.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 21. 12. 2009 (2109 přečtení)U S N E S E N Í
 
Z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 14. 12. 2009 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
 
Usnesením č. 66/2009
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 67/2009
schvaluje :
Protokol z jednání Finančního výboru Zatupitelstva města Mladá Vožice ze dne 30. 11. 2009    
 
Usnesením č. 68/2009   
schvaluje :
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Usnesením č. 69/2009
schvaluje :
výši vodného a stočného pro 2010 následovně:
vodné              -          21,29
stočné              -          16,22
Ceny jsou uvedeny bez DPH
 
Usnesením č. 70/2009
a) schvaluje :
žádost Římskokatolické farnosti Mladá Vožice, Morávkovo náměstí 21, 391 43 Mladá Vožice - finanční příspěvek ve výši 70.000 Kč na opravu fasády fary v Mladé Vožici
b) neschvaluje :
žádost Občanského sdružení Polánka, Souhradí 456, 391 43 Mladá Vožice – finanční příspěvek na úpravu lyžařských stop na Polánce (je vyřešeno příspěvkem z DSMO Mikroregion Venkov)
c) neschvaluje :
zařazení akce „Cvičná kuchyňka v ZŠ Mladá Vožice (250.000 Kč) mezi investiční akce města Mladá Vožice na rok 2010
d) schvaluje :
zařazení spluúčasti města Mladá Vožice k dotaci z OP ŽP na akci „ČOV Mladá Vožice pro 2.750 EO“ 3.500 tis Kč
e) schvaluje :
zařazení akce „Revitalizace ulice Táborská, rozšíření o parkovací místa „Rekonstrukce místní komunikace Pavlov“ 4 .009 tis Kč (včetně DPH a TDI)  
f) schvaluje :
rozpočet města Mladá Vožice pro rok 2010 dle předložených materiálů doplněných na jednání 22. Zastupitelstva města Mladá Vožice jako přebytkový. Zastupitelstvo doplňuje o příspvek Farnosti Mladá Vožice - 70.000 Kč, neinvestiční výdaje činí 30.256,8 tis. Kč.  
příjmy                          -              45.830 tis. Kč
výdaje                          -          41.587,3  tis. Kč  - součástí výdajů je soc. fond v částce 200 tis.Kč a rezerva pro rozpočtová      opatření 3.821,54 tis. Kč
financování                -         -4 .242,66 tis. Kč   (zařazeno 3.500  tis. Kč z výsledku předch. let )
g) schvaluje:
závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010 dle příloh:
- příspěvek MŠ Mladá Vožice v částce 1.457,88 tis. Kč, z  toho 142.880 Kč činí odpisy
- příspěvek ZŠ Mladá Vožice v částce 2.282,44 tis. Kč, z toho 254640 Kč činí odpisy
 
Usnesením č. 71/2009
schvaluje:
delegování pravomocí v provádění rozpočtových opatření delegovanou mu v § 102 (2) zák. 128/2000 Sb., do 31. 12. 2009 zcela na Radu města Mladá Vožice s výjímkou financování
   
Usnesením č. 72/2009
schvaluje:
směnu a prodej v k. ú. a obci Mladá Vožice:
a)      části pozemk v PK 668 o výměře 24 m2 (nově v KN 668/2) a část o výměře 10 m2 (nově v KN st. 1313/2)
b)      část z pozemku v PK o výměře 2 m2 (nově v KN 668/2)
c)      část pozemku v PK 667 o vůměře 1 m2 (nvě v KN 668/2 a část o výměře 101 m2 v KN 1208/4
d)      část z pozemku v PK 1208/1 díl 1) o výměře 12 m2 (nově v KN 718/12) a část o výměře 101 m2 (nově v KN 1208/4)
kdy město Mladá Vožice prodává pozemky parc. č. v KN 668/2, 718/2, 1208/4 a st. 1313/2, vše dle GP č. 905-572/2007 ze dne 13. 5. 2009 celkem 247 m2 RWE Transgas NET s. r. o a od něj kupuje pozemek parc. č. 718/11 o výměře 151 m2
 
Usnesením č. 73/2009
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 740/2 (zahrada) o výměře 35 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří a obci Mladá Vožice dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje panu Mgr. Dominiku Maršíkovi, Ústecká 527, 560 02 Česká Třebová za kupní cenu 1.299 Kč
(veškeré náklady spojené s koupí a vkladem do KN hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 74/2009
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1119/105 (zahrada) o výměře 404 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje panu Miroslavu Břicháčovi, Janovská 399, 391 43 Mladá Vožice, za kupní cenu 75.300 Kč
(veškeré náklady spojené s koupí a vkladem do KN hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 75/2009
schvaluje:
prodej pozemku parc. č. v KN 180 o výměře 514 m2 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje Mgr. Daně Hronové, Záhoří 21, 257 86 Miličín, za kupní cenu 6.330 Kč
(veškeré náklady spojené s koupí a vkladem do KN hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 76/2009
neschvaluje:
záměr zveřejnit prodat pozemek parc. č. v KN 195/4 (orná půda) o výměře 2.291 m2 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 77/2009
schvaluje :
Smlouvu o zřízení prava odpovídající věcnému břemenu mezi povinným městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s.umožňujícímu využití pozemků parc. č. v KN 4/1, 22/1, 1153/2 a 1153/3 v k. ú. Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění venkovního kabelového vedení NN a podpěrných sloupů dle GP č. 127-691/2009 ze dne 13. 10. 2009 zhotoveného fimrou GK Ing. Dvořáček Tábor, který dne 27. 10. 2009 odsouhlasil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, KP Tábor, a to bezúplatně
 
Usnesením č. 78/2009
schvaluje :
bezúplatný převod pozemků parc. č. v KN 859/14 o výměře 339 m2, 859/19 o výměře 161 m2 a 1023/5 o výměře 1.613 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice od Pozemkového fondu ČR, IČ – 45797072 na město Mladá Vožice – IČ – 00252557
 
Usnesením č. 79/2009
schvaluje :
Smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu mezi budoucím povinným městem Mladá Vožice a budoucím oprávněným Milanem Fortelkou, Chocov 7, 391 43 Mladá Vožice spočívající v právu umožňujícímu využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování kanalizačního potrubí pro odvod vyčištěné vody z domovní ČOV na části zatíženého pozemku parc. č. 716/1 v k. ú. Noskov, a to bezúplatně
 
 
Usnesením č. 80/2009
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu  
 
Usnesením č. 81/2009
schvaluje :
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád obce
 
Usnesením č. 82/2009
schvaluje :
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 
Usnesením č. 83/2009
schvaluje :
Obecně závaznou vyhlášku 4/2009 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniklých na území obce, autovraků a sytému nákládání se stavebním odpadem
 
 
V Mladé Vožici dne 14. prosince  2009
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice