.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 15. 10. 2010 (1556 přečtení)U S N E S E N Í
 
z 27. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 11. 100. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 68/2010
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 26. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 69/2010
a) schvaluje :
realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace V Suchdolci“ dle nabídky firmy Chališ s. r. o. Tábor, Kpt. Jaroše 575/188, 390 03 Klokoty, IČ – 42360412, – 4.047.701 Kč + 50.000 Kč včetně DPH na výkon technického dozoru investora na akci  
b) schvaluje:
Smlovu o dílo č. 15/2010 mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Chališ s. r. o. Tábor, Kpt. Jaroše 575/188, 390 03 Klokoty, IČ – 42360412, – 4.047.701 Kč
 
Usnesením č. 70/2010
schvaluje :
žádost Farnosti Mladá Vožice o finanční příspěvek na dofinancování opravy Fary v Mladé Vožici – 57.000 Kč
 
Usnesením č. 71/2010
schvaluje
schvaluje prodej pozemku parc. č. v KN 1082/15 (orná půda) o výměře 984 m2 (dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20.4.2009 č. 137/2009) v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Ing. Janě a Liborovi Vnoučkovým, Doudlebská 638, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 487 080,- Kč (náklady spojené s prodejem pozemku hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti  a návrh na vklad do KN hradí kupující) 
 
Usnesením č. 72/2010
schvaluje :
schvaluje prodej pozemku parc. č. v KN 1072/117 (zahrada) o výměře 790 m2 (dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20.4.2009 č. 137/2009) v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Martinovi Gröhlingovi, trvale bytem Dubějovice 34, 257 63 Trhový Štěpánov a Magdě Gröhlingové, trvale bytem 391 18 Choustník 103 za kupní cenu 391 050,- Kč (náklady spojené s prodejem pozemku hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN hradí kupující) 
 
Usnesením č. 73/2010
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. v KN 5 (trvalý travní porost)  a parc. č. v KN 1153/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace) oba v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice zastavěných stavbou vodního díla „OPŠ Koutecký potok“ realizovanou Zemědělskou vodohospodářskou správou se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno.Výměry částí pozemků budou zjištěny po dokončení stavby vodního díla na základě zaměření stavby geometrickým plánem.
 
Usnesení č. 74/2010
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 1257 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Mladá Vožice přípojka NN p. Vandrove“ na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 985-1021/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 2.9.2010 pod č. 1746/10, a to za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.   
 
 
Usnesení č. 75/2010
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu   
 
 
 
 
 
V Mladé Vožici dne 11. října  2010
 
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý
 
 
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice