.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Ohlédnutí za školním rokem 2003-04
Vydáno dne 14. 02. 2005 (3283 přečtení)Z á k l a d n í   š k o l a     M l a d á   V o ž i c e

25.červen 2004

Určeno pro žáky, jejich rodiče, přátele a příznivce školy.

Slovo úvodem

               Pomalu končí další školní rok. Je proto na čase se zastavit a ohlédnout se, jaký to školní rok pro naši školu vlastně byl.

Základní údaje o škole

               - právnická forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou
               - součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna
               - výuka žáků probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola
               - počet žáků školy: na začátku škol.roku-448, na konci škol.roku-447
               - žáci jsou rozděleni do 20 tříd 1. až 9.ročníku (nejvíce žáků v 6.b-28, nejméně v 9.a-16)
               - provoz školy zajišťuje 29 pedagogických pracovníků ( z toho 3 vychovatelky), 5 provozních pracovnic a školník, 5 kuchařek a vedoucí školní jídelny, 2 administrativní pracovnice

Materiální vybavení školy

               - škola je dobře vybavena pro zajištění kvalitní výuky a výchovy
               - žáci mají k dispozici 2 počítačové učebny, na úrovni je zejména internetová učebna
               - výuka probíhá i ve 4 odborných učebnách (fyzika, chemie, přírodopis a výtvarná výchova)
               - škola je velmi dobře vybavena sportovními potřebami a to hlavně díky spolupráci se Sportovním klubem Šelmberk
               - podmínky pro tělesnou výchovu se radikálně zlepšily zásluhou města Mladá Vožice, které zmodernizovalo Sokolské hřiště (mimo tělocvičnu a fotbalové hřiště využíváme v rámci tělesné výchovy i hernu, která je vybavena 3 stoly na stolní tenis)
               - žáci mohou využívat i nově zmodernizovanou školní jídelnu, která nyní vyhovuje přísným podmínkám Evropské unie

Pedagogický sbor

               - pedagogický sbor je složen z 26 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny
               - všichni učitelé mají odpovídající vysokoškolské vzdělání
               - i v tomto školním roce se učitelé dál vzdělávali – během roku navštívili 56 vzdělávacích akcí (mezi nimi dlouhodobé kurzy anglického jazyka), rozšiřovali si své znalosti i v oblasti výpočetní techniky –10 učitelů prošlo základním kurzem informatiky (tyto základní znalosti mají prakticky všichni učitelé školy), nadstandartní školení pak absolvovalo dalších 10 pedagogů školy

Cizí jazyky, volitelné předměty a výpočetní technika

               - od 4.třídy se žáci učí anglickému nebo německému jazyku ( od 3.třídy se mohou v rámci zájmových kroužků těmto jazykům také věnovat – bohužel není zájem o jazyk německý)
               - od 7.třídy se žáci v rámci volitelných předmětů učili buď druhý cizí jazyk  (opět angličtinu, nebo němčinu),nebo mohli chodit na sportovní hry nebo na základy pěstitelství (zájem o pěstitelství však stále klesá)
               - od 6.třídy se žáci učili výpočetní techniku – v 6.a 7.třídách probírali její základy, Word a Excel, v 8.třídách se již zabývali internetem, v 9.třídách se v jedné hodině věnovali Wordu nebo Excelu, v druhé pak internetu

Chování a prospěch žáků

               - v I.pololetí prospělo s vyznamenáním 96 žáků (21,4%), neprospělo 11 žáků (2,5%), uděleno 29 pochval třídního učitele, 28 pochval ředitele školy, 4 třídní důtky, 1 ředitelská důtka, 3 dvojky z chování, zameškáno 18 569 hodin (41,6 na 1 žáka) – všechny hodiny byly omluvené
               - ve II.pololetí prospělo s vyznamenáním 92 žáků (20,6%), neprospělo 7 žáků (1,6%), uděleno 64 pochval třídního učitele, 31 pochval ředitele školy, 2 třídní důtky, 1 ředitelská důtka, 4 dvojky z chování, zameškáno 21 303 omluvených hodin (47,7 na 1 žáka) a 4 neomluvené hodiny

Vycházející žáci

               - ze školy vychází 34 žáků z 9.tříd a 2 žáci z 8.třídy
               - všichni žáci se dostali na střední školy a učiliště hned v 1.kole přijímacího řízení s výjimkou jedné žákyně, která se však na stejnou školu z 1.kola dostala po úspěšném přijímacím řízení ve 2.kole

Zájmová činnost

               - ve škole působilo 21 zájmových kroužků (anglický jazyk-4 kroužky, informatika-2, flétna-2, gymnastika-2, míčové hry-2,výtvarný kroužek-2, logopedie-2, kytara-1,pohybové hry-1,stolní tenis-1,šití-1,radistický-1)
               - tyto kroužky navštěvovalo 239 žáků školy (zájmové kroužky až na 1 výjimku vedli pedagogičtí pracovníci školy)

Mimoškolní činnost

               - škola pro své žáky zorganizovala 21 školních kol naučných soutěží (olympiády z českého, anglického a německého jazyka, olympiády z dějepisu, matematiky,chemie, zeměpisu,biologie, recitační soutěže, Pythagoriádu, dopravní olympiádu) za účasti 326 žáků školy – na věcné odměny účastníkům soutěží přispěla Obecně prospěšná společnost (sdružení rodičů při škole)
               - připravili jsme pro žáky 19 sportovních akcí školního charakteru (přebory školy v přespolním běhu, slalomu a běhu na lyžích, turnaje v košíkové, stolním tenise, vybíjené, o sportovním dnu turnaje v kopané, přehazované, štafetové běhy apod., školní olympiády v lehké atletice)- těchto akcí se celkem zúčastnilo  935 dětí
            - 341 našich  žáků se  zúčastnilo 37 akcí celookresního až celostátního charakteru (např. Zlatý oříšek, konverzační soutěž v německém jazyce,  olympiády z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, biologie, soutěže v radioelektronice,výtvarné soutěže, Městská matematická olympiáda ve Veselí n/L a řada sportovních soutěží: přebory okresu v přespolním běhu, v halové kopané, ve sportovní gymnastice, fotbalové soutěže Coca-Cola pohár nebo McDonalds Cup, turnaje v kopané pro 6.-9.třídy,Mikulášská laťka, lehkoatletický čtyřboj, Pohár rozhlasu v atletice, okresní olympiády v lehké atletice atd.)
            - pro žáky i dospělé jsme zajistili 30 kulturních pořadů,kterých se zúčastnilo celkem 3072 diváků:divadelní představení (Huckleberry Finn, Převýborná historie, Pyšná princezna, Tři strážníci, Jak se čerti ženili, Jak šel hloupý Honza do světa, Perníková chaloupka, Borůvkové panenky, Hamlet, Vynález zkázy, Ze starých pověstí), filmová představení (Čert ví proč, Pupendo,Doba ledová, Na křídlech vážky, Bláznivá školka, Piráti z Karibiku), výchovné koncerty: (Malé dějiny velkých osobností, Muzikály, Vánoční koncerty, Sport a hry-vystoupení Pavla Nováka)
            - připravili jsme 39 vzdělávacích a poznávacích akcí , kterých se celkově zúčastnilo 2512 žáků. Byly to výstavy (Tonda Obal na cestách-ekologie, Myslivecké trofeje), exkurze (Vzdělání a řemeslo, Hasičský záchranný sbor, planetárium, Mořský svět v Praze, Husitské muzeum v Táboře, Úřad práce, protidrogové centrum Auritus), komponovaný pořad Negativní vliv drog na životní styl mládeže, výroba keramiky k Vánocům, malování na sklo, školní výlety (Praha, Podblanicko, Hluboká, Moravský kras, Kutná Hora, Chýnovsko, Roudná) a další
            - 41 žáků 7. a 8.tříd se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu v Krušných horách, s žáky II.stupně jsme 1 den lyžovali v Horních Koutech, žáci 1.-3.tříd absolvovali plavecký výcvik v táborském krytém bazénu
            - nejúspěšnější celoškolské akce:černočervený den na Mikuláše, čarodějnický den 30.dubna, výstava výtvarných prací našich žáků s názvem Vodní svět, preventivní dopravní akce Jablko,nebo citrón ve spolupráci s Policií ČR, výuka chování na silnicích prostřednictvím mobilního dopravního hřiště, 3 akademie pro rodiče s ukázkami umění a znalostí dětí z kroužků gymnastiky, kytary a angličtiny, s divadelními scénkami a ukázkou z projektu Třináctá komnata, sportovní den, školní olympiády v lehké atletice

Péče školy o své žáky

               - škola se snaží žákům vytvořit příjemné prostředí a zároveň je motivovat  možnostmi, které nejsou samozřejmostí na každé škole a které škola dělá nad rámec svých povinností. Mezi ty nejvýznamnější patří:
               - slavnostní vítání žáků 1.tříd ( i s malým dárečkem) na začátku školního roku
               - pochvalné listy ředitele školy žákům ( i s jejich fotografiemi), kteří se výrazně zasloužili o dobré jméno školy
               - vyznamenání na ozdobném blanketu pro žáky, kteří na konci školního roku prospěli s vyznamenáním
               - slavnostní předání vysvědčení spolu s upomínkovými listy na školní docházku vycházejícím žákům
               - přijetí nejlepších žáků školy starostou města Mladá Vožice (i s upomínkovým listem a dárkem)
               - aktuální fotodokumentace z různých akcí školy, diplomy nejúspěšnějších žáků i s jejich fotografiemi, fotografie pedagogických sborů od r.1961, fotografie vycházejících žáků od r.2001 – vše v přízemí II.stupně
               - žáci 5.-9.tříd mají možnost při splnění určitých podmínek získat tzv. žolíka, kterým jim je dle jejich vlastního uvážení prominuta jakákoliv známka z kteréhokoliv předmětu
               - žáci mají možnost vyjadřovat své názory i prostřednictvím schránky důvěry, ke které má přístup jen ředitel školy – díky svým podnětům žáci mohou chodit o velké přestávce na školní dvůr, k obědu jim byly připraveny hranolky, uplatňují žolíka atd.
               - škola se snaží vyhovět i zvlášť talentovaným žákům uvolňováním z vyučování podle požadavků jejich rodičů

Největší úspěchy našich žáků v celookresních a vyšších soutěžích

1.místo –11x:
Zlatý oříšek (celostátní soutěž talentovaných dětí)-Karel Vrtiška,8.b; projekt „Třináctá komnata“ (krajská přehlídka – 12 dětí z 2.-8.tříd), Večerní běh Táborem, Běh Starým městem (Lenka Vaňková-7.b), přebor okresu v přespolním běhu (Lenka Vaňková,7.b a družstvo chlapců ze 4.-5.tříd), turnaj v halové kopané (družstvo chlapců ze 6.-7.tříd), okresní turnaj v kopané (chlapci ze 6.-7.tříd), triatlon mládeže (Tereza Rosolová-3.a), olympiáda v atletice (René Schod-3.b-běh na 50m, hod míčkem)

2.místo – 8x:
přebor okresu v přespolním běhu (René Schod-3.b a družstvo dívek ze 6.-7.tříd), Městská matematická olympiáda ve Veselí n/L (Pavel Hauzer-8.c), lehkoatletický čtyřboj – běh na 800m (Lenka Vaňková,7.b), přebor Jihočeského kraje na 1500m (Lenka Vaňková,7.b), olympiáda v atletice (Marie Bartůňková-5.a-hod míčkem, Miroslava Stoklasová-9.a-běh na 800m, Ladislav Kanalaš-7.a-běh na 1000m)

3.místo – 5x:
přebor okresu v přespolním běhu (družstvo dívek z 8.-9.tříd), Coca-Cola pohár v kopané – 15.oblastní skupina (družstvo chlapců ze 6.-9.tříd), atletický čtyřboj (René Schod,3.b a družstvo chlapců ze 3.tříd), olympiáda v atletice (Lenka Vaňková-7.b-běh na 800m)

Slovo závěrem

               Toto ohlédnutí nemůže vyčerpávajícím způsobem popsat  život školy v tomto školním roce, může však ukázat, jak život školy je různorodý a bohatý. Naše škola sice nepořádá dny otevřených dveří, ale je kdykoli otevřená a pohostinná k rodičům našich žáků, k našim bývalým žákům, ke všem přátelům a příznivcům školy.
               Přeji všem čtenářům těchto řádků příjemné prázdniny, příjemnou dovolenou  a těším se na dobrou spolupráci i v novém školním roce.
                       


Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice