.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Koncepce rozvoje Základní školy Mladá Vožice na období 2007 - 2012
Vydáno dne 06. 02. 2007 (4026 přečtení)

Souhrnná informace o plánech rozvoje školy.I. Východiska koncepce
Koncepce rozvoje Základní školy v Mladé Vožici vychází z těchto dokumentů:
- z koncepce rozvoje školy na období 2001-2006
- z dosavadního vyučovacího programu školy: Základní škola v 1.-9. ročníku. č.j. 16847/96-2
- z připravovaného školního vzdělávacího programu
- z podnětů zaměstnanců školy

II. Základní orientace školy
V souladu s podmínkami (materiálovými, personálními a dalšími) a se strukturou žactva (široká spádová oblast, víc jak polovina dojíždějících žáků) bude rozvoj školy orientován zejména do těchto oblastí:
1) výuka cizích jazyků
2) výuka informačních technologií
3) podpora tělesné výchovy a sportu

III. Hlavní body rozvoje školy:
1. Dále zajišťovat kvalitní výchovu a výuku žáků Základní školy v Mladé Vožici - rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
2. Připravit školní vzdělávací program tak, aby od 1.9.2007 mohlo být podle něho vyučováno v 1. a 6. ročníku.
3. V oblasti výuky cizích jazyků zejména:
- realizovat nabídku cizích jazyků od 1. do 9.třídy takto:
a) 1.-2.třídy: zájmové kroužky cizích jazyků – pro zájemce
b) 3.-9.třídy: povinná výuka anglického jazyka – pro všechny žáky
c) 6.-9.třídy: výuka německého jazyka v rámci povinně volitelných předmětů – pro zájemce
- zvyšovat odbornost vyučujících cizích jazyků (jazykové kurzy apod.)
- ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností realizovat žákovské zájezdy nebo i pobyty v zahraničí
- realizovat spolupráci s konkrétní zahraniční školou
- vybudovat speciální jazykovou učebnu
4. V oblasti výuky informačních technologií zejména:
- zajistit počítačovou gramotnost ve všech třídách 4. – 9. ročníku ( 4. třídy formou zájmových kroužků )
- umožnit volný přístup žákům k internetu
- zlepšit odbornou připravenost všech pedagogických pracovníků splněním celého modulu P
- zmodernizovat internetovou učebnu č.69 a počítačovou učebnu v č.36 (tu i s připojením na internet)
- modernizovat výuku postupným vybavováním dalších učeben počítači a dataprojekty
- modernizovat výuku vybavením dalších 2 učeben interaktivními tabulemi
- otevřít www.stránky školy
5. V oblasti podpory tělesné výchovy a sportu zejména:
- každoročně realizovat projekt „Sportuje celá škola“ s cílem nabídnout žákům školy možnosti mnohostranné sportovní činnosti
- ve spolupráci se školním sportovním klubem Šelmberk dál zlepšovat materiální podmínky pro rozvoj zájmové mimoškolní sportovní činnosti
- ve spolupráci s městem Mladá Vožice využívat městskou sportovní halu k organizaci celoškolních sportovních soutěží i soutěží regionálního charakteru
- dokončit přeměnu školního dvora na sportoviště
- rozšířit nabídku sportovních kurzů pro žáky dalších ročníků
6. Zlepšovat klima školy:
a) tj. celkové kulturní prostředí školy, kvalitu řízení (od třídních učitelů po ředitele), systém mezilidských vztahů (vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, mezi učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými)
b) klima školy zlepšovat i netradičními akcemi:
- celoškolní i třídní projektové dny
- školy v přírodě pro žáky I.stupně
- poznávací víkendy pro nastávající žáky 1.tříd a jejich rodiče
- seznamovací pobyty žáků a učitelů pro nastupující žáky 6.tříd
7. Rozvíjet ekologickou výchovu – ve spolupráci s městem zavést na celé škole separaci odpadů.
8. Rozvíjet dopravní výchovu:
- v nevyužité části školního pozemku vybudovat dopravní hřiště
9. Vytvářet prostor pro všechny žáky (od talentovaných po integrované) - možnost slovního hodnocení, péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování, logopedická péče, školní systém naučných soutěží pro talentované žáky, celoškolní projekty, hodnocení výstupů žáků v 5. a 9.ročníku prostřednictvím společností Cermat, Scio apod.
10. Zajistit podmínky pro větší účast žáků na životě školy ( školní žákovská samospráva, školní parlament, organizace různých akcí samotnými žáky apod.)
11. Aktivní činností všech zaměstnanců školy a širokou nabídkou mimoškolní zájmové činnosti zabezpečovat ochranu žáků školy před škodlivými vlivy (prevence šikany, protidrogová prevence, prevence nevhodných projevů žáků vůči dospělým), poskytovat poradenské služby rodičům nejen v rámci výchovného poradenství, ale i školního psychologa.
12. Rozvíjet mimotřídní a zájmovou činnost – podpora školní družiny a školního klubu, činnost zájmových kroužků, činnost pobočky Základní umělecké školy Tábor apod..
13. Zlepšovat pracovní prostředí žáků a zaměstnanců školy
- vybavit všechny třídy výškově nastavitelným nábytkem, zřídit na chodbách přestávkové odpočinkové kouty, zlepšit výzdobu tříd II.stupně, zmodernizovat šatny apod.
- zároveň zlepšovat vztah žáků ke školnímu majetku
- uvažovat o vybudování dalších specializovaných učeben
14. Rozvíjet spolupráci školy a veřejnosti - poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole, rozvíjet oboustranný tok informací, nabízet veřejnosti vhodné služby – např. pronájmy tělocvičny, připravovat pro veřejnost kulturní programy (např. vernisáže, školní akademie), zajistit dny otevřených dveří apod.

Z á v ě r
Koncepce rozvoje školy byla projednána a schválena na pedagogické radě za I.pololetí škol.roku 2006/2007 dne 25.1.2007.Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice