.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Základní informace - od 1. 3. 2014
Vydáno dne 25. 03. 2010 (2401 přečtení) 

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice

 

Poskytovatel: Město Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, Mladá Vožice 391 43, IČ 00252557

statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města 

Pracoviště (sídlo) PS: Dům s pečovatelskou službou, Husovo nám. 640, Mladá Vožice, tel. 381 215 255

 

Personální zajištění: 2 pečovatelky na plný úvazek (tel. 607 956 839, 381 215 255), sociální pracovnice a vedoucí sociálního oddělení Bc. Eva Novotná (tel.  381 201 918)

Všichni pracovníci v přímé péči splňují stanovené kvalifikační předpoklady.

 

Služba je řádně registrována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích rozhodnutím č.j. KUJCK/14989/07/OSVZ/Špr ze dne 18. 6. 2007 pod číslem  3022700.

soc

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR). 

Poslání:

Pečovatelská služba Města Mladá Vožice (PS) poskytuje osobám se sníženou soběstačností, které patří do cílové skupiny – viz níže, přiměřenou podporu a pomoc dle individuálně zjištěných potřeb s cílem umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života v jejich přirozeném domácím prostředí, v jejich obci.  

Zásady (principy):

-       klient si sám rozhodne, jaké úkony bude využívat a to dle svého individuálního plánu a cíle – zásada svobodného rozhodování

-        klient je pro nás partnerem- podporujeme jeho aktivní přístup

-        ke klientům přistupujeme s úctou, ohleduplně, laskavě a vstřícně, tak aby byla zachována jejich lidská důstojnost

-       respektujeme individualitu klienta,

-       respektujeme zvyklosti a denní režim klienta,

-       soukromí klienta je nedotknutelné – pracovníci PS vstupují do soukromí klientů jen do té  míry, která je nezbytná pro provedení domluveného úkonu,

-       zásada rovného přístupu ke klientům, nikdo nesmí být zvýhodňován nebo naopak,

-       všichni pracovníci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost,

-       všichni pracovníci PS se neustále průběžně vzdělávají, čímž upevňují, prohlubují a doplňují  svou odbornost a potažmo i kvalitu poskytované služby,

-       každá stížnost a připomínka ke kvalitě a fungování PS je chápána jako podnět  k dalšímu zkvalitnění služby. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

a)      věku (senioři),

b)      chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invaliditou III. stupně)

c)      rodiny s dětmi, (např., kde se narodila trojčata či vícerčata, či v průběhu 2 let dvakrát dvojčata atd.),

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud žijí na území města Mladá Vožice a v jeho místních částech, příp. ve smluvních obcích (na základě smlouvy mezi Městem Ml. Vožice a další obcí, která by na provoz PS přispívala).

 

Negativní vymezení – pečovatelská služba není určena osobám, které nejsou osobami se sníženou soběstačností z výše uvedených důvodů nebo osobám, které naopak vyžadují celodenní pomoc jiné fyzické osoby a jiná pomoc (např. ze strany rodiny) jim není poskytována. PS není schopna z kapacitních důvodů zajistit pomoc většího rozsahu.

Místo poskytování

Pečovatelská služba v Mladé Vožici je terénní služba, je poskytována v domácnostech klientů včetně 2 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111), ale i mimo tyto domácnosti – v prádelně PS, v místnosti  pečovatelek (obojí v DPS Husovo nám. 640) a rovněž i ve venkovním prostředí, na území města Mladá Vožice, včetně jeho místních částí, příp. na území smluvní obce. 

Poskytované úkony a výše úhrad

PS je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

-       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-       pomoc při zajištění chodu domácnosti

-       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-       základní sociální poradenství - bezplatné

PS nemá vlastní vývařovnu, stravu zajišťujeme ze 3 stravoven ve městě /ZŠ, Agrospol a. s., Koh-i-noor a. s./, případně z restaurací, bohužel žádná z nich není schopna zajistit dietní stravu. Poskytujeme také fakultativní (nepovinné) činnosti, jejich provedení lze odmítnout  v případě překročení momentální kapacity a nelze je poskytovat samostatně bez zajištění některé ze základních činností. Výše úhrad („sazebník“) s kompletním přehledem všech poskytovaných úkonů náležejících k základním či fakultativním činnostem je přílohou k tomuto materiálu.

Řádné provedení úkonu klient stvrzuje podpisem na pracovním výkaze. Úhradu za provedené úkony vybírají pečovatelky počátkem následujícího měsíce dle provedeného vyúčtování. K tomuto účelu mají uzavřenu hmotnou odpovědnost. 

Čas poskytování

Veškeré úkony se poskytují v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod, v případě velmi naléhavé potřeby, lze individuálně domluvit poskytnutí základního úkonu i mimo tuto obvyklou pracovní dobu. Taková situace může nastat pouze u osoby zcela osamělé v případě akutního zdravotního problému, která čeká na umístění ve zdravotnickém zařízení či zařízení sociálních služeb a  která nemá nikoho, kdo by ji potřebné úkony mohl zajistit, příp. i v dalších obdobných situacích – živelné katastrofy a havárie, obětem trestných činů atd. 

Uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem

Veškeré úkony PS jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem. Podkladem pro uzavření smlouvy je písemná žádost a individuální plán průběhu poskytování úkonů pečovatelské služby (IP), kde jsou domluveny konkrétní úkony, jejich rozsah a četnost, které mu budou prováděny v závislosti na jeho schopnostech a možnostech za účelem splnění jeho osobního cíle. IP je po té průběžně aktualizován a vyhodnocován. Klientovi jsou rovněž předány vnitřní pravidla. Do složky – karty klienta mají kromě klienta samotného přístup pouze pečovatelky, sociální pracovnice a pracovníci provádějící inspekci. Všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Řešení stížností na pečovatelskou službu

S veškerými stížnostmi, připomínkami a podněty na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno se obrátit ústně či písemně na pečovatelku, sociální pracovnici nebo  přímo na vedení města Mladá Vožice a to buď osobně či prostřednictvím blízkých klienta, příp. i anonymně. Lze využít i schránek v obou DPS. Veškeré významné stížnosti, tedy stížnosti v pravém slova smyslu, budou zaznamenány do knihy stížností vedené v podatelně městského úřadu, bude popsáno, jak byly řešeny a s jakým výsledkem. Dále bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byl s výsledkem stěžovatel srozuměn. Stížnosti musí být řešeny bezodkladně. Stížnost lze směřovat také ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Totéž platí v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na místní úrovni. Tyto stížnosti, ale i veškeré další „méně významné“ připomínky a podněty ke kvalitě a způsobu poskytování PS budou rovněž zaznamenány do knihy stížností a připomínek umístěné v místnosti pečovatelek v DPS na Husově náměstí. Všechny stížnosti, připomínky a podněty jsou pro nás jako poskytovatele PS velmi vítané, protože slouží k rozvoji a zvyšování kvality služby.

 

Tento informační materiál je každému k dispozici na chodbě městského úřadu, na sociálním oddělení či přímo u pracovnic PS, dále v čekárnách praktických lékařů či na internetových stránkách města – www.mu-vozice.cz.

 

V Mladé Vožici dne 20. 1. 2014

 

 Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta městaPočet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice