.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 16. 12. 2011 (2258 přečtení)Město Mladá Vožice

Z á p i s
                       

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 12. prosince 2011 v  zasedací síni MěÚ Mladá Vožice

Přítomno – 14 členů městského zastupitelstva – viz prezenční listina

Omluven – Pavel Bartůněk

 

Program:

 1. Úvod a zahájení
 2. Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
 3. Zpráva z jednání Finančního výboru
 4. Poplatek za užívání systému odpadového hospodářství
 5. Vodné a stočné pro rok 2012
 6. Rozpočet města pro rok 2012
 7. Přenesení pravomocí v provádění rozpočtových opatření ze zastupitelstva města do konce roku 2011 na radu města
 8. Rozpočtové opatření
 9. Koupě a prodeje nemovitého majetku
 10. Různé
 11. Usnesení a závěr

 

 

k bodu 1/

Jednání 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 17.00 hodin starosta Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu z řad zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Pavel Flosman a MVDr. Ladislav Pavlík – 10 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Hlasování nebyli přítomni zastupitelé Luboš Mrázek a Ing. František Dobeš. Starosta navrhl vyřadit z programu bod 8 – rozpočtové opatření. Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

k bodu 2/

Starosta předložil Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, kterou obdrželi zastupitelé v písemné formě předem. Vyzval zastupitele k rozpravě nad zprávou, kdy žádné dotazy nebyly vzneseny. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Luboš Mrázek.

Hlasováno o usnesení č. 88/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 88/2011

 

k bodu 3/

Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice přednesl jeho předseda Jaromír Dvořák. Jednání se uskutečnilo 6. prosince 2011 a byly projednány návrhy Vyhlášky o užívání systému odpadového hospodářství a návrh rozpočtu města Mladá Vožice na rok 2012. Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města oba dokumenty schválit dle předloženého návrhu.

Hlasováno o usnesení č. 89/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 89/2011

 

k bodu 4/

Jak uvedl starosta, horní hranice místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stále stanovena zákonem a činí max. 500 Kč/obyvatel. Přitom skutečné náklady se pohybují v rozmezí 800 – 850 Kč/obyvatel.  Pokud nebude schválena novela zákona, nemůže město vybírat vyšší poplatek. Jednou z možností je proto provozování odpadového hospodářství přímo městem, dále starosta

vyzval zastupitele k úvaze, jak by se měla výše poplatku za užívání systému odpadového hospodářství vyvíjet.

Hlasováno o usnesení č. 90/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 90/2011

 

k bodu 5/

V komentáři Mgr. Větrovský připomněl zastupitelům, že při stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2012 vychází město Mladá Vožice ze schváleného finančního modelu, který je nedílnou součástí materiálů k dotačnímu řízení na rekonstrukci ČOV. Současnému provozovateli (ČEVAK) je podána výpověď a plyne roční výpovědní lhůta. Zároveň dochází v roce 2012 k navýšení nájemného - u vodného o 100.000,- Kč a u stočného o 5.000,- Kč oproti finančnímu modelu, to v důsledku vnitřních úspor provozovatele.

Hlasováno o usnesení č. 91/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 91/2011

 

k bodu 6/

Zastupitelé v podkladech pro dnešní jednání k tomuto bodu obdrželi materiály: Návrh rozpočtu na rok 2012 - příjmy, Komentář k rozpočtu – výdaje 2012 a materiál Akce 2012. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce města, tento návrh doporučuje Finanční výbor Zastupitelstvu města schválit. Ve svém komentáři k návrhu rozpočtu uvedl starosta, že příjmy jsou postaveny na reálném základě, k navýšení příjmů může dojít případným prodejem bytů určených k privatizaci nebo volných pozemků v lokalitě Pacovská. Snahou vedení města bude samozřejmě využití dotačních titulů. Ve výdajové části rozpočtu jsou zařazeny prostředky nezbytné k provozu města. Prioritou zůstává, stejně jako v loňském roce, úspora provozních nákladů.   

Hlasováno o usnesení č. 92/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 92/2011

 

k bodu 7/

Starosta navrhl Zastupitelstvu města schválit, tak jako každoročně, delegování pravomocí v provádění rozpočtových opatření podle § 102 (2) zák. 128/2000 Sb. do 31. 12. 2011 na Radu města Mladá Vožice.

Hlasováno o usnesení č. 93/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 93/2011

 

k bodu 9/

v tomto bodě bylo projednáno:

a) darování části pozemku parc. č. v KN 899/2 (lesní pozemek) o výměře 40 m2  v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice Městem Mladá Vožice do majetku Jihočeského kraje (po dokončení stavby „Most ev. č. 124-006 A Staniměřice“). Jedná se o přípravu stavby mostu na silnici III. tř. ve Staniměřicích, jejímž investorem bude Jihočeský kraj a dojde tam k trvalému záboru 40 m2 pozemku pro stavbu mostu, který žádá JČK darovat. Záměr darování byl schválen na minulém zasedání ZM 7. 11. 2011.

Hlasováno o usnesení č. 94/2011 – 13 pro, přijato usnesení č. 94/2011

 

b) záměr zveřejnit darovat pozemek parc. č. v KN 1069/1 ostatní plocha-ostatní komunikace díl „d“ o výměře 3 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice určený Geometrickým plánem č. 95-58/2011 ze dne 13. 7. 2011 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. Jedná se díl o výměře 3 m2 z obecního pozemku 1069/1 v k. ú. Stará Vožice, který vyvstal při zápisu cesty ke Smetanovým ve Staré Vožici jako nevyřešený a  je dle GP slučován s dílem „e“ ppč. 16/6, který je ve vlastnictví Romany Mrázkové. Geometrický plán z důvodu nevyřešení tohoto vlastnického vztahu nemůže být celý zapsán, a tím ani smlouva pro výkup cesty ke Smetanovým. Proto se navrhuje darovat tyto 3 m2 pí. R. Mrázkové, předcházet ovšem musí jeho zveřejnění záměru na úřední desce. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Ing. František Dobeš.

Hlasováno o usnesení č. 95/2011 – 14 pro, přijato usnesení č. 95/2011 

 

c) prodej volné bytové jednotky č. 16 v Táborské ulici čp. 574. Na minulém zasedání ZM byl schválen záměr zveřejnit prodej obálkovou metodou s minimální cenou 250.000,- Kč. Do stanoveného termínu byly předloženy tři nabídky. Ve čtvrtek 8. Prosince proběhlo veřejné otevírání obálek, následně Rada města Mladá Vožice doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej bytu za nejvyšší cenu – 385.000,- Kč.

Hlasováno o usnesení č. 96/2011 – 14 pro, přijato usnesení č. 96/2011

 

k bodu 10/

v bodu Různé zastupitelé projednali:

- proběhla diskuze zastupitelů (do debaty se zapojili především zastupitelé MUDr. Smažík, Ing. Valenta, J. Vrtiška) nad chybným parkováním ve městě, a to hlavně na Husově náměstí, před poštou a DPS, v ulici J. J. z Bratřic a před Základní školou. Na velice nebezpečné parkování upozornili zastupitelé v Třídě Václava Vaniše, dále na soustavné porušování pravidel silničního provozu přímo před zdravotním střediskem. Mgr. Větrovský uvedl, že porušování pravidel parkování bylo již několikrát řešeno s obvodním odd. Policie ČR v Mladé Vožici, ale situace se zatím vůbec nezlepšila. Na nevhodně zaparkovaná vozidla si stěžují i záchranná služba a hasiči. Řešení pravidel parkování v Třídě Václava Vaniše přísluší SÚS Tábor. K řešení špatného parkování na místních komunikacích, které jsou v majetku města Mladá Vožice, bude pozván na jednání Rady města náčelník obvodního oddělení Policie ČR Mladá Vožice.      

 

- připomínku z řad občanů: paní Nedorostová navrhuje při řešení špatného parkování jednat i o

ulici Majora Boháče

 

 

  

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin

                                                        V Mladé Vožici 16. prosince 2011

 

 

 

 

 

 

                     

  Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                         Václav Slabý

            starosta                                                                                      místostarosta

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Flosman

 

 

MVDr. Ladislav Pavlík

 

 

             Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je 

                      k dispozici na MěÚ Mladá Vožice

            

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice