.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Základní škola Mladá Vožice v letech 2000 - 2006
Vydáno dne 06. 02. 2007 (5519 přečtení)

Souhrnná informace o nejpodstatnějších změnách ve škole.Základní škola prošla v letech 2000-2006 obdobím, ve kterém se mnohé změnilo.
Koncepčnost práce
     Na pedagogické radě 25.ledna 2001 učitelé schválili koncepci rozvoje školy na léta 2001-2006. Škola si tehdy stanovila 12 hlavních úkolů, které se v průběhu let podařilo splnit.
Změna právního statutu školy
     Rozhodnutím Zastupitelstva Mladé Vožice se škola dne 1.1.2002 stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a to v době, kdy to ještě nebylo ze zákona povinné. Škola se tak stala organizací, která si veškerou svou agendu zajišťovala sama. Jen mzdová problematika byla a je zajišťována smluvně a to Zařízením pro vzdělávání a služby Tábor. Tato změna zásadním způsobem zvýšila nároky na práci vedoucích pracovníků a účetní školy, na druhé straně se škola stala pružnější s možností rychlé reakce na problémy, které s sebou přináší život.
Vedení školy
     1.listopadu 2000 došlo ke změně ředitele školy. Na základě konkurzního řízení jmenoval Školský úřad Tábor novým ředitelem školy Mgr. Stanislava Balíka. Došlo i k dalším změnám ve vedení školy: novou vedoucí vychovatelkou školní družiny se od 27.8.2002 stala Bedřiška Makovcová, novým zástupcem ředitele se od 1.8.2003 stal Mgr. Miloš Bělíček a novým školníkem se od 1.11.2006 stal Radek Mareš.
     Vedení školy ve složení ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny a výchovná poradkyně jako zástupce učitelů se pravidelně 1x týdně scházeli ke společným poradám, kde řešili aktuální problematiku školy.
Školská rada
     Dne 5.12.2005 byla ustanovena školská rada. Ve školské radě, která je z rozhodnutí zřizovatele 6-ti členná, pracují Ing. Jana Kášková, Petr Kolařík (jmenováni zřizovatelem), Ilona Marešová a Gabriela Vobořilová (zvoleny rodiči), Mgr. Zdeňka Dobešová a Mgr. Marie Kudrnová (zvoleny učiteli). Předsedkyní školské rady byla na ustavujícím zasedání zvolena Ing. Jana Kášková.
Pedagogický sbor
     Počet členů pedagogického sboru se prakticky nezměnil. Ve školním roce 2001/02 ve škole působilo 27 učitelů a 3 vychovatelky, ve školním roce 2005/06 26 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny.
     Výrazným způsobem byla zlepšena kvalita výuky z hlediska jejího zabezpečení pedagogicky i odborně kvalifikovanými učiteli. Ve školním roce 2000/01 se z celkového počtu hodin učilo kvalifikovaně (tj. učiteli s příslušnou aprobací) jen 63,8% hodin, ve škol.roce 2005/06 už 91,1% všech hodin.
     Od školního roku 2005/06 je výuka na I.stupni zajištěna plně kvalifikovanými učiteli (ve škol.roce 2000/01 z 12 učitelů I.st. jich bylo plně kvalifikovaných jen 8).
     Pedagogický sbor je dobře připraven i na výuku pomocí informačních technologií. Všichni splňují požadavky modulů Z a P0, celý modul P má splněno 9 učitelů. Ve školním roce 2000/01 tyto požadavky nikdo nesplňoval.
     Významným způsobem se pedagogický sbor omladil. Zatímco k 1.9.2000 byl průměrný věk učitelů 48,37, k 1.9.2006 se snížil na 42,06. Ve škol.roce 2000/01 ve škole trvale pracovalo 6 učitelů v důchodovém věku, na počátku škol.roku 2006/07 žádný.
     Pedagogický sbor se i stabilizoval. V současné době nedochází k jeho velkým obměnám. V letech 2000 – 2003 odcházelo nebo přicházelo 4 – 5 učitelů, k 1.9.2006 přišla jen 1 nová učitelka.
Žáci školy
     Celkový počet žáků poklesl - k 30.9.2000 do školy chodilo 488 žáků do 21 tříd, k 30.9.2006 už jen 417 žáků do 19 tříd.
     Zvýšilo se % žáků, kteří prospívají s vyznamenáním – ve II.pololetí škol.roku 2000/01 prospělo s vyznamenáním 22,73% žáků 6.-9.tříd, ve II.pol. 2005/06 42,51%. Od školního roku 2004/05 se prospěch s vyznamenáním hodnotí i u žáků 1.-5.tříd – k 30.6.2005 prospělo s vyznamenáním 85,29%, k 30.6.2006 82,63% žáků 1.-5.tříd.
     Zvýšilo se % žáků, kteří neprospěli na konci II.pololetí – 2000/01 1,04%, 2005/06 2,48% všech žáků 1.-9.tříd.
     V hodnocení chování vzrostl počet žáků, kterým na konci II.pololetí byly uděleny pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy (2000/01 – 56 pochval, 2005/06 – 124 pochval). Počet žáků hodnocených důtkami nebo sníženými známkami z chování se v podstatě držel na stejné úrovni ( k 30.6.2001 – 27 žáků, k 30.6.2006 – 23 žáků).
     Došlo ke zvýšení počtu omluvených a neomluvených hodin. K 30.6.2001 byl průměrný počet omluvených hodin na 1 žáka 48,79, neomluvených 0,09; k 30.6.2006 54,00 omluvených hodin a 0,59 neomluvených hodin.
Cizí jazyky
     Byla zabezpečena výuka 2 cizích jazyků od 4. do 9.třídy, od 1.9.2006 se učí angličtina od 3.třídy. Úplně se obrátil zájem o výuku německého a anglického jazyka. Zpočátku dávali rodiče i žáci přednost němčině, nyní jednoznačně preferují angličtinu. Ve školním roce 2000/01 se učilo angličtinu 20,2% žáků a němčinu 79,8%, ve školním roce 2005/06 angličtinu 67,7%, němčinu 32,3% žáků 4.-9.tříd.
     Výuka druhého cizího jazyka se učí v rámci povinně volitelných předmětů od 7.třídy. Angličtinu jako druhý jazyk se ve škol.roce 2000/01 učilo 30,2% žáků 7.-9.tříd, němčinu 19,1%, ve školním roce 2005/06 angličtinu 24,2%, němčinu 40,1% žáků 7.-9.tříd, ostatní žáci si volili sportovní hry nebo pěstitelství.
     Zvýšil se počet zájemců o výuku druhého cizího jazyka. Ve škol.roce 2000/01 se druhý cizí jazyk učilo 49,3% žáků, ve škol.roce 2005/06 64,3% žáků 7.-9.tříd.
Výuka informačních technologií
     Podařilo se zajistit počítačovou gramotnost pro všechny žáky 6.-9.ročníku. Ve škol.roce 2000/01 se učily počítače v 6., 8. a 9.třídě, ve škol.roce 2006/07 se základy počítačů učí v 6. a 7.třídě, základy internetu a grafických programů v 8. a 9.třídě.
     Byla vylepšena počítačová učebna v č.36. V r. 2000 počítače v této učebně svou kapacitou (0,8 GB) nevyhovovaly instalaci moderních výukových programů. V r. 2004 byla v této učebně vybudována nová síť, instalováno 17 novějších počítačů (kapacita disku 2,1GB), výkonný server, dataprojektor, množství výukových programů a později i keramická bezprašná tabule.
     Nově jsme v rámci SIPVZ vybudovali internetovou učebnu v č.69. Žáky a učiteli byla využívána od 1.9.2002. Třída je vybavena výkonnějšími počítači (operační paměť 256 MB, kapacita disku 40 GB) s připojením na internet a dataprojektorem. Počáteční malá přenosová rychlost (64 Kb/s) byla postupem doby navýšena až na 2 Mb/s.
     Zásluhou úspěchu projektu „Využití ICT ve výuce českého jazyka“ jsme dokázali ke konci roku 2006 vybudovat multimediální učebnu v č.70. Tato učebna je vybavena interaktivní (dotekovou) tabulí Smart Board 380, počítačem s připojením na internet, dataprojektorem i DVD přehrávačem. Učebna je nadstandardní a umožňuje nové způsoby výuky.
Vztah žáků ke škole a k Mladé Vožici
     Škola se cílevědomě snažila zajistit co nejlepší vztah žáků ke škole i k Mladé Vožici. Přízemí II.st. bylo přeměněno na místo, kde se setkává historie školy s její současností (fotografie pedagogických sborů od r. 1961 po fotogalerie ze současné činnosti školy). Žáci jsou oceňováni pochvalnými, blahopřejnými, upomínkovými i pamětními listy.
     Založili jsme i nové tradice: 21.6.2002 poprvé přijal starosta města Mladá Vožice 15 nejlepších žáků školy, 23.6.2005 jsme poprvé vyhlásili 3 nejlepší sportovní třídy a 15 nejlepších sportovců školy, zároveň si žáci zvolili nejlepší učitele školy.
Školní družina a školní klub
     Nedílnou součástí školy pokud se týče umístění se od 1.9.2002 stala školní družina a školní klub (do té doby sídlily v mateřské škole), do kterých je zapsáno 125 žáků školy, tj. 100% povolené kapacity.
     Pro svou činnost družina využívá 3 místnosti, které jsou jí samostatně vyčleněny. 2 z těchto místností byly během doby vybaveny novým moderním nábytkem.
Významné stavební úpravy
     Postupně jsme dosud nevyužitý školní dvůr přeměnili na sportoviště – slouží pro odpolední činnost družinových žáků, za pěkného počasí i jako místo pro odpočinek žáků o velké přestávce nebo i jako místo pro vyučování. Na školním dvoře mohou žáci hrát minikopanou, stolní tenis, košíkovou a další hry, mohou odpočívat na lavičkách, mohou se učit pod zastřešenou pergolou.
     V r. 2005 se nám podařilo vybudovat druhou tělocvičnu, která vznikla z nevyužívané školní dílny. Tato minitělocvična slouží k tělovýchovné činnosti mimo hraní míčových her. Zrcadla po jejích stranách jí dávají zajímavý vzhled.
     V roce 2003 jsme zmodernizovali školní kuchyň a její vybavení. Došlo k její rozsáhlé rekonstrukci tak, aby vyhovovala hygienické vyhlášce. Modernizace byla dokončena zřízením stavebně oddělené přípravny syrového masa v r. 2006. Odběr stravy, případně odhlašování obědů jsme vylepšili používáním čipů.
     V letech 2001-06 jsme prakticky komplexně zrekonstruovali sociální zařízení (do r. 2001 bylo odpovídající jen v nové budově a dívčí na II.stupni – vzpomeňme na plechové zrezavělé boxy na chlapeckých WC).
Další změny v životě školy
     Proměnila se výzdoba celé školy – zajímavými nápady  zejména učitelek (např. výtvarné motivy na sklech spojovacích dveří)  se škola stala přívětivější a útulnější. Ve výzdobě jsou zvýrazněny práce a aktivity žáků školy.
     Vytvořili jsme ucelený systém školních naučných a sportovních soutěží, rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků (2001/02 19 zájmových kroužků, 2006/07 29 kroužků), dosáhli jsme významných úspěchů v soutěžích okresního i krajského charakteru.
     Přehlídkou zájmové činnosti našich žáků se staly školské akademie.
     Realizovali jsme celoškolské projekty jako „Sportuje celá škola“, Vánoční pohlednice“, „Školní časopis“ apod.
     Novým nábytkem jsme v roce 2000 vybavili sborovnu I.stupně a vylepšili sborovnu II.stupně. Ve sborovnách mohou učitelé pro svou přípravu na vyučování využívat i počítače připojené na internet.
     V letech 2001–02 jsme nově zavedli orientační systém v celé budově.
     Od 1.1.2002 realizujeme vedlejší doplňkovou činnost a to zejména vaření obědů pro cizí strávníky a pronájmy tělocvičny a dalších místností školy pro veřejnost. V roce 2002 jsme uvařili 21.470 obědů, v r. 2006 15.289 obědů pro cizí strávníky.
     Od r. 2003 organizujeme 2x ročně celoškolská praktická cvičení, při kterých s žáky procvičujeme ochranu člověka při mimořádných událostech. Součástí těchto cvičení jsou i nácviky evakuace školy.
     Od r. 2004 jsme začali třídy vybavovat výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi. Do konce r. 2006 se tímto nábytkem podařilo vybavit 6 tříd I.stupně a 1 třídu II.stupně.
     Poprvé jsme na naší škole uspořádali školu v přírodě a to pro děti z 2. a 3.tříd v r. 2006.
     Nově se nám podařilo od 1.9.2006 zřídit pobočku ZUŠ Tábor, a tak umožnit našim žákům odbornou výuku na hudební nástroje přímo v naší škole.
     O činnosti školy byla veřejnost informována na stránkách místního tisku (Informace z mladovožické radnice, Vožičan) nebo webových stránkách města.
Závěr
     Veškeré změny jsou výsledkem trpělivé, cílevědomé a aktivní práce všech zaměstnanců školy. Jsou i výsledkem podpory zřizovatele školy – města Mladá Vožice, rodičů našich žáků, sponzorů a vůbec všech přátel školy.Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice