.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 10. 09. 2010 (1901 přečtení) 

U S N E S E N Í
 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 6. 9. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 49/2010
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 50/2010
a) schvaluje :
přijetí úvěru dle nabídky Československé obchodní banky a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, pobočka Tábor, Nám. Františka Křižíka 348, 390 01 Tábor    
b) schvaluje:
Úvěrovou smlouvu mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Československou obchodní bankou a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, pobočka Tábor, Nám. Františka Křižíka 348, 390 01 Tábor včetně navrženého zajištění
c) schvaluje:
výjímku ze Směrnice č. 4/2009 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru dodavatele akce „Výtah ve Zdravotním středisku v Mladé Vožici“
d) schvaluje:
realizaci akce „Výtah ve zdravotním středisku v Mladé Vožici“ dle nabídky firmy Hora s. r. o. – 1.255.605 Kč včetně DPH
 
Usnesením č. 51/2010
schvaluje :
návrh kupních smluv pro prodej stavebních pozemků v lokalitě „Obytný soubor Nad Pohdradským rybníkem“
 
Usnesení č. 52/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1082/16 (orná půda) o výměře 910 m2 (dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20.4.2009 č. 137/2009) v k. ú. a obci Mladá Vožice Petru Bílkovi, Nedvězská 3336/2, 100 00 Praha 10 za kupní cenu 450 450,- Kč (náklady spojené s prodejem pozemku hradí prodávající,  daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN hradí kupující) 
 
Usnesení č. 53/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1072/113 (zahrada) o výměře 850 m2 (dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20.4.2009 č. 137/2009) v k. ú. a obci Mladá Vožice Janě Myslivcové, Četaře Duška 326, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 420 750,- Kč (znalecký posudek a sepsání kupní smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN hradí kupující) 
 
 
Usnesení č. 54/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1082/9 (orná půda) o výměře 822 m2 (dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20.4.2009 č. 137/2009) v k. ú. a obci Mladá Vožice Romanovi a Veronice Neufusovým, 17. Listopadu 549, 391 43 Mladá Vožice za kupní cenu 406 890,- Kč (znalecký posudek a sepsání kupní smlouvy hradí prodávající, daň z převodu nemovitosti a návrh na vklad do KN hradí kupující) 
 
Usnesením č. 55/2010  
schvaluje :
prodej pozemků parc. č. v KN 4/1 (trvalý travní porost)o výměře 856 m2 a 4/3 (trvalýtravní porost) o výměře 391 m2 dle GP č. 132-13/2010 ze dne 29.6.2010 č. 249/2010 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o., a pozemku parc. č. v KN 1119 (ostatníplocha-ostatní komunikace) o výměře 131 m2, všechny v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice za kupní cenu 54 450 Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje Františku Pistulkovi (nar. 1977), Janov 5, 391 43 Mladá Vožice (veškeré náklady spojené s kupní smlouvou hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti). 
 
Usnesením č. 56/2010
schvaluje :
prodej pozemků parc. č. v KN 4 díly „c+e“ o výměře 75 m2, 234/2 díl „a“ o výměře 73 m2, 234/24 díl „b“ o výměře 100 m2, všechny v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice dle GP č. 152-3/2010 ze dne 27.7.2010 č. 272/2010 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. za kupní cenu 36 660 Kč dle znaleckého posudku Jiřího Bašty a pravidel prodeje Mgr. Zlatici Petrů, Chýnovská 486, 391 56 Tábor-Měšice (veškeré náklady spojené s kupní smlouvou hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti).
 
Usnesením č. 57/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 895/5 (zahrada) o výměře 69 m2v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice za kupní cenu 4 140 Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje manželům Jaroslavu a Štěpánce Švárovým, Noskov 17, 391 43 Mladá Vožice  (veškeré náklady spojené s kupní smlouvou hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti).  
 
Usnesením č. 58/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 270/3 (zahrada) o výměře 451 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice dle GP č. 977-157/2010 ze dne 11.8.2010 č. 308/2010 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o. za kupní cenu 64 335 Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje Václavu Marešovi, Pod Baštou 33, 391 43 Mladá Vožice (veškeré náklady spojené s kupní smlouvou hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti).   
 
Usnesením č. 59/2010
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. v KN 743/10 (TTP) o výměře 290 m2, 743/12 (ostatní plocha) o výměře 17 m2, 743/4 (zahrada) o výměře 605 m2v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice
   
 
Usnesení č. 60/2010
schvaluje :
a) zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněnými Františkem Adámkem, Psohlavců 6, 147 00 Praha 4 a Marií Počinkovou, Psohlavců 4a, 147 00 Praha 4 umožňujícímu využití části pozemku parc. č. KN 743/1 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice pro umístění domovní studny a vodovodu a práva vstupu za účelem jejich údržby a oprav    
b) zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněnými Františkem Adámkem, Psohlavců 6, 147 00 Praha 4 a Marií Počinkovou, Psohlavců 4a, 147 00 Praha 4 umožňujícímu využití části pozemku parc. č. KN 743/3 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice pro chůzi a jízdu. Geometrický plán pro vyznačení věcných břemen vypracovala Geodetická kancelář Tábor s.r.o. pod č. 153-351/2009.
 
Usnesením č. 61/2010
schvaluje:
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 698, KN 745/2, PK 691, PK 692 v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Horní Kouty-kNN-p.Vesecká“ na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 130-278/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 10.5.2010 pod č. 90420/10, a to za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.
 
Usnesení č. 62/2010
schvaluje :
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 24/3 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění nového kabelového vedení NN (stavba „Mladá Vožice, kabel NN p. Hojdar“) na části zatíženého pozemku, a to za jednorázovou úplatu 1 560, Kč bez DPH
 
Usnesení č. 63/2010
schvaluje :
zveřejnění záměru budoucího prodeje části pozemků parc. č. v KN 5 (trvalý travní porost)  a parc. č. v KN 1153/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace) oba v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice zastavěných stavbou vodního díla „OPŠ Koutecký potok“ realizovanou Zemědělskou vodohospodářskou správou se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno.Výměry částí pozemků budou zjištěny po dokončení stavby vodního díla na základě zaměření stavby geometrickým plánem.
 
Usnesením č. 64/2010
schvaluje
přijetí daru – ideální poloviny pozemku parc. č. v PK-ZE 841 o výměře 605 m2 v k. ú. Ratibořice a obci Ratibořské Hory od manželů Ing. Josefa Krejčího a Heleny Krejčové, K Hájovně 941/19, 140 00 Praha –Kamýk (všechny náklady spojené s darovací smlouvou a jejím vkladem do KN hradí nabyvatel)
 
Usnesení č.  65/2010
schvaluje:
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč OS Polánka, Souhradí 456, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 265 73 971 na pořízení sněžného skútru na úpravu běžeckých stop na Polánce
 
 
 
Usnesení č. 66/2010
schvaluje :
poskytnutí provozního příspěvku :
- TJ Sokol Mladá Vožice         -          100.000 Kč
- CK Mladá Vožice                   -          20.000 Kč
- HC Mladá Vožice                   -          20.000 Kč
- JK Mladá Vožice                    -          20.000 Kč
- Kiwanis Club                        -          10.000 Kč    
 
 
Usnesením č. 67/2010
schvaluje :
Rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu doplněného na zastupitelstvu
 
 
 
V Mladé Vožici dne 6. září  2010
 
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                                                             Místostarosta Václav Slabý
 
 
 
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice