.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 23. 10. 2009 (2429 přečtení)U S N E S E N Í
 
Z 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 19. 10. 2009 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
 
Usnesením č. 51/2009
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 52/2009
schvaluje :
Protokol z jednání Finančního výboru Zatupitelstva města Mladá Vožice ze dne 14. 10. 2009    
 
Usnesením č. 53/2009   
  • vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst.5c zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, územní plán Mladá Vožice. Územní plán je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení  
            § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
            předpisů.
 
  • Nabytím účinnosti „územního plánu Mladá Vožice“ pozbývá platnosti stávající „územní plán sídelního útvaru Mladá Vožice“ ve všech jeho změnách.
 
  • Zastupitelstvo města rozhodlo o následujících námitkách podaných k návrhu územního plánu :
 
Ke dni  veřejného projednání 3.9.2009, byly písemně podány dvě námitky.
Dále byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů týkající se uplatněných námitek :
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
                                                       ochrana ZPF (dále jen ZPF),
                                                       ochrana krajiny a přírody (dále jen KaP)
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny (dále jen OŽP)
                                    odbor dopravy (dále jen OD)
 
  1. námitka   KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., Mladá Vožice 620,
podaná dne 14.8.2009 u pořizovatele územního plánu požaduje zařazení parc.č. PK 349/3 a 349/4 v k.ú.Mladá Vožice do zastavitelného území pro rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.
V úvodním návrhu ÚP (před projednáváním) je tato plocha určena jako nezastavěné území, stávající stav - plochy zemědělské – trvalý travní porost. Plocha je částečně dotčena EVL-Vlašimská Blanice, prochází přes ní vedení VN 22 kV a návrh vedení VTL plynovodu Šebířov-Lukavec (tato trasa je v ÚP určena jako veřejně prospěšná stavba).
Stanoviska dotčených orgánů k námitce :
ZPF – souhlasí s požadavkem, nemá námitky (jedná se o pouze průměrně kvalitní půdy, plocha navazuje na stávající průmyslový areál)
KaP – záměr nemá vliv na území EVL CZ 0213009 (viz stanovisko z 29.5.2009), souhlasí s požadavkem
OŽP – kompetentní k vyhlášení a vymezení EVL je krajský úřad
OD – obecné stanovisko k pozemním komunikacím, netýká se námitky.
 
Závěr : námitce se vyhovuje
 
  1. námitka PhDr.Paloušová Alena, Všehrdova 449/14, 118 00 Praha 1,
podaná 1.9.2009, navazuje na dopis ze dne 21.1.2009 (mimo termíny projednávání ÚP), který byl zaslán Stavebnímu úřadu Mladá Vožice a kterým bylo požadováno zařazení (PK) parc.č.659 k.ú.Janov u Mladé Vožice a parc.č.225/1 a 225/3 k.ú.Radvanov u Ml.Vožice mezi „pozemky stavebně využitelné“.
Námitka z 1.9.2009 upravuje požadavky dopisu z 21.1.2009 následně :
-         (PK) parc.č.659 k.ú.Janov u Mladé Vožice ponechat původní využití (technicky problematická zástavba)
-         parc.č.225/1 (popř. i 225/3) k.ú.Radvanov u Ml.Vožice určit pro budoucí stavbu vesnické usedlosti. Námitka upozorňuje na neoprávněnou stavbu na tomto pozemku – komunikaci, která sloužila JZD za zkratku a nesouhlasí s jejím vyznačením v ÚP.
 
Nová zastavitelná plocha pro bydlení venkovské byla vymezena v souladu s požadavkem kap. „j“ zadání (str. 15) na severním okraji sídla Horní Kouty, v těsné vazbě na zastavěné území, při stávající komunikaci spojující Horní kouty a severněji položené sídlo Dolní Kouty. Plocha zahrnuje parc. KN č. 677/2 a část č. 620 a 611. Lokalita je pro zástavbu relativně vhodná, jde o západní svah na bonitně podprůměrných půdách. Rozšíření zástavby je navrženo logicky liniovým uspořádáním podél komunikace.
 
Požadavek zástavby parc. KN č. 225/1 zpracovatel nezohlednil z následujících důvodů:
 
-        Je zde veden lokální biokoridor LBK 3-8 Koutecký potok I, který je vázaný na zmíněnou vodoteč; biokoridor je skladebnou součástí ÚSES, která je tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Dotčená plocha má tedy nesporný význam přírodní.
 
-        Vodní toky a údolní nivy jsou VKP ze zákona; zákon 114/1992 o ochraně přírody v §3 definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Dotčená plocha tyto předpoklady nepochybně naplňuje.
 
-        Potoční niva zde plní významnou kompoziční roli krajinného prvku prostupujícího sídlo; tyto nivní přírodě blízké plochy harmonizují postavení sídla v krajině, představují charakteristický rys sídel položených na tocích ve vyšších polohách správního území (srov. Krchova Lomná, Dolní Kouty). Jde o přírodně kulturní hodnotu území představující genia loci sídla, danou historickým vývojem, vyplývající z přírodní konfigurace a lidské činnosti.
 
-        Nivní území je přirozeně ohroženo možností záplav, v rámci protipovodňové prevence byly tyto plochy, zcela v souladu se zadáním, ponechány jako nezastavitelné.
 
Projektant shledal celkem 4 závažné důvody, proč předmětné pozemky v ÚP Mladá Vožice ponechat jako nezastavitelné. V kontextu uvedených důvodů je potřeba v ÚP tuto přírodní a kulturní hodnotu sídla chránit a posilovat, nikoli redukovat či likvidovat, k čemuž by právě umožněním zastavění těchto ploch došlo.
 
Závěr :námitce se nevyhovuje
             
  • V rámci řízení o vydání územního plánu nebyly podány žádné připomínky.
  
 
Usnesením č. 54/2009
schvaluje :
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Mladá Vožice ze dne 14. 11. 2001 (číslo usnesení 70/2009) a Přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Mladá Vožice, okres Tábor
 
Usnesením č. 55/2009
schvaluje :
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Mladá Vožice Mateřské školy Mladá Vožice, okres Tábor a Přílohu č. 1 k Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Mladá Vožice, okres Tábor
 
Usnesením č. 56/2009
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se zrušujcí některé obecně závazné vyhlášky města Mladá Vožice:
1)      Vyhláška města Mladá Vožice č. 3/96 o domovním řádu, ze dne 18. 12. 1996
2)      Vyhláška města Mladá Vožice č. 4/98 o fondu rozvoje bydlení ze dne 25. 6. 1998
3)      Dodatek č. 1, kterým se mění vyhláška města Mladá Vožice č. 4/98 o fodnu rozvoje bydlení ze dne 1. 11. 1999
4)      Dodatek č. 2, kterým se mění vyhláška města Mladá Vožice č. 4/98 o fodnu rozvoje bydlení ze dne 1. 11. 1999
5)      Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí a jiných kulturních podniků na území města Mladá Vožice ze dne 17. 9. 2001
 
   
Usnesením č. 57/2009
schvaluje:
záměr směnit a prodat v k. ú. a obci Mladá Vožice:
a)      části pozemk v PK 668 o výměře 24 m2 (nově v KN 668/2) a část o výměře 10 m2 (nově v KN st. 1313/2)
b)      část z pozemku v PK o výměře 2 m2 (nově v KN 668/2)
c)      část pozemku v PK 667 o vůměře 1 m2 (nvě v KN 668/2 a část o výměře 101 m2 v KN 1208/4
d)      část z pozemku v PK 1208/1 díl 1) o výměře 12 m2 (nově v KN 718/12) a část o výměře 101 m2 (nově v KN 1208/4)
kdy město Mladá Vožice prodává pozemky parc. č. v KN 668/2, 718/2, 1208/4 a st. 1313/2, vše dle GP č. 905-572/2007 ze dne 13. 5. 2009 celkem 247 m2 RWE Transgas NET s. r. o od něj kupuje pozemek parc. č. 718/11 o výměře 151 m2
 
 Usnesením č. 58/2009
schvaluje :
záměr zveřejnit prodat pozemek parc. č. v KN 740/2 (zahrada) o výměře 35 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří
 
 
Usnesením č. 59/2009
a)      bere na vědomí:
žádost občanů Radvánova o opravu bývalé hasičské zbrojnice
b)      neschvaluje :
záměr zveřejnit prodat budovu hasičské zbrojnice se zvonicí na pozemku parc. č. st. 57 a pozemek parc. č. st. 57 o výměře 33 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Radvánov u Mladé Vožice
 
Usnesením č. 60/2009
schvaluje:
záměr zveřejnit prodat pozemek parc. č. v KN 1119/105 (zahrada) o výměře 404 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 61/2009
schvaluje:
prodej pozemku parc. č. v KN 195/3 o výměře 2.780 m2 v k. ú. Noskov za kupní cenu 41.100,- Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejna Robertu Vaňkovi, Noskov 2, 391 43 Mladá Vožice, a pravidel prodeje města Mladá Vožice
(veškeré náklad spojené s koupí a vkladem do KN hradí nebyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 62/2009
schvaluje :
Smlouvu o zřízení prava odpovídající věcnému břemenu mezi povinným městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s.umožňujícímu využití pozemku parc. č. v KN 1185/4 v k. ú. a obci Mladá Vožice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN dle GP č. 961-471 ze dne 18. 8. 2009 zhotoveného firmou GK, který dne 3. 9. 2009 odsouhlasil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, KP Tábor, a to bezúplatně
 
Usnesením č. 63/2009
bere na vědomí :
materiál „Rekapitulace příjmů a výdajů města Mladá Vožice k 30. 9. 2009“.
Příjmy plněny               -          74,57 %
Výdaje plněny              -          60,23 %
 
Usnesením č. 64/2009
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu  
 
Usnesením č. 65/2009
schvaluje :
prodejní cenu za publikace „Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starách pohlednic“ 250,- Kč za 1 kus
V Mladé Vožici dne 19. října   2009
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                                                    Místostarosta Václav Slabý


Počet komentářů: 1 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice