.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 01. 07. 2010 (1699 přečtení) 
U S N E S E N Í
 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 28. 6. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 33/2010
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 34/2010
schvaluje :
Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 21. 6. 2010  
 
Usnesením č. 35/2010
neschvaluje :
záměr výstavby Bioplynové stanice v Blanici u Mladé Vožice dle prezentace společnosti EURO-METHAN
 
Usnesením č. 36/2010  
schvaluje :
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2010 – bez výhrad
 
Usnesením č. 37/2010
schvaluje :
směnu pozemku parc.č. v KN st. 180/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 435 m2 ve vlastnictví EKOTOP spol. s. r.
 o., IČ 48582255, Jana Masaryka 348/40, 120 00 Praha 2 – Vinohrady za pozemek parc. č. v KN 1072/118 (zahrada) o výměře 1050 m2 (dle GP č. 953 – 79/2009 ze dne 20. 4. 2009) ve vlastnictví města Mladá Vožice IČ 00252557, oba v k. ú.
a obci Mladá Vožice  s tím, že dohodnuté ceny obou pozemků jsou stejné
 
Usnesením č. 38/2010
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a manželi Liborem a Ing. Janou Vnoučkovými (kupující), Doudlebská 638, 391 43 Mladá Vožice na pozemek parc. č. v KN 1082/15 (orná půda) o výměře 984 m2 v k. ú. a
oci Mladá Vožice dle GP č. 953-70/2009 ze dne 20. 4. 2009 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r. o. za smluvní kupní cenu 487.080 Kč  
 
Usnesením č. 39/2010
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Mladá Vožice (prodávající) a Janou Myslivcovou, Četaře Duška 326, 391 43 Mladá Vožice (kupující) na pozemek parc. č. v KN 1072/113 (zahrada) o výměře 850 m2v k. ú. a oci Mladá Vožice dle GP
č. 953-70/2009 ze dne 20. 4. 2009 vypracovaného Geodetickou kanceláří Tábor s.r. o. za smluvní kupní cenu 420.750 Kč 
 
Usnesením č. 40/2010
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 81 (orná půda) o výměře 68 m2v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a
obci Mladá Vožice
   
Usnesením č. 41/2010
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 449/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 30 m2v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice a část pozemku parc. č. v KN 449/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice o výměře cca 110 m2
 
Usnesení č. 42/2010
schvaluje :
zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. v KN 3/1 (trvalý travní porost) o výměře 994 m2 a pozemek parc. č. v KN 895/5 (zahrada) o výměře 30 m2 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 43/2010
schvaluje
smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi povinným městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a. s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. v KN 1174/1 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části zatížené nemovisti dle GP č. 972-399/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 17. 3. 2010 pod č. 494/10, a to za jednorázovou úplatu 1.400 Kč bez DPH
 
Usnesením č. 44/2010
schvaluje :
podání žádosti o koupi u Pozemkového fondu ČR a koupi pozemku parc. č. v KN 412/6 (orná půda) o výměře 121 m2 v k.
ú. Blanice u Mladé Vožice
 
Usnesení č.  45/2010
schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu
 
Usnesení č. 46/2010
schvaluje :
počet zastupitelů Zastupitelstva města Mladá Vožice pro volební období 2010 – 2014 na 15 zastupitelů   
 
Usnesením č. 47/2010
schvaluje:
Závěrečný účet DSMO Mikroregionu Venkov za rok 2009 – bez výhrad
 
Usnesením č. 48/2010
a) schvaluje:
výslednou kalkulace vodného a stočného za rok 2009
b) neschvaluje :
úhradu částky 49.177 Kč dle požadavku ČEVAK a. s.
 
V Mladé Vožici dne 28. června   2010
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý


Počet komentářů: 3 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice