.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 18. 03. 2011 (2666 přečtení)

 U S N E S E N Í
 
ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 14. 3. 2011 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 1/2011
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 2/2011
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice – uskutečné kontroly Městského úřadu Mladá Vožice a příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Mladá Vožice
 
Usnesením č. 3/2011
bere na vědomí :
Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 8. března 2011
 
Usnesením č. 4/2011
schvaluje :
realizaci investičních akcí a jejich následné zařazení do rozpočtu města Mladá Vožice
-         Rekonstrukce Husova náměstí Mladá Vožice, projektové práce
-         Dětské hřiště ve Sluneční a v Doudlebské ulici (podaná žádost o dotaci)
-         Parkoviště před Zdravotním střediskem Mladá Vožice, projektové práce
-         Parkovišttě před Zdravotním střediskem Mladá Vožice, realizace akce
-         Oprava návesního rybníka Radvánov
-         Rekonstrukce komunikace Janov – Dolní Kouty (podaná žádost o dotaci)
-         Rekonstrukce kapličky Krchova Lomná (podaná žádost o dotaci)
 
Usnesením č. 5/2011
schvaluje :
schvaluje financování projektu „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Mladé Vožici“ v případě podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad úvěrem ve výši 6,1 mil Kč
 
Usnesením č. 6/2011
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a Vladislavem Brázdou, narozeným 2.9.1985, Oty Bubeníčka 421, 391 43 Mladá Vožice (kupující) na pozemek parc. č. v KN 1082/13 orná půda o výměře 827 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice za smluvní kupní cenu 409 365,- Kč. Daň z převodu nemovitosti a správní poplatek na vklad do KN hradí kupující.
 
 
 
Usnesením č. 7/2011
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi městem Mladá Vožice (budoucí oprávněný) a HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor (budoucí povinný) – přístupu na část pozemku parc. č. v KN 1236 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha o výměře 1917 m2v k. ú. a obci Mladá Vožice dle přiložené přílohy „Situace - 1. Úsek, ulice : K Lomu, Majora Boháče, Obětí nacismu“ (zeleně vybarveno), a to za účelem vedení, oprav a úprav či jiné údržby místní komunikace. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně jednorázovou platbou 1,- Kč. 
 
Usnesením č. 8/2011
schvaluje :
Smlouvu o vstupu na pozemek a umístění stavby č. 468/2011 – SML mezi mestěm Mladá Vožice (oprávněný) a Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ – 708 89 953 – souhlas s vedením, opravou a úpravou komuniakce na pozemku parc. č. 1237
 
 
Usnesením č. 9/2001
projednalo a schvaluje :
bezúplatný převod pozemků p.č. 884, 885, 904/2, 908/1 a 909 v k.ú. Noskov, p. č. 1167/2, 1226/6, 1266/5 a 1266/6 v k.ú. Mladá Vožice, p.č. 1121/1 v k.ú. Janov u Mladé Vožice a p.č. 394 v k.ú. Blanice u Mladé Vožice z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mladá Vožice. Město Mladá Vožice se zavazuje o předmětné nemovitosti řádně pečovat a užívat je jako veřejně přístupné účelové komunikace. Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány, přenechny ke komerčním účelům třetím osobám, ani nebudou prodány, darovány či jinak zcizeny a nebudou použity jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. V případě, že Město Mladá Vožice převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny , kterou Město Mladá Vožice převodem na třetí osobu získalo. V případě, že Město Mladá Vožice nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, přenechá je ke komerčním účelům třetím osobám, použije je jako předmět zástavy, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny , kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
  
Usnesením č. 10/2011
schvaluje:
zveřejnění záměru darovat pozemek parc. č. v KN 1049/12 (ostatní plocha-silnice) o výměře
452 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 92-57/2010 ze dne 10.9.2010 z pozemkové parcely KN č. 1049/1 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice.  
 
 
 
Usnesením č. 11/2011
neschvaluje :
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 1206/3 o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Mladá Vožice.  
 
Usnesením č. 12/2011
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN1174/1 a KN 1178 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Mladá Vožice kabel NN, p. Jelínek“ na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 995-1525/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor dne 6.12.2010 pod č. 1898/10, a to za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.    
 
Usnesením č. 13/2011
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 887 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Noskov – kabel NN, p. Pešková“ na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 9156-1223/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor dne 6.10.2010 pod č. 2043/2010, a to za jednorázovou úplatu 2 500,- Kč bez DPH.  
  
Usnesením č. 14/2011
schvaluje :
prodej bytu č. 10 v Táborské ulici čp. 574 Romanovi a Janě Valtrovým, V.Vaniše 234, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 305.000 Kč a kupní cenou pohledávky k bytu č. 10 v Táborské ulici čp. 574
 
Usnesením č. 15/2011
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu     
 
Usnesením č. 16/2011
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Usnesením č. 17/2011
konstatuje :
preferování zařazení oprav a údržby průtahu města Mladá Vožice před vybudováním obchvatu města Mladá Vožice do dopravní koncepce Jihočeského kraje
 
Usnesením č. 18/2011
schvaluje :
žádost pana Romana Prucka, Chocov 6, 391 43 Mladá Vožice, o změnu splátkového kalendáře k bytu v Doudlebské ulici pokud bude doplacena dlužná částka dle platného splátkového kalendáře (do 30. 6. 2011)
 
Usnesením č. 19/2011
a) bere na vědomí :
Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2010
 
b) ukládá
vedení města Mladá Vožice učinit kroky k optimalizaci nákladů spojených s provozováním vodohospodářské infrastruktury ve městě Mladá Vožice
 
Usnesením č. 20/2011
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 24/3, 1212 v k. ú. Mladá Vožice a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Mladá Vožice – kabel NN, p.Hojdar“ na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 1001- 189/2011 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor dne 14. 2. 2011 pod č. 271/2011, a to za jednorázovou úplatu 1.560,- Kč bez DPH.
 
V Mladé Vožici dne 14. března 2011
 
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice