.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 20. 05. 2010 (2388 přečtení) 

U S N E S E N Í
 
Z 24. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 17. 5. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 17/2010
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 18/2010
a) schvaluje :
aktualizaci pravidel prodeje stavebních pozemků v lokalitě „Obytný soubor Nad Podhradským rybníkem“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje :    
zveřejnit záměr prodat pozemky  v k. ú. a obci Mladá Vožicde dle GP č. 953/70/2009 ze dne 20. 4. 2009 zpracovaného Geodetickou kanceláří Tábor v lokalitě „Obytný soubor Nad Podhradským rybníkem“
 
1)          parc.č. v KN 1082/9   o  výměře 822 m2
2)          parc. č. v KN 1082/11 o výměře 842 m2
3)          parc. č. v KN 1082/12 o výměře 879 m2
4)          parc. č. v KN 1082/13 o výměře 827 m2
5)          parc. č. v KN 1082/14 o výměře 1400 m2
6)          parc. č. v KN 1082/15 o výměře 984 m2
7)          parc. č. v KN 1082/16 o výměře 910 m2
8)          parc. č. v KN 1082/17 o výměře 1380 m2
9)          parc. č. v KN 1082/18 o výměře 1484 m2
10)                      parc. č.v KN 1082/19 o výměře 1334 m2
11)                      parc.č.v KN 1082/20 o výměře 892 m2
12)                      parc.č.v   KN 1072/112 o výměře 835 m2
13)                      parc.č.v   KN 1072/113 o výměře 850 m2
14)                      parc.č.v   KN 1072/114 o výměře 900 m2
15)                      parc.č.v   KN 1072/115 o výměře 1358 m2
16)                      parc.č.v   KN 1072/116 o výměře 862 m2
17)                      parc.č.v   KN 1072/117 o výměře 790 m2
18)         parc. č. v KN   1072/119 o výměře 841 m2
 
 
 
c) schvaluje :
zveřejnit záměr směnit pozemek parc. č. v KN 1072/18 o výměře 1.050 m2 za pozemek parc. č. st. 180/1 o výměře 435 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice. Účastníci se dohodli, ze dohodnuté ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné.
 
Usnesením č. 19/2010  
a) bere na vědomí :
informace starosty města o průběhu investičních akcí města Mladá Vožice (Rekonstrukce chodníkové sitě na hřbitově v Mladé Vožici, Revitalizace ulice Táborská a rozšíření o parkovací místa, ČOV Mladá Vožice pro 2.750 EO, Zateplení městské polikliniky Mladá Vožice, Obytný soubor Nad Podhradským rybníkem)
b) bere na vědomí
sdělení firmy E + J CZECH, spol. s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – „Nesouhlas s výsledkem výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníkové sítě na hřbitově v Mladé Vožici“
c) schvaluje
platnost výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníkové sítě na hřbitově v Mladé Vožici“
 
Usnesením č. 20/2010
a) bere na vědomí :
sdělení o vzniku Občanského sdružení Čistá Blanice, Blanice 18, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 228004
b) bere na vědomí :  
informace starosty ohledně výstavby a provozu bioplynových stanic  
 
Usnesením č. 21/2010
schvaluje :
směnu pozemku parc. č. v KN st. 1291/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m2ve vlastnictví Loudin & spol. s r.o.za pozemek parc. č. v KN 1174/23 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 248 m2 ve vlastnictví Města Mladá Vožice, oba v k. ú. a obci Mladá Vožice.
Účastníci se dohodli, ze dohodnuté ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné.
 
Usnesením č. 22/2010
schvaluje:
prodej pozemku parc. č. v KN st. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 86 m2 v k. ú Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice za kupní cenu 12 060,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Bohumíra Fialy a pravidel prodeje Martinu Hajnovi, Děčínská 3214, 272 01 Kladno (veškeré náklady spojené s koupí a vkladem do KN hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
   
Usnesením č. 23/2010
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 4 (vodní plocha-rybník) o výměře cca 100 m2v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice. 
 
Usnesením č. 24/2010
a) neschvaluje :
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 295/1 (lesní pozemek) v k. ú. a obci Mladá Vožice
b) schaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku 295/12 (ostatní plocha-neplodná půda) v k. ú. a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 25/2010
schvaluje :
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 392/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice
 
Usnesení č. 26/2010
schvaluje :
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. v KN 270/3 (zahrada) o výměře cca 500 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice  
 
Usnesení č. 27/2010
a) neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat části pozemku parc. č. v KN 195/1 o výměře 5.065 m 2 v k. ú. Noskov
b) neschvaluje :
zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. v KN 195/1 za pozemky parc. č. v KN 188/1 a 188/2 o celkové výměře 5.065 m2 v k. ú. Noskov 
 
Usnesení č. 28/2010
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN 1174/1, 1174/21, 1174/22 a 1174/25 v katastrálním území Mladá Vožice (stavba „Mladá Vožice, přeložka kNN SÚS, č. SB-7107-001“) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a betonového sloupu na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 965-121/2009 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 13.11.2009 pod č. 1991/09, a to bezúplatně  
 
Usnesením č.  29/2010
schvaluje:
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemku parc. č. KN 917/2 v katastrálním území Noskov (stavba „Noskov, kNN, p. Čuta) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 154-1734/2009 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 16.2.2010 pod č. 310/10, a to za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH 
 
 
Usnesením č. 30/2010
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN 74/14 a KN 1193 v katastrálním území Mladá Vožice (stavba „Madá Vožice VN-Okruh“) pro účely umístění venkovního vedení VN a zemního kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti dle geometrického plánu č. 971-300/2010 zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor ze dne 3.3.2010 pod č. 400/2010, a to za jednorázovou úplatu 2100,- Kč bez DPH
 
Usnesením č. 31/2010
schvaluje:
bezúplatný převod části pozemku parc. č. v KN 58/1 (orná půda) v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice určenou Územním plánem Mladá Vožice k zástavbě novou bytovou výstavbou (BV-N) od Pozemkového fondu ČR na Město Mladá Vožice. Město Mladá Vožice zajistí geometrické oddělení této části pozemku.
 
 
Usnesením č. 32/2010
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu
 
 
 
 
V Mladé Vožici dne 17. května  2010
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý
 
 
 
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice