.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 14. 11. 2011 (2235 přečtení)U S N E S E N Í

 

z  6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 7. 11. 2011 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

Usnesením č. 68/2011

schvaluje:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

 

 

Usnesením č. 69/2011

schvaluje :

Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu

 

Usnesením č. 70/2011

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN 1072/114 (zahrada) o výměře 900 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice Josefu Fauovi (nar. 1986), Blanice 20, 391 43 Mladá Vožice za cenu za pozemek 445 500,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

 

Usnesením č. 71/2011

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN 1082/17 (orná půda) o výměře 1380 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice Aleši Matyáskovi, Aloise Mareše 13, 391 43 Mladá Vožice za cenu za pozemek 683 100,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

 

Usnesením č. 72/2011

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN 1082/14 (orná půda) o výměře 1400 m2  v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Vladimíru a Jarmile Mourkovým, oba Jesenice-Osnice, Hledíkova 250, 252 42 Jesenice za cenu za pozemek 693 000,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající,  daň z převodu nemovitosti a správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

 

Usnesením č. 73/2011

schvaluje :

prodej pozemku parc. č. v KN 15 zahrada o výměře 429 m2  v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice dle GP č. 95-58/2011 ze dne 13.7.2011 č. 252/2011 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. Stanislavu Piglovi, Stará Vožice 11, 391 43 Mladá Vožice za cenu za pozemek 25 740,- Kč (náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a daň z nemovitosti hradí prodávající, správní poplatek za vklad do KN hradí kupující) 

 

Usnesením č. 74/2011

schvaluje :

prodej pozemků parc.č. v KN 449/8 o výměře 30 m2 a parc. č. v KN 449/9 o výměře 88 m2 (odděleného od pozemku parc. č. v KN 449/1 dle GP č. 98-23/2011 ze dne 10. 8. 2011 pod č. 104/2011 vypracovaného Geodézií Pokorná – Polák, Ing. Polák, Preslova 552/2, 150 00 Praha 5) v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice manželům Karlovi a Janě Hlavničkovým, Nad Vodovodem 73/455, 108 00 Praha 10 za cenu za pozemek 20.700 Kč dle znaleckého posudku Ing. Aleny Černé, IČ – 419 76 681, Na Spořičově 114, Nový Vestec a pravidel prodeje

(náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, správní poplatek za vklad do KN hradí kupující)

 

Usnesením č. 75/2011    

schvaluje :

směnu pozemků ve vlastnictví Františka Adámka, Psohlavců 1359/6, 147 00 Praha 4-Braník a Marie Počinkové, Psohlavců 1360/4a, Praha 4-Bráník parc. č. v PK 907/1 ( v KN 922/1 orná půda) o výměře 8560 m2 v k. ú. Mladá Vožice a parc. č. v KN 430/2 orná půda  o výměře 6049 m2 v k. ú. Noskov za pozemky ve vlastnictví \města Mladá Vožice parc. č. v KN 743/4 zahrada o výměře 605 m2 , 743/10 trvalý travní porost o výměře 290 m2, 743/12 ostatní plocha o výměře 17 m2 všechny v k. ú. Noskov. Účastníci směny se dohodli, že dohodnuté ceny směňovaných pozemků jsou stejné. Daň z převodu nemovitosti uhradí František Adámek a Marie Počinková.

 

Usnesením č. 76/2011    

schvaluje :

smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN 859/2, KN 859/41, KN 1023/7 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Mladá Vožice, přeložka kabelu NN Energo“  na části zatížených nemovitostí dle geometrického plánu č. 1008-644/2011 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor  a ověřeného dne 30.5.2011 pod č. 944/2011 Ing. Pavel Dvořáčkem, a to za jednorázovou úplatu 1020,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena platná DPH).  

 

Usnesením č. 77/2011    

schvaluje :

smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN1256 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Mladá Vožice, kabel NN p. Vobořilová“  na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 1007-639/2011 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor  a ověřeného dne 30.5.2011 pod č. 949/2011 Ing. Pavel Dvořáčkem, a to za jednorázovou úplatu 3000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena platná DPH).  

 

Usnesením č. 78/2011

schvaluje :

smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a Ivanou a Michalem Vaňkovými, Fibichova 357/1, 390 02 Tábor na pozemek parc. č. v KN 1072/116 zahrada o výměře 862 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice za smluvní kupní cenu 426 690,- Kč  (náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a správní poplatek na vklad do KN hradí kupující).

 

Usnesením č. 79/2011

schvaluje :

uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky určené geometrickým plánem č. 131-298/2009 ze dne 24.1.2011 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. pro zaměření místní komunikace spojující Dolní Kouty a Horní Kouty v k. ú. Janov u Mladé Vožice mezi městem Mladá Vožice jako kupujícím a prodávajícími :

1) manželi Františkem Dobešem a Miladou Dobešovou, oba Dolní Kouty 1, 391 43 Mladá Vožice

2) Otilií Holubovou, Horní Kouty 5, 391 43 Mladá Vožice

3) Jiřím Novotným, Oty Bubeníčka 565, 391 43 Mladá Vožice

4) Václavem Novotným, 28. října 538, 391 43 Mladá Vožice

5) Marií Vejmolákovou, Horní Kouty 1, 391 43 Mladá Vožice

 

Usnesením č. 80/2011

schvaluje :

smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Mladá Vožice jako obdarovaným a DANAR o. s., Hrad Šelmberk, Běleč 3, 391 43 Mladá Vožice jako dárcem na vrtanou studnu a vodovod na pozemcích parc. č. v KN 506/11 a 512/1 v k. ú. Běleč u Mladé Vožice

 

Usnesením č. 81/2011

schvaluje :

záměr zveřejnit prodat byt č. 16 v Táborské ulici čp 574 obálkovou metodou s minimální cenou 250.000 Kč (byt 1 + 1)

 

Usnesením č. 82/2011

schvaluje :

rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu

Usnesením č. 83/2011

schvaluje :

Darovací smlouvu mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ –

 00252557 a Danielem Táborským, Biskupcova 85, Praha 3 – darování obrazů „Vožická krajina“

 a „Zrcadlení“

 

Usnesením č. 84/2011

schvaluje :

Darovací smlouvu mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ –

 00252557 a Mgr. Janou Bubákovou, Koněvova 58, 130 00 Praha 3 – darování obrazů „Cesta

 k Mladé Vožici“

 

Usnesením č. 85/2011

schvaluje :

Smlouvu o výpůjčce mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím organizace hospodařící se svěřeným majetkem : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ – 709 71 641 – zapůjčení části pozemku parc. č. v KN 899/2 (lesní pozemek) o výměře cca 80 m2 v k. ú. Janov u Mladé Vožice  

 

 

Usnesením č. 86/2011

schvaluje :

záměr zveřejnit darovat část pozemku parc. č. v KN 899/1 (lesní pozemek) v k. ú. Janov u

Mladé Vožice o výměře 40 m2

 

Usnesením č. 87/2011

schvaluje :

Stanovení způsobu odepisování majetku města Mladá Vožice v souladu s Českým účetním

standardem č. 708 – rovnoměrný způsob odepisování

 

V Mladé Vožici dne 7. listopadu 2011

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý

 

 

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice