.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 23. 06. 2011 (2465 přečtení)U S N E S E N Í
 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 13. 6. 2011 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 21/2011
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 22/2011
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice – uskutečné kontroly Městského úřadu Mladá Vožice a města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 23/2011
bere na vědomí :
Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 7. června 2011
 
Usnesením č. 24/2011
schvaluje :
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2010 s výrokem „bez výhrad“
 
Usnesením č. 25/2011
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1082/11 (orná půda) o výměře 842 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice Ing. Simoně Jordánkové, Vyšetice 29, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 416 790,- Kč (náklady spojené s prodejem pozemku hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti hradí kupující) 
 
Usnesením č. 26/2011
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 392/14 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 256 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice odděleného dle GP č. 180-293/2010 ze dne 7.3.2011 Petře Kavkové, Blanice 25, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 25 620,- Kč (náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující, daň z převodu nemovitosti hradí prodávající ) 
 
 Usnesením č. 27/2011
schvaluje :
darování pozemku parc. č. v KN 1049/12 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 452 m2odděleného na základě Geometrického pánu č. 92-57/2010 ze dne 10.9.2010 z pozemkové parcely č. 1049/1 pro obec Mladá Vožice a katastrální území Stará Vožice Jihočeskému kraji, IČ 70890650, U Zimního Stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 
 
 
Usnesením č. 28/2011
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 umožňujícímu využití pozemků parc. č. PK 1081, PK 1091 a PK 847/1 (díl 2) v k. ú. Stará Vožice obci Mladá Vožice pro účely uložení a provozování přípojky na veřejný rozvod el. energie, a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na tyto nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstruce a odstranění této přípojky. Rozsah věcného břemena je vyznačen v Geometrickém plánu č. 94-89/2010 ze dne 27.10.2010 č. 413 zhotoveném GBS Praha s.r.o., Rychnovská 408, 199 00 Praha 9-Letňany10.2010, a to za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč + aktuální sazba DPH.  
 
Usnesením č. 29/2011
neschvaluje :
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 449/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 21 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice 
 
Usnesením č. 30/2011
schvaluje :
a)      zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 1049/9 (zahrada) o výměře 141 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladé Vožice.
b)      zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 1049/1 díl b) o výměře 1 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladé Vožice.( dle přiloženého GP č. 762-235-75 ze dne 1. 11. 1988 )
 
Usnesením č. 31/2011
schvaluje : 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Stanislavem Píglem, Stará Vožice 11, 391 43 Mladá Vožice (budoucí prodávající) a Městem Mladá Vožice (budoucí kupující) na pozemek parc. č. v PK 24 o výměře 3399 m2v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice za kupní cenu 84 975,- Kč (t.j. 25 Kč/1 m2) za účelem stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“.
 
 Usnesením č. 32/2011
schvaluje :
a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkem a Marcelou Hervířovými, Stará Vožice 35, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemek parc. č. v KN 50 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
b) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Romanou Mrázkovou, Stará Vožice 15, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemky parc. č. v KN 36 a v PK 36 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Anežkou Kazdovou, Stará Vožice 21, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemky parc. č. v KN 36 a v PK 28 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Kateřinou Brázovou,   Stará Vožice 54, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemek parc. č. v PK 34 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
e) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jiřím Brychtou, Stará Vožice 12, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemek parc. č. v PK 33 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
f) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ing. Zdeňkem Kazdou, Zimmlerova 2887/39, 700 30 Ostrava (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemek parc. č. v PK 26 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
g) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Miladou Lamačovou, Stará Vožice 13, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá Vožice (oprávněný) pro pozemek parc. č. v PK 25 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
h) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlem Jůzou, Stará Vožice   , 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá vožice /oprávněný) pro id. ½ pozemku parc. č. v PK 27 díl 1 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma 
ch) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ludmilou Jůzovou, Stará Vožice   , 391 43 Mladá Vožice (povinný) a Městem Mladá vožice /oprávněný) pro id. ½ pozemku parc. č. v PK 27 díl 1 v k. ú. Stará Vožice na zřízení stavby „Stará Vožice – kanalizace a ČOV“ v rozsahu stanoveném přiloženou situací a následně schválenou PD stavby a ochranného pásma o šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, a to úplatně za 5 Kč/m2 ochranného pásma
 
Usnesením č. 33/2011
schvaluje : 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Mladá Vožice (zavázaná strana) a E.ON Distribuce, a.s., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gersstnera 2151/6, 370 49 České Budějovicek (oprávněná strana) k pozemkům v obci Mladá Vožice:
1) parc. č. v KN 1195 v k.ú. Mladá Vožice za jednorázovou náhradu 1 400,- Kč
2) parc. č. PK 450 v k. ú. Mladá Vožice za jednorázovou náhradu 2000,- Kč
3) parc. č. PK 894/1 v k. ú. Janov u Mladé Vožice za jednorázovou náhradu 79 400,- Kč
4) parc. č. v KN 959 v k. ú. Janov u Mladé Vožice za jednorázovou náhradu 16 700,- Kč
5) parc. č. v PK 968/1 v k. ú. Janov u Mladé Vožice za jednorázovou náhradu 500,- Kč
6) parc. č. v KN 1003 v k. ú. Janov u Mladé Vožice za jednorázovou náhradu 3 000,- Kč
7) parc. č. v PK 1048 v k. ú. Janov u Mladé Vožice za jednorázovou náhradu 600,- Kč
za účelem zřízení stavby : „VTL propoj Šebířov – Pacov, I. etapa Šebířov - Lukavec “ a jejího ochranného pásma, který je vymezen pruhem šířky 4 m na každou stranu od líce potrubí VTL plynovodu a délky potrubí na uvedených pozemcích Jednorázová náhrada je splatná do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené s vyhotovením budoucí smlouvy a jejím vkladem do KN nese oprávněná strana.
 
 Usnesení č. 34/2011
schvaluje : 
smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněnou Petrou Šoltésovou, Jana Koziny 1493/30, 415 01 Teplice 1 ve věci přístupu za účelem údržby, oprav a revizí přípojky plynu na pozemku parc. č. v KN 1069/32 v k.ú. Mladá Vožice, jak je stanoveno geometrickým plánem GK-Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor č. 1005/2011 ze dne 29.3.2011 pod č. 504/2011, a to bezúplatně
 
Usnesení č. 35/2011
schvaluje : 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněnými manželi Tomášem a Monikou Voříškovými, Krchova Lomná ev. č. 61, 391 43 Mladá Vožice ve věci zřízení a provozování kanalizačního potrubí z domovní ČOV vedeného přes pozemky parc. č. v KN 673/1 a 671/1 v k. ú. Krchova Lomná, a to bezúplatně
 
Usnesením č. 36/2011
schvaluje:
záměr zveřejnit prodej domu v ulici V. Vaniše čp. 282 umístěného na pozemku parc. č. st. 311 o výměře 353m2 a přilehlého pozemku parc. č. 50/2 o výměře 728 m2obálkovou metodou
 
Usnesením č. 37/2011
schvaluje:
záměr zveřejnit prodat byt. č.18 v Táborské ulici čp. 574 obálkovou metodou s minimální cenou 500.000 Kč (byt 3 + 1)
 
Usnesením č. 38/2011
schvaluje:
záměr zveřejnit prodat byt č. 16 v Táborské ulici čp. 574 obálkovou metodou s minimální cenou 250.000 Kč (byt 1 + 1)
 
Usnesením č. 39/2011
schvaluje:
koupi membránového čerpadla na čerpání nebezpečných, agresívních nebo toxických látek dle žádost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Tábor (cca 40.000 Kč)
 
Usnesením č. 40/2011
schvaluje :
a)      přijetí daru od Sdružení občanů Mladovožicka na Záchranu kulturní památky Kaple Panny Marie, IČ – 600 63 220 ve výši 150.000 Kč, jenž bude použit jako spoluúčast k dotaci z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím Obíc s rozšířenou působností na akci „Oprava kamenné zdi, vnitřní omítky a vnitřní vybavení Kaple Nanebevzetí Panny Marie“
b)      přijetí daru od firmy COMPAG Votice s. r. o., Kaplířova 789, 259 01 Votice, IČ – 475 42 080 ve výši 25.000 Kč, jenž bude použit na vydání 2. dílu publikace „Staré Vožické domy a domky“
 
 
 
Usnesením č. 41/2011
schvaluje:
rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu
 
Usnesením č. 42/2011
schvaluje:
návrh rozpočtu Mikroregionu Venkova pro rok 2011 :
-          příjmy – 196.000 Kč
-          výdaje – 196.000 Kč
 
Usnesením č. 43/2011
schvaluje :
Závěrečný účet Mikroregionu Venkov s výrokem „bez výhrad“
 
Usnesením č. 44/2011
konstatuje:
distancování se od výroků uvedených v Odvolání STAVEBNÍK – stavební bytové družstvo, Wassermanova 1038, 152 00 Praha 5 proti Rozhodnutí č. j. METAB 20353/2011/OR/Bil ve věci stanovení podmínek, za kterých je možné připravovat obnovu objektu zámecké zahrady v Mladé Vožici
V Mladé Vožici dne 13. června 2011
 
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice