.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 04. 09. 2009 (2295 přečtení)U S N E S E N Í
 
Ze 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 31. 8. 2009 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
                 Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
 
Usnesením č. 38/2009
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 39/2009
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN 221/2, 224/3, 460/1, 461/2, a 721/1 v katastrálním území Radvanov u Mladé Vožice (stavba „Nový Bostov, kabelizace NN“) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a dvou kabelových skříní dle geometrických plánů zhotovených firmou GK Ing. Dvořáček Tábor č. 90-424/2007 ze dne 15.8.2007 pod č. 1317/2007 a geometrického plánu č. 122-424/2007 ze dne 23. 8. 2007 pod č. 1389/2007, a to bezúplatně.  
 
Usnesením č. 40/2009  
schvaluje :
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi povinným Městem Mladá Vožice a oprávněným E.ON Distribuce a.s. umožňujícímu využití pozemků parc. č. KN 25/1, 25/13, 25/14, 27 a 1174/1 v katastrálním území Mladá Vožice (stavba „Mladá Vožice, přeložka kNN SÚS, č. SB-7107-001) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a betonového sloupu dle geometrického plánu zhotoveného firmou GK Ing. Dvořáček Tábor č. 957-121/2009 ze dne 2.6.2009 pod č. 925/2009, a to bezúplatně.  
 
Usnesením č. 41/2009
schvaluje :
darovací smlouvu a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a předkupnímu právu jako věcnému právu mezi dárcem Římskokatolickou farností Mladá Vožice, IČ 65942396, se sídlem Morávkovo nám. 21, 391 43 Mladá Vožice a obdarovaným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557, se sídlem Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice na pozemek parc. č. 445 – ostatní plocha (hřbitov, urnový háj) o výměře 676 m2se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi v k.ú. Blanice u Mladé Vožice dle geometrického plánu č. 176-230/2009 ze dne 4.8.2009
 
Usnesením č. 42/2009
neschvaluje:
zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. v KN 5/4 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře cca 400 m2 v katastrálním
území Noskov
 
   
 
Usnesením č. 43/2009
schvaluje:
zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. v KN 1285 (ostatní plocha-jiná plocha) v katastrálním území Mladá Vožice o výměře 300 m2
 
 Usnesením č. 44/2009
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 195/12 (trvalý travní porost) o výměře 1764 m2 v k. ú Noskov dle geometrického plánu č. 151-
162/2009 za kupní cenu 26070,- Kč dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje panu Jiřímu Kaltounkovi (nar. 30.5.1988), Táborská 464, 391 43 Mladá Vožice (veškeré náklady spojené s koupí a vkladem do KN hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 45/2009
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 4
 
Usnesením č. 46/2009
bere na vědomí :
Sdělení společnosti TAPROS Tábor, a. s. – provedení kanalizačních a vodovodních přípojek v rámci akci „Rekonstrukce místní komunikace Souhradí“
 
Usnesením č. 47/2009
bere na vědomí :
Zápis z jednání kontrolní komise SMOOT ze dne 29. 5. 2009
 
Usnesením č. 48/2009
bere na vědomí :
inforamce starosty města o řešení problémy spočívající v nadměrné kondenzaci vody v Domě s pečovatelskou službou Mladá Vožice čp. 640 – výměna vchodových dveří do bytů, soudní jednání ve čtvrtek 3. 9. 2009, 10.00 hodin
 
Usnesením č. 49/2009
schvaluje :
rozdělení darů na činnost spolkům následovně:
TJ Sokol Mladá Vožice        -           70.000,- Kč
CK Mladá Vožice                   -           19.000,- Kč
JK Mladá Vožice                   -           19.000,- Kč
HC Mladá Vožice                   -           19.000,- Kč
KLUB KIWANIS                      -           12.000,- Kč
 
Usnesením č. 50/2009
schvaluje :
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sálu Záložna“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jeho předfinancování úvěrem, celková výše projektu činí cca 11 mil Kč
V Mladé Vožici dne 31.srpna  2009
                   Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                        Místostarosta Václav Slabý
 
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice