.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva
Vydáno dne 12. 02. 2007 (1980 přečtení)Město Mladá Vožice

Z á p i s


                       

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 5.února 2007 v  zasedací síni MěÚ Mladá Vožice

Přítomno – 15 členů městského zastupitelstva, ing.Dlouhý přítomen až od projednávání bodu č. 3 – viz prezenční listina

Omluven – 0

Hosté – 0                    

Program:

  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti městské rady, zpráva finančního výboru
  3. Rozpočet města pro rok 2007
  4. Rozpočet Mikroregionu Venkov
  5. Koupě a prodeje nemovitostí
  6. Různé
  7. Usnesení a závěr

 

 

k bodu 1/

Jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 17.00 hodin starosta  Mgr. Jaroslav Větrovský. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn a nebyla proti němu vznesena námitka. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr.Mezerová  Vladimíra a Ing.Valenta František – 12 pro, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Starosta dále seznámil s programem jednání. Nikdo ze zastupitelů nevznesl připomínku k navrženému programu, hlasování – 14 pro.

 

k bodu 2/

Starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice, kterou obdrželi zastupitelé i v písemné formě. Součástí této zprávy byla informace o činnosti Finančního výboru podaná jeho předsedou Ing.Valentou. Konstatoval, že finanční výbor návrh rozpočtu velmi podrobně projednal, ocenil činnost starosty a Ing. Jechoutkové při přípravě rozpočtu a závěrem doporučil přijetí rozpočtu.

Hlasováno o usnesení č. 1/2006 – 14 pro,  přijato usnesení č. 1/2006

 

k bodu 3/

Návrh rozpočtu města na rok 2007 předložil Mgr.Větrovský. Uvedl, že tento návrh tvořený společně s Ing. Jechoutkovou, byl řádně zveřejněn na úřední desce města a projednala jej rada města i finanční výbor. Zastupitelé dostali k prostudování návrh příjmů a návrh výdajů  s časovým předstihem. Poté byl projednán komentář k návrhu výdajů po jednotlivých paragrafech.

   Při projednávání výdajů na opravu komunikací upozornil Ing.Dlouhý na skutečnost, že ne všechny pozemky pod komunikacemi jsou v majetku města. Starosta objasnil situaci v plánovaných lokalitách a uvedl kroky, které byly v přípravě oprav komunikací již učiněny – schůzka s občany ulice Josefa Bricha a jejich písemné souhlasy se stavbou.

   Diskuse se rozpoutala při projednávání příspěvku na provoz kina. Podle Ing.Dlouhého je ztráta z provozování kina značná, doporučuje provést rozbor návštěvnosti. Mgr.Větrovský zmínil již uskutečněné navýšení vstupného, průměrná návštěva  je cca 26 diváků. Dále uvedl, že značnou část výdajů na provoz kina tvoří nájemné za filmy, které není možné ovlivnit.   Ing.Dlouhý dále uvedl, že v minulých letech bylo žádáno o dotace z Ministerstva kultury na konzervaci hradu Šelmberk, bohužel, bez odpovědi. Starosta poznamenal, že na hradu Šelmberk byl v letních měsících proveden archeologický výzkum jehož následky muselo město ihned řešit – zajištění bezpečnosti pro návštěvníky. O průběhu a výsledcích archeologických vykopávek a jejich dalšího řešení postupně hovořili zastupitelé Bartůněk, MUDr.Smažík, Flosman, Ing.Valenta a Ing.Dlouhý.

   Dále bylo postupně diskutováno o přípravě výstavby víceúčelové nádrže a odkoupení budovy pro potřebu technické skupiny města v  Zámecké zahradě, o plánovaných opravách kotelen.

   Dalším bodem v jednání byla žádost Římskokatolické farnosti Mladá Vožice o finanční příspěvek na opravu omítek v kostele v Mladé Vožici. Zastupitel Filip vznesl dotaz na možnosti získání grantů na financování oprav, Ing. Kášková  uvedla, že již o granty bylo žádáno, bohužel, se záporným výsledkem. Starosta uvedl několik možností, kde je možno o dotace žádat – dotační tituly Jihočeského kraje, Ministerstva kultury a i Regionální operační program. Město bude rovněž žádat o dotaci na kapli, které je majitelem, v minulých dnech došlo k několika jednáním s představiteli Nadace na záchranu kaple. Podle Mgr.Větrovského se město nezříká podílení se na řešení omítek v kostele po výsledcích dotačních řízení. Ing.Kášková seznámila zastupitele s již provedenými opravami na kostele v Mladé Vožici a v Janově a na dotaz Ing.Dlouhého na cenu oprav uvedla částku na opravu 140.000Kč. Na dotaz p.Flosmana kolik přispívá vlastník objektu na tyto opravy, reagoval administrátor farnosti Mladá Vožice  p.Zyzak. Prosí o pomoc, protože farnost není schopna veškeré opravy financovat sama a kostel je využíván i pro kulturní akce. Ing. Kášková doplnila, že majitelem je farnost Mladá Vožice a tyto prostředky budou použity na vnitřní omítky. Následně budou shánět peníze i na vnitřní malby. Pro Mgr.Balíka není požadovaná částka tak vysoká a bude hlasovat pro žádost.

Hlasováno o žádosti Farnosti Mladá Vožice – 3 pro – přijato usnesení č. 2/2007 c)

Starosta navrhuje vrátit se k této záležitosti po výsledcích dotačních řízení.

Hlasováno o návrhu starosty – 14 pro, 1 se zdržel hlasování – přijato usnesení č. 2/2007 d)

Závěrem projednávání bodu 3) došlo k hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2007

Hlasováno o usnesení č. 2/2007 – 15 pro, přijato usnesení č. 2/2006 a)

Mgr.Větrovský a Ing. Jechoutková přednesli návrh na rozpočtovou změnu č. 1, která se týká dotace na sociální dávky z MPSV.  

Hlasováno o návrhu – 15 pro – přijato usnesení č. 2/2007 b)

 

k bodu č. 4/

S rozpočtem Mikroregionu Venkov seznámil zastupitele místostarosta. Předkládaný rozpočet byl schválen Valnou hromadou Mikroregionu Venkov, která se konala v Mladé Vožici dne 25. 1. 2007. Zdůraznil, že výdaje spojené s přípravou projektů a žádosti o dotace vždy schvaluje Valná hromada. Další informace z VH : p. Slabý byl zvolen místopředsedou Mikroregionu, připomenul členský poplatek 20,- Kč/občana. Ing.Dlouhý doplnil zprávu o činnosti Mikroregionu v průběhu roku 2006.

Hlasováno o usnesení č. 3/2007 – 15 pro, přijato usnesení č. 3/2006  

 

k bodu č. 5/

V tomto bodě byly projednány níže uvedené koupě a prodeje nemovitostí

a)      prodej pozemku manželům Stanislavu a Janě Balínkovým, 

Hlasováno o usnesení č. 4/2007 – 15 pro, přijato usnesení č. 4 /2006

 

 

      b)   prodej pozemku p. Jaroslavu Vandrovcovi

Hlasováno o usnesení č. 5/2007 – 15 pro, přijato usnesení č. 5/2007

 

      c)   prodej pozemku p. Marcele Jedličkové

Hlasováno o usnesení č. 6/2007 – 14 pro, 1 se zdržel hlasování, přijato usnesení č. 6/2007

 

      d)   odkup pozemků dle nabídky Ing.Zdeňka Rosola a Josefa Rosola

Hlasováno o usnesení č. 7/2007 – 15 pro, přijato usnesení č.7/2007

 

      e)   podání žádosti o zápis majetku a přijetí do majetku města

Hlasováno o usnesení č. 8/2007 – 15 pro, přijato usnesení č.8/2007

 

k bodu č. 6/

v různém byly projednány tyto záležitosti:

       a)  starosta předložil zastupitelům výslednou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006 – 

            zpráva Ing.Křiklána z VAK.

Hlasováno o usnesení č.9/2007 – 15 pro, přijato usnesení č. 9/2007

 

       b)  Mgr.Větrovský zrekapituloval kroky učiněné při řešení reklamace na vodojem,

            jednání na Kloknerově ústavu ČVUT, navržená injektáž je standardní a osvědčená

            technologie, prodloužení záruční doby na injektovaná místa na 20 roků, město bude

            sledovat provádění injektáže podle doložených technologických postupů

Hlasováno o usnesení č.10/2007 – 15 pro, přijato usnesení č.10/2007

 

k bodu č. 7/

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zastupitelé jednohlasně schválili

 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin

V Mladé Vožici  5.února 2007

 

 

                     

  Mgr.Jaroslav Větrovský                                                                  Václav Slabý

           starosta                                                                                    místostarosta

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr.Mezerová

                                 Ing.Valenta František   

 

 

 

Ze zasedání je pořízen zvukový záznam, který je k dispozici na MěÚ Mladá Vožice

 Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice