.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Školská rada při základní škole
Vydáno dne 07. 04. 2006 (2312 přečtení)

Zápis a usnesení z 2.zasedání školské rady (23.3.2006)


Zápis
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole Mladá Vožice konané dne 23. března 2006 ve sborovně I. stupně školy.
Přítomni: Mgr. Stanislav Balík – ředitel školy
5 členů školské rady - Ing. Jana Kášková, Petr Kolařík, Ilona Marešová, Gabriela Vobořilová, Mgr. Zdeňka Dobešová

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s hospodařením ZŠ Mladá Vožice za rok 2005 - usnesení č. 3/2005
3. Diskuse k novému znění „Školního řádu“ - usnesení č. 4/2005
4. Různé
5. Usnesení a závěr

K bodu 1/
   Jednání 2. zasedání Školské rady při ZŠ Mladá Vožice zahájila předsedkyně Ing. Jana Kášková v 15,15 hodin a konstatovala přítomnost 5 členů školské rady, která byla tím usnášeníschopná. Paní Mgr. Marie Kudrnová byla pro nemoc omluvena. Na zasedání byl přítomen na základě usnesení č. 8/2005 pan ředitel Mgr. Stanislav Balík.
Předsedkyně pověřila provedením zápisu z tohoto zasedání paní Mgr. Zdeňku Dobešovou.

K bodu 2/
     Pan Mgr. Stanislav Balík seznámil přítomné se způsobem financování školy:
1) Z rozpočtu Jihočeského kraje jsou prostředky využívány na mzdy a jiná vydání (např. pomůcky, plavání, …).
2) Z rozpočtu města Mladá Vožice na provoz (elektřina, voda, topení) a část na pomůcky.
3) Doplňková vedlejší činnost školy – hostinská činnost (zisk za obědy pro cizí strávníky).
4) Platby žáků za služby (zájmové kroužky). 
   Ředitel školy vyjádřil spokojenost nad tokem financí jak z kraje, tak z obce. Předložil radě Zprávu o hospodaření ZŠ Mladá Vožice za rok 2005.
   Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Mladá Vožice za rok 2005.
- přijato usnesení č. 1/2006

K bodu 3/
   Jednotliví členové školské rady vznášeli dotazy k novému znění školního řádu:
   Paní Ing. Kášková se zeptala k části I. k článku D k bodu n) - proč jsou rozdílné postupy při ukládání cenností během TV u chlapců a dívek.
   Pan ředitel vysvětlil tuto rozdílnost z důvodů průchozí šatny chlapců do tělocvičny. (Dívky mají cennosti při TV ve své uzamčené šatně a chlapci předávají své cennosti do úschovy do přenosného trezoru v kabinetě.)

   Paní Ilona Marešová se zeptala, zda platí ještě část III. článek F bod d) týkající se kouření.
   Pan Mgr. S. Balík sdělil, že od 1. ledna 2006 nastala změna a kuřárna pro dospělé na škole byla zcela zrušena a v celé budově a jejím okolí je zákaz kouření. Na všech vchodech byly podle nového zákona vyvěšeny cedule se zákazem kouření.

   Předsedkyně školské rady navrhla provést dodatek školního řádu, který vypustí ustanovení o kouření v budově ZŠ. Hlasováno o dodatku – schváleno všemi 5 hlasy.
   - přijato usnesení č. 2/2006

   Paní Gabriela Vobořilová vznesla dotaz, jak se řeší častá absence některých žáků.
   Pan ředitel vysvětlil postup: svolání výchovné komise, pozvání rodičů do školy a dohoda školy a rodičů o společném řešení tohoto problému. Zároveň je škola povinna tento stav hlásit Sociálnímu odboru v Táboře a každé čtvrtletí mu podávat zprávu o vývoji situace, zda nastalo zlepšení, nebo naopak zhoršení.

   Paní Ing. Jana Kášková se ptala na počty žáků ve třídách.
   Pan Mgr. S. Balík vysvětlil normu na počty žáků ve třídě (max. 30 žáků), která je vždy dodržena, a též problém financování, který s tím souvisí.

   Na návrh předsedkyně bylo hlasováno o schválení Školního řádu ZŠ Mladá Vožice – přijat 5 hlasy.
   - přijato usnesení č. 3/2006

   Na základě požadavku předsedkyně školské rady Ing. Jany Káškové pan ředitel předložil vnitřní směrnice ZŠ Mladá Vožice týkající se režimu akcí mimo školu (plavání, exkurze, vnitrozemské zájezdy, lyžařský výcvikový kurz atd.), na které je odkaz ve školním řádu.

   Paní učitelka Dobešová sdělila problém, že rodiče nevysloví souhlas s akcemi mimo školu (důvody finanční a jiné) a děti se pak nezúčastňují mnohých zajímavých exkurzí a přednášek. Z organizačních důvodů je to i problém pro školu (zajištění náhradní činnosti).

K bodu 4/
   a) Paní Vobořilová vyjádřila spokojenost s rychlým vyřízením pojistné události – úrazu své dcery. Paní Dobešová vysvětlila, že předpis hlásit úraz v den, kdy se stal, má zabránit případnému zneužití.
   Pan Mgr. Balík ujistil přítomné členy rady, že i úrazy, které si zaviní děti samy (např. nekázní), jsou také odškodněny ( jen jsou kráceny částky podle míry porušení předpisů školního řádu).

   b) Ředitel školy seznámil radu s postupující přípravou Školního vzdělávacího programu (vstoupí v platnost od 1. 9. 2007 v 1.  a  6. ročníku).
   Od 1. 9. 2006 dochází k úpravě učebních plánů, která se týká výuky cizích jazyků. Nově budou cizí jazyky vyučovány už od 3. ročníku a rodičům bude nabízen vždy jako 1. jazyk anglický. Rodiče, kteří vyberou pro dítě jazyk německý, budou upozorněni, že mohou nastat potíže při přechodu žáka na jinou školu. V 6. ročníku bude přidána 1 hodina navíc.

c) 3. zasedání školské rady se bude konat v měsíci říjnu, kdy bude k dispozici výroční zpráva o činnosti ZŠ a možnost seznámit se s dalším postupem při sestavování Školního vzdělávacího programu. 
   -schváleno 5 hlasy
   -přijato usnesení č. 4/2006 

d) Pan Mgr. S. Balík přednesl návrh, aby zápisy ze zasedání školské rady byly uchovávány v elektronické podobě a mohly být zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách MěÚ Mladá Vožice. Členové rady schválili 5 hlasy
   - přijato usnesení č. 5/2006
e) Pan ředitel školy provede úpravu materiálů o jednání pro informační měsíčník Vožičan.
   - schváleno 5 hlasy
   - přijato usnesení č. 6/2006
e) Předsedkyně školské rady navrhla, aby všichni členové rady obdrželi vždy vypracovaný zápis ze zasedání.
   - návrh schválen 5 hlasy
   - přijato usnesení č. 7/2006
f) Předsedkyně navrhla, aby dle jednacího řádu byla ověřovatelem zápisu dnešního zasedání paní Ilona Marešová
   -schváleno 4 hlasy, 1 zdržel hlasování
   -přijato usnesení č. 8/2006

Usnesení
z 2. zasedání Školské rady při ZŠ Mladá Vožice konaného dne 23. 3. 2006 ve sborovně I. stupně školy.
Školská rada při Základní škole Mladá Vožice
bere na vědomí:
- usnesení č. 1/2006 seznámení s hospodařením ZŠ Mladá Vožice za rok 2005
schvaluje:
- usnesení č. 3/2006 nový Školní řád ZŠ Mladá Vožice
- usnesení č. 4/2006 termín 3. zasedání na říjen 2006
- usnesení č. 5/2006 zpracovávání zápisů ze zasedání v elektronické podobě
- usnesení č. 7/2006 vyhotovení zápisu z jednání pro všechny členy rady
- usnesení č. 8/2006 ověřovatele zápisu z 2. zasedání školské rady p. Ilonu Marešovou
ukládá:
- usnesením č. 2/2006 řediteli školy provést dodatek školního řádu o zákazu kouření v budově školy
- usnesením č. 6/2006 řediteli školy informovat o 2. zasedání školské rady v měsíčníku Vožičan

Jednání bylo ukončeno v 16,15 hodin.

V Mladé Vožici 23. 3. 2006

Zápis provedla Mgr. Zdeňka Dobešová         

Ing. Jana Kášková, předsedkyně      

Ověřovatel zápisu: Ilona MarešováPočet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice