o výměře 83 m2, parc. č. v KN 1174/15 (ostatní plocha-manipulační plocha) o výměře 16 m2 a parc. č. v KN 1174/16 (ostatní plocha-zeleň) o výměře 38 m2 v k.ú. a obci Mladá Vožice.

 

Usnesením č. 10/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN st. 1330 (zastavěná plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice určený Geometrickým plánem č. 1019-992/2011 ze dne 4.8.2011 pod  č. 1362/2011.

 

Usnesením č. 11/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 392/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 300 m2 v k. ú. v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice.

   

 

Usnesením č. 12/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 295/12 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře cca 100 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 13/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 252/12 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 74 m2 oddělený  Geometrickým plánem č. 183/399/2011 ze dne 2.2.2011 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. od pozemku parc. č. 252/1 oba v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice 

 

Usnesením č. 14/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 859/21 a část pozemku parc. č. v KN 859/8 o celkové výměře cca 216 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 15/2012

neschvaluje :

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 1041/4 (vodní plocha-zamokřená plocha)

o výměře 808 m2 v k.ú. a obci Smilovy Hory

 

Usnesením č. 16/2012

neschvaluje :

zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 231/21 (ostatní plocha-neplodná půda) o výměře 583 m2 a část pozemku parc. č. v KN 456/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 17/2012

schvaluje :

zveřejnění záměru směnit pozemek Města Mladá Vožice parc. č. v KN – část 392/1 za pozemky – část 13/1, část 13/2 a část st. 11 ve vlastnictví LIHO-Blanice s.r.o.  všechny v k. ú Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 18/2012

schvaluje :

žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků parc. č. 25/3, parc. č. 25/16, parc. č. 25/17, parc. 25/19 a parc. č. 1203/10 v k. ú. Mladá Vožice z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pr zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mladá Vožice.

Město Mladá Vožice se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je následovně: pozemek parc. č. 25/3 jako komunikaci, pozemky parc. č. 25/16, parc. č. 25/17, 25/19 a par. č. 1203/10 jako veřejnou zeleň. Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

V případě, že město Mladá Vožice převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou město Mladá Vožice převodem na třetí osobu získalo.

V případě, že město Mladá Vožice nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

 

Usnesením č. 19/2012

schvaluje:

zveřejnění záměru  prodeje bytu v čp. 405 v ulici Souhradí (3 + 1) obálkovou metodou za vyvolávací cenu 500.000 Kč

 

Usnesením č. 20/2012

schvaluje :

rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu

 

Usnesením č. 21/2012

schvaluje :

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Usnesením č. 22/2012

schvaluje :

rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov dle předloženého návrhu:

příjmy             -           296.000,- Kč

výdaje                         -           296.000,- Kč

 

Usnesením č. 23/2012

schvaluje :

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu

 

Usnesením č. 24/2012

schvaluje :

zařazení akce „ZŠ Mladá Vožice – výměna oken a zateplení budovy“ mezi investiční akce města Mladá Vožice a schvaluje dofinanocvání akce z rozpočtu města Mladá Vožice v případě podpory projektu z Operačního programu Životní prostřed

 

Usnesením č. 25/2012

schvaluje :

záměr sloučení ZŠ Mladá Vožice a MŠ Mladá Vožice k 1. 1. 2013, nástupnickou organizací se stane ZŠ Mladá Vožice

 

V Mladé Vožici dne  27. února 2012

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý

 

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice